nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2012-05-05 - 2013-12-31
Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

     [1] Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §-ának (2) bekezdésében, 10. §-ának (1) bekezdésében, 25. §-a (3) bekezdésének b) pontjában, 26. §-ában, 32. §-ának (3) bekezdésében, 37/A. §-ának (3) bekezdésében, 43/B. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 45. §-ának (1) bekezdésében, 46. §-ának (1) bekezdésében, 48. §-ának (4) bekezdésében, 50. §-ának (3) bekezdésében, 58. §-ának (2) bekezdésében, 62. §-ának (2) bekezdésében, 92. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 115. §-ának (3) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

Eljárási szabályok


1. §   (1)     Az e rendeletben szabályozott valamennyi szociális ellátásra érvényes általános eljárási szabályokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 5–9. §-a határozza meg.

         (2)     Az egyes ellátási formákhoz kapcsolódó speciális eljárási szabályokat az adott ellátási formák részletezik.

2. §   (1)     A szociális igazgatási eljárásra vonatkozó eljárási szabályokat az Szt. 5. § (1) bekezdése szerint kell alkalmazni.

         (2)     Az eljárást

             a)      Martonvásár Város Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) szóban vagy írásban előterjesztett kérelemre vagy

             b)      hivatalból

                      lehet megindítani.

    (3) A kérelmet az e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani.

    (4)     [2]

3. §   Az e rendeletben szabályozott ellátások közül:

 1. az ápolási díj (méltányos alapon történő) megállapítása, a természetbeni átmeneti segély megállapítása a Szociális és Egészségügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság),
 2.  [3]a pénzbeli átmeneti segély megállapítása, a temetési segély megállapítása a polgármester

                  átruházott hatásköre.

4. §   (1)     A kérelmezőnek a kérelemben, vagy annak mellékleteként benyújtott dokumentumban feltüntetett jövedelem-adatokat az Szt. 10. §-ában meghatározottak szerint kell igazolnia.

         (2)     a jövedelem számításához felhasználható nyilatkozatok, igazolások:

             a)      havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről kiállított igazolás,

             b)      a társadalombiztosítás keretében folyósított rendszeres pénzellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző egy havi igazolószelvény,

             c)      álláskeresési támogatások esetén az azt megállapító határozat,

             d)      egyéb, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelme esetén az Szt. 10.§ (2)-(5) bekezdéseinek rendelkezései szerint megállapított jövedelemről szóló nyilatkozat,

             e)      alkalmi munkavállaló esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata és mellé az illetékes Munkaügyi Központ kirendeltségével történő együttműködésről szóló -30 napnál nem régebbi – igazolás.

    (3)  [4]

    (4)     Az adatok kezelésére vonatkozóan az Szt. 18-24. §-ai, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3 - 4. §-ai szerint kell eljárni.

5. §   A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárban, illetve igény szerint átutalással történik.

6. §   (1)     A pénzbeli szociális ellátások folyósítása a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet előírásai szerint történik.

         (2)     [5]

         (3)     [6]Amennyiben az ápolási díjra való jogosultság megszűnik, akkor az ellátás folyósítását a határozat meghozatala hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.  

7. §   (1)     [7]

    (2)     Amennyiben a kérelmező életkörülményei az azonnali segítséget indokolják, az ellátás bizonyító eljárás nélkül, a rászoruló nyilatkozata alapján is megállapítható.

    (3)  Az Szt. 10. §-ának (6) bekezdésében foglaltakat az ápolási díj kérelmek elbírálásához becsatolt jövedelemnyilatkozatok vitatása esetén alkalmazni kell.


II. Fejezet

Pénzbeli ellátások


8. §   (1)     Az önkormányzat a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására a következő pénzbeli szociális ellátásokat állapítja meg:

             a)      ápolási díj,

             b)      átmeneti segély,

             c)      temetési segély.

         (2)     [8]


1. A normatív lakásfenntartási támogatás


9. §  (1)     A támogatás iránti kérelem az év bármely hónapjában benyújtható.

