nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) rendelete
Hatályos:2015-02-11 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.11.) rendelete
Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

 2/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete

Akasztó Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetésérőlAkasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §


A költségvetési rendelet (a továbbiakban: R.) hatálya Akasztó Község Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §


(1) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                     275.310.000 Forint,

b) Felhalmozási bevételek                                                  28.961.000 Forint,

c) Működési kiadások                                                      114.507.000 Forint.

d) Felhalmozási kiadások                                                  33.351.000 Forint.

(2) Az Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                         5.979.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                        85.225.000 Forint.

(3) A Faluház Akasztó költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                         1.500.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                        12.101.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                       191.000 Forint.

(4) Az Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv bevételeit és kiadásait a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési bevételek                                                         6.230.000 Forint,

b) Működési kiadások                                                        31.550.000 Forint,

c) Felhalmozási kiadások                                                       130.000 Forint.

(5) Az Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv bevételeit és kiadásai a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Működési kiadások                                                        65.156.000 Forint,

b) Felhalmozási kiadások                                                       300.000 Forint.

(6) Költségvetési egyenleg összege:                          24.531.000 Forint hiány.

a) Működési bevételek és kiadások egyenlege:          19.520.000 Forint hiány,

b) Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:        5.011.000 Forint hiány.

(7) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételeket a Képviselőtestület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Költségvetési maradvány                                                24.531.000 Forint.  

aa) Működési célra                                                            19.520.000 Forint,

ab) Felhalmozási célra                                                        5.011.000 Forint.

(8) Az önkormányzat kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 1. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által irányított Akasztó Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 2. melléklete tartalmazza.

(10) Az önkormányzat által irányított Faluház Akasztó költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 3. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által irányított Idősek Napközi Otthona költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 4. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat által irányított Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező, nem kötelező és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az R. 5. melléklete tartalmazza.


(13) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési és felhalmozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 6. melléklete tartalmazza.

(14) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek működési kiadásait kormányzati funkciók szerint, valamint az engedélyezett létszámkeretet – a közfoglalkoztatottak létszámát is beleértve – az R. 7. melléklete tartalmazza.

(15) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek felhalmozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 8. melléklete tartalmazza.

(16) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási bevételeit kormányzati funkciók szerint az R. 9. melléklete tartalmazza.

(17) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek finanszírozási kiadásait kormányzati funkciók szerint az R. 10. melléklete tartalmazza.


3. §


(1) A képviselőtestület fejlesztési céljai között az alábbi elnyert pályázat megvalósítása szerepel:

a) KEOP-4.10.0/N/14-2014-0239 Napelemes energiatermelés megvalósítása Akasztó intézményeinél elnevezésű pályázat 33.350.597 Forint összegben.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat megvalósításának forrásösszetétele:

a) KEOP forrás: 28.461.363 Forint.

b) Saját forrás 2014. évi maradványból: 4.889.234 Forint.


4. §


A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet az önkormányzat 2015. évre nem tervez.

5. §


(1) A Képviselőtestület az alábbi kiemelt előirányzatok esetében ad felhatalmazást a polgármester részére az önálló forrásfelhasználásra:

a) Személyi juttatások

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

c) Dologi kiadások

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai

e) Egyéb működési célú kiadások

ea) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

eaa) KTKT tagdíj

eab) Orvosi ügyelet hozzájárulás

eac) Ebtelep működési hozzájárulás

ead) Katasztófavédelmi működési hozzájárulás

eae) Ivóvízminőség javító program hozzájárulás

eac) KDV működési hozzájárulás

eb) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

eba) KÖSZ tagdíj

ebb) TÖOSZ tagdíj

f) Beruházások

fa) KEOP-4.10.0/N/14-2014-0239 pályázat

6. §


A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselőtestület gyakorolja az R. 9. §-ában szereplő likvid hitelek igénybevételén kívül.


7. §


A Képviselőtestület a 2. §-ban meghatározott egyéb működési kiadások összegen belül az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét 8.300.000 Forintban állapítja meg.

8. §


A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére – 10.000.000 Forint értékhatárig – az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.


9. §


(1) A Képviselőtestület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy év közben bevétel megelőlegezése céljából éven belüli, likvid hitelt igényeljen 10.000.000 Forint értékhatárig.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti likvid hitel igénybevételére sor kerül, arról a polgármester a hitel igénybevételének időpontját követő soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselőtestületet.


10. §


Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek gazdálkodásának végrehajtó szerve az Akasztói Polgármesteri Hivatal.

11. §


(1) A köztisztviselők, közalkalmazottak, munkavállalók jutalmazására, prémium, céljuttatás címén teljesítményösztönzésre vagy személyi ösztönzésre a személyi juttatások kiemelt előirányzat terhére teljesíthető kifizetés, melyről önkormányzat esetében a polgármester, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni előzetesen egyeztetve az Akasztói Polgármesteri Hivatal gazdálkodási csoportjának vezetőjével. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatások összege nem haladhatja meg az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek saját költségvetésében szereplő személyi juttatások kiemelt előirányzat 12 %-át.

(3) Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek készpénzben történő kifizetéseket az alábbi jogcímeken teljesíthetnek:

a) jogszabályban meghatározott szociális és gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,

b) személyi juttatások közfoglalkoztatottak esetében ha a közfoglalkoztatott nem rendelkezik bankszámlával,

c) utólagos elszámolásra kiadott előleg,

d) eseti kifizetések (dologi és egyéb működési kiadások),

e) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetés,

f) jogcímtől függetlenül 200.000 Forint összegű kifizetés,

g) esetenként a polgármester külön engedélye alapján 200.000 Forintnál nagyobb összegű kifizetés (kiemelt önkormányzati rendezvények, pályázatok).


12. §


(1) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Akasztói Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Faluház Akasztó költségvetési szerv helyiségeit, valamint eszközeit térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.

(2) A Képviselőtestület a helyben működő bejegyzett civil szervezetek, az önszerveződő helyi közösségek, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az Akasztói Általános Iskola, valamint egyéb szervek és személyek részére az önkormányzat irányítása alá tartozó Akasztói Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv gépjárművét térítésmentesen biztosítja, hozzájárulva így azok működéséhez. Ennek lebonyolítása, valamint az így biztosított közvetett támogatások nyilvántartása a költségvetési szerv feladata, a közvetett támogatások igénybevételéről szóló külön rendelet előírásai figyelembevételével.


13. §


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.      Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné   

      polgármester                                                                                                jegyző


ZÁRADÉK:

A rendelet kihirdetésre került 2015. február 11.


                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                  jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
30 KB
2.melléklet
29 KB
3.melléklet
29 KB
4.melléklet
29 KB
5.melléklet
29.5 KB
6.melléklet
41 KB
7.melléklet
47 KB
8.melléklet
19.5 KB
9.melléklet
19 KB
10. melléklet
15.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!