nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-02-01 - 2018-02-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (I.31.) Ör. számú rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 18/2015. (VI. 30.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.)módosításáróla következő rendeletet alkotja:


1.§


A R. kiegészül az alábbi 4/A §-szal:


4/A §


A Közszolgáltatóra vonatkozó adatkezelési szabályok


(1)Az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, valamint a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok kezelése.

(2) A Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódik.

(3) A Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a közszolgáltatás igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni.

(4) A Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek.

(5) A Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az adatokat kezeli.

(6) A Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati feladatainak ellátásán, valamint a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségén túl más célra nem használhatja fel.

(7) A Közszolgáltató az ingatlanhasználószemélyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!