nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010 (XII.29.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2010-12-29 - 2012-12-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010 (XII.29.) Ör. számú rendelete
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésének, valamint a temetőkről, a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény 40.§, 41.§.(3) bekezdése és a 42.§  (a továbbiakban: Tv.), felhatalmazása alapján, figyelemmel az annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.), valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, illetve a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX.24.) BM-EüM-IM együttes rendeletben foglaltakra, az alábbi rendeletet (továbbiakban: Ör.) alkotja. Általános rendelkezések

1.§.

(1) A rendelet hatálya kiterjed Ebes község területén lévő köztemetőre, valamint a temető fenntartásával, üzemeltetésével és a temetésekkel kapcsolatos összes tevékenységre.


(2) Ebes közigazgatási területén köztemető létesítése, bővítése és fenntartása az önkormányzat kötelező feladata. A köztemető fenntartásáról és üzemeltetéséről az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Ebesi Községgondnokság Kft. útján gondoskodik. A feladat átadása kegyeleti közszolgálati szerződés alapján történik.


(3) Az Ebesi Községgondnokság Kft. a temető fenntartása körében köteles gondoskodni, a rendeltetésszerű működéshez szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról és gondozásáról, a temető kegyeleti méltóságának megőrzéséről. A temető üzemeltetésével közszolgáltatási szerződés alapján megfelelő engedéllyel rendelkező, más vállalkozást is megbízhat. Ebben az esetben köteles a szerződést aláírás előtt, a képviselő-testülettel jóváhagyatni.


2.§.

(1) Az ebesi köztemetőben temetni jelen önkormányzati rendeletnek megfelelően lehet.


(2) A temető területe korlátozott használatú közterület. A temetkezési helyért díjat kell fizetni. A megállapított sírhelydíjakat e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.


(3) A jelen rendeletben nem szabályozott, egyéb temetkezési szolgáltatási díjak szabadáras kategóriába tartoznak. A fenntartó évente egyszer javasolhatja, a köztemetőben végzett szolgáltatások rendeletben szabályozott díjának, emelését. A módosító javaslat benyújtását megelőzően egyeztetnie kell a polgármesterrel.


(4) Az előre megváltott, vagy újraváltott, de fel nem használt temetési helyek – amennyiben a rendelkezésre jogosult a használati időt nem kívánja újraváltani – a használati idő lejárta után visszakerülnek a temető fenntartójának rendelkezésébe, és azok újra értékesíthetők.


(5) A rendelkezésre jogosult a fenntartótól írásban a fel nem használt temetési helyek visszaváltását kérheti. A visszaváltásra kizárólag a megváltáskori értéken, időarányos mértékben van lehetőség.


(6) Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

 1. utat,
 2. ravatalozót,
 3. dísz – szóró -kutat,
 4. halott-előkészítőt,
 5. tárolót és hűtőt,
 6. kerítést,
 7. vízvételi lehetőséget és illemhelyet,
 8. a hely jellegének megfelelő parkosítást,
 9. hulladéktárolót.

(7) A temettető a temető létesítmények közül:


a.) sírgondozás céljára a vízvételi lehetőséget ingyenesen használhatja, a folyamatos sírhely gondozás során keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre a célra kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja,


b.) a mozgássérültek parkolási engedélyük birtokában, valamint az egészségi állapotuk, vagy életkoruk miatt mozgásukban korlátozott személyek a temető fenntartójának előzetes engedélye alapján a temetőben kiépített utat gépjárművel ingyenesen használhatják,


c.) a temetőben biztosított illemhelyet a temető látogatói és a temetőben vállalkozási tevékenységet engedéllyel folytatók díjtalanul használhatják.


(8) A temettetőknek az elhaltak hűtéséért hűtési díjat, a nyugvó helyek értékesítésekor, újra-váltásakor egyszeri hulladékszállítási díjat kell fizetni a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint.


