nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-10-29 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete
Az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló

Kistarcsa Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


A rendelet célja
1. §

Jelen rendelet célja az önkormányzat ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése, a behajtási feladatok eredményes végrehajtása, valamint az adóhátralékok csökkentése iránt elkötelezett személyi állomány megteremtése és ösztönzése, az önkormányzatot megillető adóbevételek növelése érdekében.


A rendelet hatálya

2. §

A rendelet hatálya az adóhatáskör címzettjére, valamint a hatáskör ellátásában közreműködő köztisztviselőkre (továbbiakban együtt: az adóhatóság dolgozója) terjed ki.


Az érdekeltségi alap

3. §


A rendeletben megfogalmazott célok teljesülése érdekében Kistarcsa Város Önkormányzata saját adóbevételeinek terhére érdekeltségi alapot hoz létre.


Az érdekeltségi alap forrása és mértéke

4. §


  1. Az érdekeltségi alap összegét a teljesített bevételekről készített banki analitikus nyilvántartás, valamint az adóhatóság dolgozói által vezetett végrehajtási és ellenőrzési nyilvántartás alapján kell megállapítani.
  2. Az érdekeltségi alap forrása a tárgyévben végrehajtási tevékenység keretében beszedett,  bevételként nyilvántartott adó, bírság és késedelmi pótlék 30%-a, de évente legfeljebb összesen 4 millió Ft.
  3. Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a bérjellegű kifizetéseken felül az adók és járulékok összegét is.
  4. Érdekeltségi alap a tárgyévben akkor képezhető, ha a tárgyidőszakban befolyt adóbevétel eléri a költségvetési rendeletben előírt iparűzési adó, gépjárműadó, telekadó és talajterhelési díj bevétel 95%-át (félévkor 45%-át).

Az érdekeltségi alapból való részesedés

5.§


  1. Az érdekeltségi alapból történő kifizetés (továbbiakban: jutalék) összegének maghatározásánál az adóhatóság dolgozójának a bevételek növelése érdekében tett hatékony tevékenységét, az adott időszakban való távollétének időtartamát, valamint legutolsó teljesítményértékelését kell figyelembe venni. A jutalékból azok részesülhetnek, akik felderítési, ellenőrzési munkájukkal önadózáson kívüli, többletadó bevételt eredményeznek, hiányt tárnak fel, vagy akik a felderített, megállapított adó, bírság, késedelmi pótlék, továbbá az előző évi adóhátralék beszedésében részt vettek.
  2. A munka értékelésének és a jutalék összegszerű meghatározásának szempontjait belső szabályzatban kell rögzíteni.

Az érdekeltségi alap feletti rendelkezés

6.§


  1. A jutalék összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg és engedélyezi a kifizetését.
  2. A jutalékot – amennyiben annak forrása rendelkezésre áll – az érdekeltségi alap terhére a féléves, valamint az éves zárást követő 30 napon belül kell megállapítani és kifizetni.

Záró és értelmező rendelkezések

7.§


  1. Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet alkalmazása szempontjából végrehajtási cselekménynek minősül: felhívás, idézés, felderítés, hatósági átutalás (inkasszó), jövedelem letiltás, gépjármű forgalomból történő kivonása, ingóságok foglalása, követelés foglalása, ingatlanra történő jelzálogjog bejegyeztetés.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!