         (2)     [9]A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja az általa lakott lakást vagy házat és annak udvarát, kertjét, a kerítéssel körülhatárolt területét, valamint a ház előtti járdát tisztán tartsa, az ingatlana állagát és rendeltetésszerű használhatóságát fenntartsa, valamint higiénikus állapotot biztosítson.


2. Ápolási díj


10. § Az önkormányzat az Szt. 43/B. § (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj ellátást (a továbbiakban: helyi ápolási díj) biztosít.

11. § Helyi ápolási díjra jogosult az, aki a Polgári Törvénykönyv 685. § b) pontja szerinti hozzátartozóként – a jegyes kivételével - 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi, és megfelel a következő feltételeknek:

    a)      a háztartásában az egy főre számított havi családi [10]jövedelemhatár

             aa)    nem egyedülálló kérelmező esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,

             ab)    egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át

             nem haladja meg,

    b)      a kérelmező az ápolási-gondozási tevékenység ellátására alkalmas,

    c)      az ápoló és az ápolt között tartási, életjáradéki szerződés nem áll fenn.

12. § [11]Az ápolást végző személy az Szt. 42. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét akkor nem teljesíti, ha nem gondoskodik

              a)    az ápolt személy alapvető gondozási, ápolási igényének kielégítéséről:

                     aa)    a megfelelő – legalább napi egyszeri – meleg étel biztosításáról,

                     ab)    a gyógyszerhez való hozzájutásról,

                     ac)    egyéb alap ápolási feladatok ellátásáról,

              b)    az ellátott és lakókörnyezete megfelelő higiéniás körülményének biztosításáról, különösen:

                     ba)    a fürdetésről, mosdatásról,

                     bb)    a lakás takarításáról és tisztántartásáról,

    c)      az esetleges vészhelyzetek kialakulásának megelőzéséről.

13. § Az ápolást végző személy ápolási kötelezettségének teljesítését a házi segítségnyújtást végző rendszeres időközönként ellenőrzi, és az ellenőrzési tapasztalatairól évente vagy nem megfelelő kötelezettségteljesítés esetében az ellenőrzést követően haladéktalanul értesíti a jegyzőt.

14. § [12]A helyi ápolási díj havi összege az ápolási díjra az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.


3. Átmeneti segély


15. § (1)     Átmeneti segély adható azon személyek részére, akik önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

         (2)     Az átmeneti segély formái

             a)      eseti átmeneti segély,

             b)      rendszeres átmeneti segély

             c)      rendkívüli átmeneti segély.

16. § (1)     Eseti átmeneti segélyre jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg.

         (2)     [13]

         (3)     Az átmeneti segély egyszeri összegét személyenként és esetenként 1.000.-Ft-tól 10.000.-Ft-ig terjedő összegben lehet megállapítani.

         (4)     A kérelmezőnek a kérelmében indokolnia kell a segélyre való rászorultságát.

17. § (1)     Rendszeres átmeneti segély nyújtható annak a személynek,

             a)      akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, és

             b)      akinek családjában súlyosan beteg kiskorú gyermeket nevelnek, vagy rendszeres pénzellátás megállapítására irányuló kérelme elbírálás alatt áll.

    (2)     A rendszeres átmeneti segély

             a)      egy családban csak egy személynek,

             b)      havi rendszerességgel és

             c)      legfeljebb hat hónapra

             állapítható meg.

    (3)     A támogatás összege a havi 10.000.-Ft-ot nem haladhatja meg.

    (4)     [14]A rendszeres átmeneti segély folyósítása készpénzben történik.

18. § (1)     Különös méltánylást érdemlő, létfenntartást veszélyeztető esetben: tűz, víz vagy egyéb elemi kár, tartós betegség illetve egyéb, hirtelen felmerülő körülmény esetén –jövedelemre tekintet nélkül – kérelemre vagy hivatalból évi egyszeri alkalommal rendkívüli átmeneti segély adható.

    (2)     A méltányosság gyakorlásának indokait a határozatban részletesen indokolni kell.

