nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 - 2015-03-02
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015 (II.27..) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Dudar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35§-ában, 88. § (4) bekezdés a), b) c.) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ (1) Dudar Község Önkormányzata Képviselőtestületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelete  (továbbiakban: rendelet) a következő 8/A. ponttal egészül ki:


8/A. Közterületek tisztántartása


29/A. §. Az ingatlan használó feladatai:

(1) az ingatlan használónak a közterület tisztántartásával, a zöldterület, park ápolásával

kapcsolatos feladatai:


(2) Az ingatlanhasználó a közterület tisztítása során összeggyűjtött települési szilárd hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtőedényzetbe vagy más gyűjtőeszközbe elhelyezni és elszállításról gondoskodni.


29/B. §. Kereskedő utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei:

(1) Az üzlet, egyéb elárusító hely, vendéglátói szolgáltató egység előtti és melletti járdaszakasz, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes területet az üzlet használója köteles tisztántartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. Ennek érdekében köteles legalább a nyitvatartási idő alatt az üzlet elé cigaretta csikkek elhelyezésére és gyűjtésére szolgáló edényt kihelyezni, annak folyamatos ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni. Az üzlet használója köteles a burkolt területen a síkosság mentesítésről és a hó eltakarításról gondoskodni.

(2) Az üzlet előtti és melletti járdát köteles a használó a nyitva tartás ideje alatt folyamatosan tisztán tartani.

(3) Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, a keletkezett hulladékot összegyűjteni, és eltávolításról gondoskodni.

(4) Közterületen rendezett vásár és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, és üzemeltetéséről, valamint a rendezvény alatt a területnek és közvetlen környezetének a tisztántartásáról.


29/C. §. Síkosság mentesítés és hó eltakarítás

(1) A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon kívül klorid tartalmú fagyáspont csökkentő szer használata csak úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/ m2-nél több ne legyen. Az ilyen anyagot tároló edényben, környezetszennyezést kizáró módon kell tárolni.

(2) Klorid tartalmú vegyszer használata zöld területen tilos.

(3) Hórakást tilos elhelyezni:


2. § (1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.
Tóth Edina Kitti sk.                                                              Szabó Éva sk.

  polgármester                                                                       helyettesítő jegyző
A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. február 27.                                                                                  Szabó Éva sk.

                                                                       helyettesítő jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!