(9) Temetkezési hely előre nem váltható, kivéve, ha a temetkezési helyet 40 életévét betöltött személy kívánja előre megváltani. A megváltott temetkezési hely más személyre tovább át nem ruházható.


3.§.

A különösen veszélyes fertőző betegségben elhaltakat kellő szilárdságú, hézagmentesített, fém koporsóban kell eltemetni.


Dísz-sírhelyek adományozása

4. §

(1) Ebes Község Képviselő-testülete azon elhunyt személyek részére, akik a települési közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, illetve a község fejlődése érdekében kimagasló tevékenységet fejtettek ki, a polgármester javaslata alapján, díszsírhelyet adományozhat.


(2) Külön testületi döntés nélkül is díszsírhely illeti meg Ebes Község Díszpolgárait, illetve a „Pro Villa” Ebes Községért kitüntetés arany fokozatával rendelkező személyeket.


(3) A díszsírhely adományozásáról a Képviselő-testület az elhunyt személy legközelebbi hozzátartozóját írásban értesíti.


(4) A díszsírhely feletti rendelkezési jog a (2) bekezdésben történt esemény bekövetkeztét követően kizárólag a megadományozott személyt és házastársát vagy élettársát illeti meg. A megadományozott személy (további) hozzátartozóira az általános szabályok az irányadók.  A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.


(5) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az önkormányzat köteles gondoskodni.Temetkezési helyek

5. §.

A temetőt sírhely táblákra (parcella), a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a fenntartó jelöli ki.

Halottat vagy elhunyt személy hamvait elhelyezni a temetőben

a.) sírboltban,

b.) sírhelyen,

c.) urnasírboltban,

d.) urnasírban, urnasírhelyen,

e.) urnafülkében (kolombárium),

f.) dísz-szóró - kút igénybevételével lehet.

Az elhunyt temetőbe történő eltemetését (elhelyezését) az utolsó bejelentett lakóhely figyelembevételével kell biztosítani. Nem ebesi lakosú elhunytnak az ebesi köztemetőben történő eltemetésére az üzemeltető ad engedélyt, a mindenkori sírhelydíjon felüli – a rendelet 1 sz. mellékletében meghatározott – pótdíj megfizetését követően.

A temető és a temetkezési emlékhely építményei, közművei, egyéb infrastrukturális létesítményei építése, létesítése, bővítése, továbbá a kegyeleti emlékhely létesítése külön jogszabályban előírtak szerint építési engedély köteles. Az engedély beszerzése a fenntartó kötelessége.


Sírbolt

6. §.

(1) Sírboltokat a sírhelytáblák egyes főutakra eső oldalain, továbbá a temető területét határoló kerítéstől a temető fenntartója által kijelölt távolságban, külön kijelölt sírhelyen lehet létesíteni.


(2) A sírbolt építhető közös föld alatti üreggel a következőképpen:


a.) A sírbolt föld feletti és a fedőlapján kívüli felületének virágültetés céljára történő, de 50 cm-nél nem magasabb földfeltöltéssel.


b.) A fedőlapnak a föld felületén látható, megfelelő kiképzésével és a fedőlap körüli betonjárdával.


c.) A sírboltüreg felett mauzóleumszerű felépítménnyel.


(3) A sírboltok építési engedélyének beszerzése az építtető feladata. A benyújtandó építési engedélyhez az építtető köteles a fenntartó előzetes hozzájárulását beszerezni.


(4) A köztemetőben a sírboltok belső méretei az alábbiak:

Megnevezése

Hossza

Szélessége

2 személyes sírbolt

2,5 m

1,5 m

4 személyes sírbolt

2,5 m

2,5 m

6 személyes sírbolt

2,5 m

4,0 m

8 személyes sírbolt

2,5 m

5,0 m


(5) Sírbolt magassága legfeljebb: 1,5 m, a sírboltok közötti távolság 1,0 méter.

