nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Hatályos:2006-01-01 - 2014-02-12
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

33/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelete

a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításárólMartonvásár Város önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, továbbá a 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. § (1) Jelen rendelet hatálya Martonvásár Város közigazgatási területére terjed ki, rendelkezései minden olyan természetes, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre vonatkoznak, akik, vagy amelyek állandó, vagy ideiglenes jelleggel Martonvásár Város területén tartózkodnak, illetve a településen lévő ingatlan tulajdonosai, használói, itt bármilyen tevékenységet végeznek.

(2) A köztisztaság megőrzésében (1) bekezdés szerintiek kötelesek hathatósan közreműködni, és a környezet szennyeződését, fertőzését eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.


II. Fejezet

Közterületek és ingatlanok tisztántartása


2. §

3. §

4. §

5. §

6. §

7. §


III. Fejezet

Települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása, elhelyezése


8. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni a közszolgáltatás igénybevétele útján az ingatlanon keletkezett háztartási hulladék rendszeres elszállításáról.

(2) Az önkormányzat által megbízott szervezet (a továbbiakban: szolgáltató) kötelessége, hogy magán- és a szerződést kötő jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, vállalkozások ingatlanán keletkezett háztartási és egyéb hulladékot rendszeresen elszállítsa. A szolgáltatót szolgáltatási kötelezettség terheli.

(2a) A szolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyi adatokat, a közszolgáltatást igénybe vevő

a) nevét,

b) lakcímét,

c) születési helyét és idejét,

d) anyja nevét kizárólag a közszolgáltatással kapcsolatos feladatai ellátásához kapcsolódóan kezelheti.

(3)

(4) A háztartási hulladék elszállításra való előkészítése, illetve elszállítása, az ingatlantulajdonos, használó (a továbbiakban: használó) – szolgáltató felé benyújtott kérelmében foglalt - választása szerint, szabványosított

a) 120 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 16 kg,

b) 110 literes tároló edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 15 kg,

c) 80 literes edényben, ahol az elhelyezett hulladék súlyhatára 11 kg,

d) a szolgáltató által biztosított műanyag zsák felhasználásával történik, amelyet a használó saját ingatlanán belül köteles tárolni.

(4a) 80 literes edény igénylésre az a legfeljebb 2 fős háztartás jogosult, ahol a háztartásban élők egyike a 70. életévét betöltötte.

(5) A háztartási hulladék elszállítsa: heti 1 alkalommal történik.

(6) A használó kötelezettsége a szemétgyűjtő edényeket, (kukák) zsákokat a megadott szállítási napon reggel 7 órára, de nem korábban, előző nap 19 óránál kihelyezni és mindaddig - de legkésőbb 18 óráig - kint hagyni, míg az ürítés meg nem történik.

(7) Az edények kihelyezése során figyelemmel kell lenni arra, hogy azok sem a gyalogos, sem a közúti forgalmat ne akadályozzák.

(8) Az elszállítás után az üres tároló edényt a használó saját területén köteles elhelyezni.

(9) A rendszeres hulladékszállításba bevont területeken és azoknak a vállalkozóknak, - akik a telephelyen keletkező kommunális hulladékot nem a Hgt. 13. §.-a szerint kezelik – és tevékenységük folytán háztartási hulladék keletkezik, a szemétszállítási szolgáltatás igénybevétele kötelező, és az e rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.

(10) Az ünnepnap miatt elmaradt szemétgyűjtés pótlásáról a szolgáltató az ünnepnapot közvetlenül követő két munkanapon belül kell hogy gondoskodjon. Ettől eltérő gyűjtésről a szolgáltató a település lakosságát hirdetmény útján tájékoztatni köteles.

9. § (1) A hulladékgyűjtő tartályba nem szabad háztartási hulladéknak nem minősülő hulladékot elhelyezni.

(2) Az egyéb szilárd hulladék elszállítására az ingatlan tulajdonosa a szolgáltatóval szerződést köthet, vagy a Hgt. rendelkezései szerint gondoskodik annak elhelyezéséről.

(3) A tároló edények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról a használó köteles gondoskodni.

(4) A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényt úgy kell használni, hogy annak tartalma se a talaj burkolatát, se a levegőt ne szennyezze, és bűzt ne terjesszen. A szemétgyűjtő edénybe folyadékot, maró anyagot, tűz és robbanásveszélyes, parázsló anyagot, akkumulátort, vegyszert, elemet, orvosságot gyűjteni tilos. A szemétgyűjtő edényt lefedett állapotban kell tartani.

