nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-01 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018 (XI.30.) önkormányzati rendelete
középiskolai tanulmányi ösztöndíjról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § (1) Sárkeresztúr Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) középiskolai tanulmányi ösztöndíjat (a továbbiakban: ösztöndíj) alapít.

(2) Az ösztöndíj a 2018/2019-es, valamint a 2019/2020-as tanévben kerül meghirdetésre.

(3) Az ösztöndíj kizárólagos pénzügyi forrása az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 kódszámú, „Új Humanizmus – Humán Kapacitás Fejlesztése Sárbogárd Térségében” elnevezésű projektben az erre a célra rendelkezésre álló keretösszeg.


1. Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei


2. § (1) Ösztöndíjban részesíthető az az adott tanév kezdetén sárkeresztúri lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanuló, aki

 1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti gimnáziumi, szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai képzésben tanul,
 2. nappali rendszerű iskolai oktatásban vesz részt,
 3. beiratkozott a 9-14. évfolyamok valamelyikére,
 4. a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a tanulmányi átlaga legalább 3,51 volt,
 5. nem felnőttoktatásban vesz részt, és
 6. nyilatkozatával igazolja, hogy más tanulmányi ösztöndíjban nem részesül.

(2) Az ösztöndíjban tanévenként összesen tíz fő részesíthető.


2. Az ösztöndíj pályázat


3. § (1) Az ösztöndíj elnyerésére pályázatot kell kiírni.

(2) A pályázati felhívást a polgármester a 2018/2019-es tanév tekintetében 2018. december 31. napjáig, a 2019/2020-as tanév tekintetében a tanév kezdetét követően, de legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig írja ki.

(3) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

 1. a pályázat benyújtásának módját,
 2. a pályázat benyújtásának határidejét,
 3. a pályázati határidő elmulasztásának jogkövetkezményét,
 4. a pályázat elbírálásának határidejét,
 5. az ösztöndíj havi összegét, és
 6. a jogalap nélkül felvett ösztöndíj visszafizetésének kötelezettségére történő utalást.

(4) A pályázati kiírást közzé kell tenni az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján. A pályázat – a minél szélesebb körű megismerhetőség céljából – az előzőeken túlmenően egyéb módokon is közzétehető.


4. § (1) Az ösztöndíj iránti pályázatot az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A pályázat benyújtásának határidejét a polgármester a pályázati kiírásban határozza meg akként, hogy az legfeljebb a pályázat kiírásának napját követő harminc nap lehet. A pályázatnak legkésőbb a határidő utolsó napján meg kell érkeznie a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalba. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(3) A pályázathoz csatolni kell

 1. a pályázó érvényes személyazonosító igazolványának és a lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát,
 2. 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolást a tanuló évfolyamáról,
 3. az előző lezárt tanév év végi bizonyítványának másolatát,
 4. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (a továbbiakban: OSZTV) vagy a Szakma Kiváló Tanulója versenyen (a továbbiakban: SZKT) való részvétel esetén a versenyen elért eredményt igazoló irat másolatát, amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik,
 5. amennyiben a pályázó ilyennel rendelkezik, a legalább A2 szintű, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát,
 6. amennyiben a pályázó rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, továbbá, ha határozatban megállapított hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül, az ezekről szóló véglegessé vált határozat másolatát.

(4) Az OSZTV-n vagy az SZKT-n elért eredmény az ösztöndíj pályázat során egy alkalommal, a versenyen való részvételt közvetlenül követő pályázati eljárás során érvényesíthető.


5. § Érvénytelen a pályázat, amennyiben

 1. azt a 2. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek meg nem felelő tanuló nyújtotta be, vagy
 2. az a pályázati határidő lejártát követően érkezik be a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatalba, vagy
 3. azt nem az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon nyújtották be, vagy
 4. a pályázó nem csatolta az 4. § (3) bekezdés a) - c) pontja szerinti iratokat, vagy
 5. a pályázó nem járult hozzá a pályázati eljárásban közölt adatainak kezeléséhez.