A sírboltba csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Ezen túlmenően:

a.) a két személyes sírboltba: a két koporsón kívül 10 urnát,

b.) a négy személyes sírboltba: a négy koporsón kívül 12 urnát,

c.) a hat személyes sírboltba: a hat koporsón kívül 20 urnát,

d.) a nyolcszemélyes sírboltba: a nyolc koporsón kívül 30 urnát lehet elhelyezni.

Amennyiben a sírbolt birtokosa a betemetkezési jogosultságáról rendelkezését a sírboltkönyvbe nem tette meg, illetőleg e vonatkozásban végintézkedést nem tett, úgy a sírboltba az elhalt hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők. Ásott sírhelyek sírbolttá nem alakíthatók át.

A sírbolt építése iránt benyújtandó építési engedélyt az építtető köteles a fenntartónak előzetes véleményezésre bemutatni. Ha a sírbolt összeomlásától lehet tartani, a fenntartó felszólíthatja a rendelkezésre jogosultat, hogy gondoskodjon a helyreállításról. Ha a felhívás eredménytelen marad, a fenntartó jogosult a jogszabályi előírások betartása mellett a sírbolt bontását kezdeményezni.

A sírbolt feletti rendelkezési jog időtartama: 60 év.


Sírhely

7. §

(1) Az ebesi köztemető sírhelyeinek méretei az alábbiak:

Megnevezés

Hossza

Szélessége

Járda szélessége

Felnőtt

2,20 m

1,00 m

30-30 cm

Mélyített

2,20 m

1,00 m

30-30 cm

Kettős sírhely

2,20 m

2,60 m

30-30 cm

Gyermek

1,60 m

0,90 m

15-15 cm

Fa sírkeret

2,20 m

1,00 m(2) A sírhelyek közötti távolság 60 cm.


(3) Mélyített felnőtt sírba – 2 méter mélység biztosítása mellett – két koporsó és két urna, vagy egy koporsó és négy urna temethető a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díj befizetése mellett.


(4) Felnőtt sírhely befizetése mellett – a felnőtt sírhelytáblába 10 éven aluli gyermek is eltemethető, ebben az esetben azonban a sír méreteinek a felnőtt sír méreteivel azonosnak kell lennie.


(5) Az elhalálozástól számított öt éven belül sír (sírbolt) felnyitására engedély kizárólag hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható. A kolerában, pestisben, leprában, sárgalázban, kiütéses tífuszban, takonykórban, AIDS-ben, vírusos hemmorrhagiás lázban elhunytak temetési helyének megnyitására csak az elhalálozástól számított egy év elteltével adható engedély.


(6) A sírhely feletti rendelkezési jog 25 év.


Urnasírhely, urnafülke, urnasírbolt

8. §.

(1) Az urnák elhelyezése

a.) legalább 40x40 cm méretű, szilárd lappal lezárt fülkében, vagy

b.) urnasírban, vagy

c.) rátemetéssel hagyományos sírhelyben, vagy

d.) urnasírboltban

történhet. Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel egyidejű igazolása mellett – ki kell adni, és ennek megtörténtét a nyilvántartásban is fel kell jegyezni.


(2) Urnasírhelyek és urnasírboltok a köztemető erre a célra kijelölt területén kialakított sírok. Méretei:


Hosszúság

Szélesség

Urnasírhely

0,80m

0,60m

Urnasírbolt

1,00m

0,80m


A sírok közötti távolság: 0,50m.


(3) Az urnafülkék és urnasírhelyek feletti rendelkezési jog 15 év, urnasírbolt feletti rendelkezési jog 20 év.


A temető üzemeltetése

9.§.

(1) A fenntartó a feladatait a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és e rendeletnek, valamint a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározottaknak megfelelően köteles ellátni.


(2) A fenntartó a törvény 18. §-ában meghatározott nyilvántartások vezetésére köteles.