(5) Ha a tartályban olyan hulladékot helyeztek el, mely nem minősül háztartási hulladéknak, úgy a szolgáltatást végző az elszállítást megtagadhatja.

(6) A többlet hulladék elszállítására a szolgáltató külön feltételek teljesítése mellett igény szerint lehetőséget biztosít.

9/A. §

(1) A szolgáltató a közszolgáltatás keretében köteles a papír, műanyag, fém és üveg szelektív begyűjtését megszervezni és a szolgáltatás ellátását folyamatosan biztosítani.

(2) A szolgáltató részére meghatározott szelektív begyűjtés magába foglalja a Martonvásár város közigazgatási területén képződő települési szilárd hulladék jogszabályi, hatósági előírások szerinti kezelését, hasznosítását, valamint ártalommentes elhelyezését.

(3) A szelektív begyűjtés történhet

a) közterületi szelektív hulladékgyűjtő szigetek,

b) házhoz menő begyűjtés,

c) hulladékudvarok üzemeltetése,

d) intézményekben történő gyűjtés módszerrel.

(4) A szolgáltató köteles elszállítani a biohulladékot tartalmazó legfeljebb 110 literes edényzetben vagy zsákban legfeljebb 50 cm átmérőjű, 70 cm hosszú, 15 kg súlyú kötegelt biohulladékot, amennyiben az a szolgáltató által biztosított matricával ellátott.

10. §

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

11. §

12. § (1) A szolgáltatási díj magában foglalja a háztartási szilárd hulladék összegyűjtését és ártalmatlanítását továbbá

a) évi 12 alkalommal az elkülönítetten gyűjtött hulladék (papír, továbbá műanyag és alumínium doboz),

b) évi 8 alkalommal bio hulladék (zöldhulladék),

c) évi 1 alkalommal nagydarabos hulladék (lom) elszállítását.

(2) A használó a háztartási hulladék szemétszállítási díját negyedévente, utólag, a közszolgáltató számlája alapján köteles megfizetni.

(3) Mentesül a használó a szolgáltatás díjának megfizetése alól, amennyiben az ingatlan beépítetlen és azon háztartási hulladék nem keletkezik.

(4) Az ingatlan használónak távolléte időtartamára, amennyiben azt a szolgáltatónak a távollét kezdete előtti hónapban bejelenti, a távollét időtartamára alapdíjat kell fizetni.

(5) A Martonvásár közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a gazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladéka tekintetében köteles a közszolgáltatást a szolgáltatóval kötött külön szerződés szerint igénybe venni vagy a hulladékot a hulladékról szóló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezelni.

(6) A nem kötelező szolgáltatások igénybevétele esetén a díjakra vonatkozóan a felek megállapodása az irányadó.


Lomtalanítás

13. §

13/A. § A nagydarabos hulladék (lom) elszállítása céljából a szolgáltató évente egy alkalommal lomtalanítási akciót szervez.


IV. Fejezet

Záró rendelkezések


14. §

15. § (1) Jelen rendelet 2006. január 1-ével lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével hatályát veszti:

a) a 6/2003. (IV. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító, illetve végrehajtására alkotott: - 11/2003 (VI.15.) önkormányzati rendelet, - 4/2005. (II.14.) önkormányzati rendelet, - 18/2005. (IX.26.) önkormányzati rendelet, - 21/2005. (X.26.) önkormányzati rendelet,

b) a 19/2002. (2003. I. 15.) önkormányzati rendelet, valamint az ezt módosító 10/2003. (VI. 15.) önkormányzati rendelet.

(3) A 2012. december 31. napján

a) 60 literes edényzet használatára jogosított használó jogosult a 80 literes edényzet használatára, amennyiben a gyűjtőedényt 2014. január 1-ig szabványméretű 80 literes edényre cseréli,

b) 120 literes edényzettel rendelkező használónak, amennyiben 110 literes edényzet használatát kérelmezi, a birtokában lévő edényzet élettartama alatt nem szükséges az edényzetet 110 literesre cserélnie.


(Orbán András) (Fónagy László)

polgármester jegyző


1. sz. melléklet


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!