    (3)     Nem minősül elemi kárnak, ha

             a)      annak bekövetkezése rendszeres karbantartással megelőzhető lett volna, vagy

             b)      gondatlanság állapítható meg.

    (4)     A kérelem melléklete az illetékes szakhatóság és/vagy a Szent László Völgye Segítő Szolgálat (a továbbiakban: Segítő Szolgálat) véleménye, továbbá szükség esetén orvosi szakvélemény, melyet a Polgármesteri Hivatal szerez be.

    (5)     A támogatás összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200%-áig terjedő összeg.


4. Temetési segély


19. § [15]Temetési segély adható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, és a háztartásában figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.

20. § (1)     A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 10%-ának megfelelő összeg.

         (2)     A helyben szokásos legolcsóbb temetési költség 150.000.- Ft.

21. § Méltányosságból a helyben szokásos temetési költség 20%-ának megfelelő segély állapítható meg a temettető részére, ha

         a)      családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegét és

         b)      a temetés költsége nem haladja meg a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget.   

22. § Nem állapítható meg temetési segély, ha

 1. az igénylő és az elhunyt között tartási, életjáradéki szerződés áll fenn, és a szerződésben az igénylő a temetés költségeit vállalta, vagy
 2. a korábban elhalt személy újratemetésének költségeihez kérnek támogatást.

23. § (1)     Temetési segély iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 3 hónapon belül lehet előterjeszteni, mely határidő elmulasztása jogvesztő.

         (2)     A temetési segély megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell

                  a)      a temetés költségeiről a kérelmező nevére kiállított számla másolati példányát,

                  b)      a halotti anyakönyvi kivonat másolatát,

                  c)      méltányossági alapon igényelt temetési segély esetén a jövedelmi helyzetet igazoló dokumentumokat.

         (3)     A jövedelemszámításnál a kérelem benyújtását megelőző hónapot kell figyelembe venni.


5. Aktív korúak ellátása


24. § (1)     Az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján – az Szt. 37. § (1) bekezdés a)–c) pontján túl – rendszeres szociális segélyre jogosult, akinek az aktív korúak ellátásán belül foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultsága fennáll, de a foglalkozás-egészségügyi orvosi vizsgálat során a munkavégzésre alkalmatlannak minősítették – állapotának fennállásáig.

         (2)     Az (1) bekezdésben meghatározott személy munkavégzésre alkalmatlan állapotának fennállását köteles félévente háziorvosi igazolás bemutatásával igazolni.

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Segítő Szolgálatot jelöli ki az Szt. 37/A. § (1) bekezdése szerinti együttműködésre.

26. § (1)     Kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell

             a)      a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeiről, valamint

             b)      az együttműködésre kijelölt szerv megnevezéséről, elérhetőségéről.

         (2)     Az együttműködésre kijelölt szerv számára a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozatot azonnal meg kell küldeni.

         (3)     A segélyezett köteles a rendszeres szociális segély megítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül személyesen megkeresni az együttműködésre kijelölt szervet azért, hogy ott nyilvántartásba vetesse magát.

         (4)     Az együttműködésre kijelölt szerv ellenőrzi, hogy a hivatal által megküldött, rendszeres szociális segélyt megállapító határozat jogosultja a (3) bekezdésben meghatározott határidőre nyilvántartásba vetette-e magát.

         (5)     Ha a segélyezett a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, és akadályoztatása indokául hiteles szerv igazolását bemutatni nem tudja, az együttműködésre kijelölt szerv tájékoztatja a Polgármesteri Hivatalt arról, hogy a segélyezett az együttműködési kötelezettségének nem tett eleget.