(3) A sírhelynyilvántartó könyvből, a sírboltkönyvből a temető fenntartója megszabott díj ellenében sírhely, sírbolthely kiírást köteles végezni, amely tartalmazza a sírhely, sírbolthely nyilvántartási számát, a betemetettek nevét, elhalálozásuk idejét és a temetkezési helyek feletti rendelkezési jog lejártát.


(4) A köztemetőn belül az elhunyt hűtésével, a temetőben erre a célra rendszeresített, jó műszaki állapotú, esztétikus, az alakalomhoz illő megjelenésű szállító járművön történő szállításával, továbbá sírnyitással, visszahantolással és hamuszórással kapcsolatos feladatok ellátására a fenntartó szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.


(5) A köztemető területén belül a temetkezési szolgáltatáshoz közvetlenül nem kapcsolódó egyéb vállalkozási tevékenység (sírkő elhelyezés, síremlék készítése, stb.) csak a 14§ (1) bekezdése szerint, a jogszabályi feltételek betartása mellett, és a fenntartó felé tett előzetes bejelentés alapján végezhető.


10. §.

(1) A fenntartó e rendelet értelmében a temetési helyek, temető-fenntartási hozzájárulás és a közszolgáltatási tevékenységnek minősülő tevékenységek e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott alap díjainak beszedéséből származó bevételeit, illetve ehhez kapcsolódó költségeit számvitelileg elkülönítetten köteles kezelni az egyéb temetkezési szolgáltatási tevékenységétől.


(2) A fenntartó a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott díjakból származó bevételeket kizárólag temető-üzemeltetési, tárgyi eszköz fenntartási feladatok ellátására fordíthatja. A fenntartó köteles az üzemeltetéssel összefüggő bevételekről és az üzemeltetési és tárgyi eszköz-fenntartási költségráfordításokról évente, vagy a tulajdonos kérésének megfelelő időpontban beszámolni.


(3) A számviteli törvény szabályai szerint a felújításnak és beruházásnak minősülő tevékenység ellenértékét a fenntartónál, mint idegen ingatlanon, tárgyi eszközön végzett felújítási beruházási költséget alvállalkozói üzemeltetés esetén aktiválni kell, és az így aktivált érték után a fenntartó a számviteli politikájának megfelelően az amortizációt elszámolja. A fenntartónak a felújítás, beruházás költségeit előzetesen egyeztetni kell a tulajdonossal jóváhagyás végett.


(4) Ha az alvállalkozóval kötött szerződés bármely okból megszűnik, akkor maradvány értéken kell az alvállalkozó által finanszírozott beruházások elszámolását lefolytatni. A fenntartó fizetési kötelezettsége az elszámolás lezárását követő 15. napon válik esedékessé. Az elszámolás során megállapított ellenértéket a fenntartó az alvállalkozónak 6 hónap alatt egyenlő részletekben fizeti meg.


11. §

(1) A temetőben felállított síremléket lebontani, áthelyezni, azzal rendelkezni csak a temető fenntartójának történt előzetes bejelentés után szabad. A rendelkezési jogosultságot a bejelentés során valószínűsíteni kell.


(2) Lezárt temető vagy temetőrész betemetett sírjai, sírboltjai felett létesített síremlékek rendelkezési jogának időtartama alatt – kegyeleti okokból – nem idegeníthetők el és más sírra, sírboltra nem helyezhetők át.


Üzemeltetési feladatok

12. §

(1) A fenntartó és a tulajdonos között – az egymásra utaltság következtében – fokozott együttműködésre van szükség, amelyben elsődleges szempont a kegyeletet figyelembe vevő, magas színvonalú szolgáltatással párosult, kulturált magatartás.


(2) A fenntartó köteles valamennyi, az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatot a működtetés időtartama alatt folyamatosan, műszaki vagy szakmai szükségesség által kívánt rendszerességgel, a temető színvonalához méltó módon és az ahhoz méltó színvonalon elvégezni.