3. A pályázat elbírálása


6. § (1) A pályázók között a képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül a 2. melléklet szerinti pontozási rend alapján sorrendet állapít meg.

(2) A pályázati eljárás során hiánypótlásra nincs lehetőség. Amennyiben a pályázó a 1. melléklet szerinti formanyomtatvánnyal együtt nem csatolja a 4. § (3) bekezdés d) - f) pontja szerinti okiratok eredeti vagy másolati példányát, a pontszámításnál az okirattal nem alátámasztott pontszámot figyelmen kívül kell hagyni.

(3) A pályázat nyertese a tíz legmagasabb pontszámot elérő tanuló. A pályázók közötti pontegyenlőség esetén a jobb tanulmányi átlaggal rendelkező tanuló, ha ez az érték is megegyezik, úgy az előző lezárt tanév végén kevesebb igazolatlan órával rendelkező tanuló részesül ösztöndíjban. Azonos tanulmányi átlaggal és igazolatlan órával rendelkező tanulók közül a képviselő-testület sorsolást követően dönt az ösztöndíjban részesíthető pályázó személyéről.

(4) Az ösztöndíj pályázat eredményét a polgármester a képviselő-testület döntését követő 15 napon belül állapítja meg.

(5) A polgármester a pályázat eredményéről írásban értesíti a pályázót.

(6) A nyertes pályázóval az Önkormányzat az (5) bekezdés szerinti értesítés kézbesítésétől számított 15 napon belül a rendelet 3. melléklete szerinti ösztöndíj-szerződést köt.


4. Az ösztöndíj összege és folyósítása


7. § (1) Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 15.000,- Ft. Az ösztöndíj folyósítása készpénzben történik, a Sárkeresztúri Polgármesteri Hivatal házipénztárából történő kifizetés útján. Az ösztöndíj felvételére a tanuló személyesen, vagy a tanuló törvényes képviselője jogosult.

(2) Az ösztöndíj pályázati eljárásonként 10-10 hónapra, az adott tanév tekintetében szeptembertől júniusig folyósítandó.

(3) Az ösztöndíj folyósítása az ösztöndíj-szerződés megkötésének időpontját követő hónaptól havonta, a tárgyhónap 15. napjáig történik.

(4) A pályázati eljárás lefolytatása előtti hónapokra járó ösztöndíj egy összegben, a (3) bekezdés szerinti szerződéskötést követő 10 napon belül kerül kiutalásra.


5. Az ösztöndíj megszüntetése és visszafizetése


8. § (1) Az ösztöndíjra való jogosultság megszűnik, amennyiben

 1. a tanuló a 6. § (5) bekezdése szerinti értesítéstől számított 15 napon belül nem köti meg az ösztöndíj-szerződést,
 2. az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanulói jogviszonya megszűnik vagy
 3. a tanuló a pályázati eljárás során valótlan adatot közölt.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a tanulói jogviszony megszűnésének napjától nem jár ösztöndíj. A tanuló a számára a tanulói jogviszonya megszűnésének napját követő időszakra átutalt, jogalap nélkül felvett ösztöndíjat köteles visszafizetni.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a tanuló számára a valótlan adatközlésnek a Polgármester tudomására jutásától kezdődően nem jár ösztöndíj, és a tanuló a számára ezen időpontig átutalt, jogalap nélkül felvett ösztöndíj teljes összegét köteles visszafizetni.


9. § (1) A jogalap nélkül felvett ösztöndíj visszafizetésének elrendeléséről a Polgármester dönt.

(2) Az ösztöndíjat egy összegben, a visszafizetése elrendeléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül kell visszafizetni.

(3) Amennyiben valamely, az ösztöndíjra jogosult tanulónak ezen jogosultsága a 8. § (1) bekezdése alapján megszűnik, úgy az adott tanév még hátralévő részére, töredék időszakra új pályázati kiírás nem írható ki.


6. Záró rendelkezések


10.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Csutiné Turi Ibolya

polgármester

dr. Ambrózi Sándor

jegyző


                     

Kihirdetési záradék:


A rendeletet 2018. november 30. napján kihirdettem.


                                                                                                  dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
36.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!