27. § (1)     Az együttműködésre kijelölt szerv

             a)      a megjelent kérelmezőt nyilvántartásba veszi,

             b)      a kérelmezőt nyilvántartásba vételt követően tájékoztatja

                      ba)       a beilleszkedést segítő program előkészítésének menetéről,

                      bb)      a beilleszkedést segítő programok típusairól,

                      bc) az együttműködési szabályokról való megállapodási kötelezettségről,

             c)      kidolgozza a segélyben részesülő személy szociális helyzetének és mentális állapotának megismeréséhez szükséges megbeszélés, tájékozódás alapján az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő programot,

             d)      a beilleszkedési programról a segélyben részesülő személlyel írásban a nyilvántartásba vételt követően megállapodást köt,

             e)      folyamatosan kapcsolatot tart a nem foglalkoztatott személlyel, és legalább 3 havonta személyes találkozás útján figyelemmel kíséri a beilleszkedést elősegítő programban foglaltak betartását,

             f)       legalább évente írásos értékelést készít a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a nem foglalkoztatott személy bevonásával – módosítja a programot.

    (2)     Az együttműködésre kijelölt szerv köteles

             a)      jelezni a jegyzőnek, ha a nem foglalkoztatott személy együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget,

             b)      megküldeni a jegyzőnek a beilleszkedést segítő program végrehajtásáról szóló értékelését, ezzel tájékoztatva a program végrehajtásáról.

28. § A beilleszkedést segítő programok típusai a következők:

    a)      kapcsolattartás az együttműködésre kijelölt szervvel és a munkába állást segítő szervezetekkel – az álláskeresők klubja,

    b)      az egyéni képességeket fejlesztő foglalkozásokon való részvétel,

    c)      az életmódformáló foglalkozásokon való részvétel, ezen belül

             ca)    az életvezetési képesség megőrzését, javítását célzó az egyént és családját érintő személyes megbeszélések, csoportos foglalkozások,

             cb)    a különböző problémák kezelésére, feltárására megoldást bemutató előadások,

             cc)    az alapvető személyi higiénia kialakítására irányuló előadások,

             cd)    a segélyben részesülő lakókörnyezetének rendben tartását célzó előadások,

    d)      a felajánlott és az iskolai végzettségnek megfelelő oktatásban, képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség és az első szakképesítés megszerzése,

    e)      a munkavégzésre történő felkészülési programban való részvétel,

    f)       munkalehetőség felajánlása,

    g)      az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, és az elhelyezkedés érdekében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés,

    h)      a munkavállalási esélyek növelése érdekében a munkaadónál történő rendszeres érdeklődés, jelentkezés.

29.§  (1)     A beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásnak tartalmaznia kell

             a)      a program tartalmát,

             b)      a programban meghatározott tevékenységek, magatartások teljesítésének olyan leírását, amelyből egyértelmű, hogy a kötelezettség teljesítése mikor valósul meg, ennek érdekében célszerű meghatározni a kötelezettség rendjét, időtartamát és mértékét,

             c)      azokat az eseteket, körülményeket, melyek miatt a megállapodás nem teljesítése az együttműködési kötelezettség megszegését jelenti.

    (2)     A segélyezett megszegi az együttműködési kötelezettségét akkor, ha

             a)      a  28. § (6) bekezdésében meghatározott eset áll fenn,

             b)      nem működik közre a 29. § (1) bekezdésében meghatározott és a segélyezett közreműködésével ellátható feladatok végrehajtásában,

             c)      a segélyezett a beilleszkedést segítő programról kötött megállapodásban a számára előírt kötelezettségeket nem, vagy nem az előírt módon teljesíti.

    (3)     [16]


III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátások


6. A természetben nyújtott ellátások fajtái


30. § [17]Az önkormányzat az alábbi, szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott ellátásokat biztosítja:

 1. köztemetés
 2. méltányos közgyógyellátás
 3. átmeneti segély.


7. Köztemetés


31. § (1)     A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani.

         (2)     Köztemetés helye Martonvásár köztemető, kivéve, ha a hozzátartozó a hamvak elhelyezésére nem tart igényt.

         (3)     Nem rendelhető el köztemetés, ha tartási, életjáradéki szerződés alapján mások eltartásában lévő személy eltemettetéséről az eltartást vállaló személy köteles gondoskodni.

         (4)     A polgármester az eltemettetésre köteles személyt az Szt. 48. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben különös méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén mentesítheti.