E feladatok különösen:

a.) a köztemetőben lévő temetési helyek nyilvántartásainak előírás szerinti vezetése a hagyományos temetésű és hamvasztott halottak esetében,

b.) a nyilvántartások naprakész állapotban tartása és pontos adatbázis kiépítése,

c.) a temetői táblakiosztási tervek elkészítése, elkészíttetése és folyamatos karbantartása, az új táblák kiosztásakor elkészített sírhelykiosztási terveknek megfelelően, a temető térinformatikai rendszerének kialakítása,

d.) a köztemetőben lévő temetési helyek megváltásának dokumentálása,

e.) a temetési helyek lejárati idejének folyamatos figyelemmel kísérése és az exhumálható sírhelyek folyamatos kimutatása, lejárt és meg nem váltott sírok rendszeres exhumálása oly módon, hogy a temetőbővítés racionalizálása érdekében a hatósági előírások betartása mellett minden évben a felszámolható sírok felülvizsgálatát elvégzi, az ezzel kapcsolatos (jogszabály szerint fennálló) lehetőségeket maximálisan kihasználja és a fentiek szerint feltárt sírokat az erre mutatkozó igénynek megfelelően exhumálja és a sírhelyeket újra hasznosítja,

f.) a köztemető tisztántartása, temetői hulladék gyűjtése, és szemétgyűjtőhelyre történő szállítása, a hulladék rendszeres elszállíttatása;

g.) a köztemető úthálózatának tisztán tartása, járdáinak seprése, az úthálózatról és a járdákról a hó eltakarítása, síkosság-mentesítése,

h.) a köztemető területének évente legalább ötszöri kaszálása, parlagfű szakszerű irtása, a köztemetőhöz tartozó növényzet folyamatos gondozása, a fák elszáradt ágainak rendszeres eltávolítása, a balesetveszély folyamatos megelőzése, az életveszélyessé vált és kiszáradt fák kitermelése, vagy kitermeltetése;

i.) a köztemető területén locsolóvíz minőségű víz és vízvételi hely biztosítása, a saját vízellátó rendszer folyamatos karbantartása,

k.) a köztemető területének folyamatos gondozása, tisztántartása, virágtelepítéssel való ellátása,

j.) a halottak napi temetői forgalom szervezése, november 1-jén halottak-napi megemlékezés megszervezése,

k.) a veszélyes állapotú sírkövek által előidézett veszélyhelyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtétele,

l.) a köztemetőben felállítandó síremlék, sírkőtermékekre vonatkozó előzetes hozzájárulás kiadásával kapcsolatos feladatok elvégzése, a folyamatos szegély alap alapozási szintjének jóváhagyása, a sírkövek rögzítési módjának ellenőrzése, a sírkőtermékek kiszállításának engedélyezése és ellenőrzése,

m.) a köztemető hatékony őrzésének megszervezése és biztosítása, temetői rend és vagyonvédelem terén komplex rendszer kialakítása és bevezetése az értékek megóvása érdekében, a kegyeleti szempontok figyelembe vételével,

n.) a fenntartó köteles gondoskodni a szertartásokon közreműködő alkalmazottak alkalomhoz illő megjelenéséről, kulturált magatartásáról, figyelmes együttműködéséről a hozzátartozókkal, a temetés résztvevőivel (az együttérző magatartás és az ápolt megjelenés a temetési szertartás természetes velejárója);

o.) a köztemetőn belüli sírásás ellátásának biztosítása, a ravatalozó épület teljes körű üzemeltetése, a benne végzett halott kezelési feladatok ellátása mellett. A fenntartó köteles a más temetkezési szolgáltatók által beszállított elhunytak és temetkezési áruk átvételét, az elhunytak hűtését és temetésre történő kiadását biztosítani;

p.) a temetési időpont meghatározása és ezzel összefüggő szolgáltatási tevékenység koordinálása;

r.) a köztemetőt érintő minden, a temetkezési szolgáltatással közvetlenül, vagy közvetve kapcsolódó szolgáltatási tevékenység végzésének szabályozása,

s.) a nyitvatartási rend önkormányzati rendeletben meghatározott időpontjainak kifüggesztése és annak betartatása,

t.) a köztemetőkben a letemethető területek temetésre való előkészítése.


