nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 22/2017 (IX.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-09-05 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 22/2017 (IX.4.) önkormányzati rendelete
az anyakönyvi eljárás szabályairól és egyes díjairól

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §


A rendelet hatálya Tiszacsege Város közigazgatási területén történő házasságkötések létesítése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.


2. Eljárási szabályok

2. §


(1) Az önkormányzat a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal épületében (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám) biztosítja.

(2) A házasságkötés során ingyenes alapszolgáltatás az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése a hivatali munkaidőn belül.


3. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések engedélyezését az elektronikus anyakönyvi program által előállított nyomtatványon kell kérni a bejelentkezési szándékkal egy időben, de legalább a házasságkötés tervezett időpontját megelőző 30. napig.

(2) A kérelemről a jegyző – az anyakönyvvezető javaslatának figyelembe vételével – dönt.

(3) Nem minősül hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnek és e rendelet szabályait nem kell alkalmazni, ha a hivatali helyiség bármely okból bekövetkező használhatatlansága miatt nem vehető igénybe házasságkötés céljára. Ebben az esetben a más helyszínen megtartott házasságkötés térítésmentes.


4. §


A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés: hétfőtől-csütörtöki napokon: 16.00-18.00, pénteki napokon 14.00-18.00 óráig, szombati napokon 13.00-18.00 óráig terjedő időintervallumban tartható.


5. §


A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés pénteki napokon 14.00-18.00 óráig, szombati napokon 13.00-18.00 óráig terjedő időintervallumban tartható.


3. Anyakönyvi eljárás díjai

6. §


(1) A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként 25.000,- forint mértékű díjat kell az önkormányzat részére fizetni, melyből bruttó 15.000 forint az anyakönyvvezető díjazása.

(2) A díj az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.


7. §


(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként eseményenként 40.000,- forint mértékű díjat kell az önkormányzat részére fizetni, melyből bruttó 25.000 forint az anyakönyvvezető díjazása.

(2) A díj magában foglalja a házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli megkötése esetén fizetendő díj összegét is, azonban az általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.


8. §


(1) A 6. és 7. §-ban meghatározott díjat a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell megfizetni legkésőbb a házasságkötést megelőző munkanapig.

(2) Amennyiben a kérelem elutasításra kerül, az ügyfél a kérelem elutasításáról szóló jogerős döntés kézhezvételét követő naptól kérheti a díj visszafizetését a Polgármesteri Hivatal házipénztárában.

(3) Amennyiben a házasulók legalább egyike legkésőbb a házasságkötés napja előtt legalább 3 munkanappal írásban indokolt kérelmet nyújt be a Polgármesteri Hivatalhoz, mely alapján a házasságkötést nem kéri megtartani, a 6. és 7. §-ban meghatározott díj teljes összegének visszafizetését kérheti a jegyzőtől.

(4) A visszafizetést a jegyző engedélyezi a Polgármesteri Hivatal házipénztárában való felvétel útján, vagy a     kérelmező választása szerint a díj - az átutalás költségével csökkentett - összegének kérelemben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalásával.


4. Záró rendelkezések

9. §


(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az anyakönyvi, valamint a családi események lebonyolításával kapcsolatos helyi szabályokról szóló 20/2015.(IX.16.) önkormányzati rendelet.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!