(3) Az üzemeltetési feladatok tekintetében a tevékenységek gyakorlására a Tulajdonos a fenntartót jogosítja fel, más részére ilyen jogosítványt a szerződés fennállása alatt ezen tevékenységekre és területre nem ad.


(4) Az elhunytak szállításánál, ravatalozásánál és eltemetésénél a legnagyobb gondossággal, kímélettel és a kegyeleti szabályok szigorú betartásával kell eljárni.


(5) A köztemetőben az elhunyt urnájának kiadásához használt helyiség reprezentatív kialakítása, az átadás ünnepélyességének biztosítása a fenntartó feladata.


A temető használatával kapcsolatos rendelkezések

13. §

(1) A temető nyitva tartási ideje:

- október 15.-március 15-ig: naponta 8.00 órától 16.00 óráig, kivéve október 31-november 2. között,

  amikor 8.00 órától 20.00 óráig,

- március 16. – május 31-ig: naponta 8.00 órától 18.00 óráig

- június 1. – augusztus 31-ig: naponta 8.00 órától 19.00 óráig.

- szeptember 1. - október 14-ig: naponta 8.00 órától 18.00 óráig.

A temetőben a fenntartó kötelessége a nyitva tartás idejét megfelelő módon kifüggeszteni. A temetőben tartózkodni csak nyitvatartási időben lehet.


(2) A temetés időpontjára a Korm. rendelet 24. §-a az irányadó.


(3) A temetőben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


(4) A temetőben a gyertyagyújtásnál és annak égetésénél ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék.


(5) A köztemetőben az avart, az elszáradt koszorúkat, illetve növény-maradványokat égetni tilos. A sírhelyek gondozása közben keletkező hulladékot a fenntartó által kijelölt hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.


(6) 12 éven aluli gyermek a temető területén csak felnőtt felügyelet mellett tartózkodhat.


(7) Kutyát és egyéb állatot a köztemető területére bevinni tilos.


(8) A köztemetőben tilos hiányos öltözetben megjelenni, hangoskodni, továbbá bármi olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztatja.


(9) Rátemetés esetén a megrendelő a lebontott síremléket a betemetéstől számított 60 napon belül köteles helyreállítani.


(10)  Magánszemélyeknek 1,5 méter magasságot el nem érő fákat és cserjéket a sírhelyeken és a sírbolt keretén belül szabad ültetni. A 1,5 méter magasságot elérő, nem kezelt ültetvényeket a temető fenntartója eltávolíthatja, az eltávolítás költségeit a sír felett rendelkezni jogosulttal megtéríttetheti.


(11) A temetőben végzendő munkák időpontját és azok várható időtartamát – a sírgondozás és a sírok virággal történő beültetését kivéve – a temetőgondnoknak előzetesen be kell jelenteni.


(12) A köztemető területén csak a temetkezési helyek díszítésére szolgáló tárgyak, koszorúk, sírlámpák, virágok, cserepes virágok, stb., helyezhetők el külön engedély nélkül. Minden más célt szolgáló tárgy (pl. ülőpad, sírjel, síremlék, egyéb sírtermék, stb.) a fenntartó írásbeli engedélyével helyezhető el.


(13) A köztemetőt látogatók panaszait a felvevő irodában elhelyezett panaszkönyvbe bejegyezheti. A fenntartó  köteles a bejegyzett indokolt panaszokat a törvényes határidőn belül kivizsgálni, a panasztevőt tájékoztatni és a panasz okát megszüntetni.


14. §

(1) A vállalkozásszerűen dolgozó sírkövesek és sírkő tisztítók a temetőben csak munkanapokon, 8.00-16.00 óra között végezhetnek munkát. A vállalkozók az általuk végzett munkákról kötelesek az üzemeltető belső szabályzatában előírt nyilvántartást vezetni.


(2) A köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők tevékenységüket ismertető reklám- és hirdetőtáblát legfeljebb 0,70m x 1,40m méretben, a fenntartó előzetes írásbeli engedélyével és kizárólag a temető területén kívül (pl. parkoló) helyezhetnek el.


(3) Építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési vagy bontási munkát ott megkezdeni csak a temetőgondnoknak történt előzetes bejelentést követően szabad. Az építési hulladékot annak keletkezésétől számított 3 napon belül el kell szállítani. Építőanyagot a temetési szertartás helyétől számított 30 méteren belül tilos tárolni.


(4) Az építésnél felhasznált ömlesztett anyagot (pl. beton) úgy kell elhelyezni, illetve felhasználni, hogy az a földdel közvetlenül ne érintkezzen (pl. vaslemezen vagy keverőgépben).


(5) A sir felett rendelkezni jogosult a régi sírkő helyett, új felállítását megelőzően, köteles a régi sírkő maradványait a temető területéről elszállítani.


15. §

(1) A temetőbe gépjárművel, motorkerékpárral behajtani, bevinni, ott közlekedni, vagy azokat ott tárolni tilos. Ez a tilalom nem vonatkozik a mozgáskorlátozottakra, az engedélyezett munkálatokat végzőkre, illetve különleges gépjárművekre (pl. mentőautó, tűzoltóautó, egyéb kárelhárítás).


(2) A 13.-14. §-okban meghatározottakon túlmenően tilos:

 1. a temetőből kegyeleti tárgyakat, valamint a sírokra ültetett fákat, növényeket és a sírok díszítésére szolgáló anyagokat bepiszkítani és elvinni,
 2. a sírhelyek gondozásával kapcsolatosan keletkező szemetet a sírhelyek között tárolni, e vonatkozásban a temető üzemeltetője a szemét összegyűjtésére, tárolására szolgáló helyet köteles kijelölni,
 3. a temető területén a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, és bárhova elvinni,
 4. a temető területére kutyát bevinni – a vakvezető kutyák kivételével,
 5. a sírokat és urnasírokat kerítéssel körülhatárolni,
 6. a kolumbárium fülkék előrészén olyan virágtartót, feliratot vagy díszítést elhelyezni, amely a közízlést és a közerkölcsöt sérti.

16. §.

Amennyiben a cselekmény vagy mulasztás más súlyosabb büntetőrendelkezés alá nem esik, szabálysértést követ el, és 50.000.- Ft-ig  terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki ezen rendelet 13. § (1), (3)-(5), (7), (8) bekezdéseibe, és 14-15. §-ban foglalt rendelkezéseket megszegi.


Záró rendelkezések

17.§.

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a.) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2007. (XI. 15.) Ör. számú rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről,

b.) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23 /2008. (XII.18.) Ör. számú rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2007. (XI.15.) Ör. számú rendeletének módosításáról,

c.) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (II.12.) Ör. számú rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 23/2008.(XII.18.) Ör. számú rendelettel módosított 26/2007.(XI.15.) Ör. számú rendeletének módosításáról,

d.) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21 /2009. (VIII. 19.) Ör. sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 26/2007.(XI.15.) Ör. számú rendeletének módosításáról,

e.) Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2009. (XII.17.) Ör. számú rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 26/2007.(XI.15.) Ör. számú rendeletének módosításáról.


                      Szabóné Karsai Mária sk.                                    Dr. Hajdu Miklós sk.

                                polgármester                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
16.75 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!