8. Közgyógyellátás


32. § (1)     Az Szt. 50. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakon kívül közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy

             a)      aki esetében az egy főre számított havi családi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át nem éri el, és

             b)      akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri vagy meghaladja.

    (2)     Kivételes méltányosságból akkor is megadható a jogosultság, ha a kérelmező jövedelme – családban élés esetén a család egy főre jutó jövedelme – nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetében a 250%-át és számára segédeszközök vásárlása –orvosilag előírt módon – szükséges.


9. Átmeneti segély


            33. § (1)[18]  Átmeneti segély nyújtható természetbeni ellátásként különösen

a)     gyógyszertámogatásként,

b)     egészségügyi szolgáltatás díjaként,

c)     élelmiszertámogatásként,

d)     tüzelő segélyként,

e)      szolgáltatást vagy terméket nyújtó szervezet számlájára történő közvetlen átutalással.

    (2)     Természetbeni átmeneti segély annak a személynek adható, aki pénzbeli átmeneti segélyre nem szerzett jogosultságot és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedülálló esetén ennek 250%-át.

    (3)     A természetbeni juttatásként adható átmeneti segélyt egy személy egy évben mindösszesen 50.000.- Ft összeghatárig veheti igénybe.IV. Fejezet

Szociális alapszolgáltatások


10. Szociálpolitikai kerekasztal


34. § Az Szt. 58/B. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás szociálpolitikai kerekasztalt működtet.


11. Személyes gondoskodás formái


35. § Az önkormányzat a szociálisan rászorultak részére az alábbi személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

 1. étkeztetés,
 2. nappali ellátás,
 3. házi segítségnyújtás,
 4. családsegítés,
 5. közösségi ellátás,
 6. támogató szolgáltatás.


12. Étkeztetés


36. § (1)     Az étkeztetés keretében, térítési díj ellenében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik megfelelnek az Szt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

         (2)     Az Szt. 62. § (1) bekezdése alkalmazásában szociálisan rászorult személy

             a)      70. életévét betöltötte,

             b)      az egészségi állapota miatt, ha a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

             c)      a fogyatékosság és pszichiátriai betegsége miatt, ha a vonatkozó orvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

             d) a szenvedélybetegsége miatt, ha a vonatkozó szakorvosi szakvélemények alapján a háziorvos igazolja, hogy a betegség jellege miatt az érintett nem képes biztosítani a napi egyszeri meleg étkeztetést,

             e)      a hajléktalansága miatt, ha a személy nyilatkozatában tartózkodási helyeként az önkormányzat illetékességi területét jelölte meg, és a hajléktalan étkeztetésének hiánya veszélyezteti a hajléktalan életét.

         (3)     Az étkeztetés megállapítható határozott és határozatlan időre. A határozatlan időre megállapított étkeztetést évente felül kell vizsgálni.

         (4)     [19]A kérelmező jövedelmét bizonyító igazolásokkal kapcsolatos eljárásra az Szt. 10. § (6)-(8) bekezdései az irányadók.

37. § (1)     Az önkormányzat az étkeztetést a Harmónia Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Kft., 2462 Martonvásár, Szent László u. 11. közreműködésével biztosítja. Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítésére ellátási megállapodást köt.

         (2)     Az önkormányzat az étkeztetést az (1) bekezdésben meghatározott

             a)      intézményben igénybe vehető étkezéssel – ide értve a helyben fogyasztást vagy étel elvitelét – vagy

             b)      intézményből az étel házhozszállításával

                  biztosítja.

    (3)     Az étkeztetés nyújtásának konkrét módjáról a szolgáltatást megállapító határozatban kell rendelkezni.


13. Házi segítségnyújtás


38. §     (1)     Az önkormányzat a házi segítségnyújtási feladatot a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.

    (2)     A házi segítségnyújtást igénybe vevőkről úgy kell gondoskodni, hogy az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében kell biztosítani.

    (3)     A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység kiemelten:

             a)      a gondozottal segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,

             b)      a háziorvos előírása szerinti alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása,

             c)      a higiénia megtartásában történő segítségnyújtás,

             d)      közreműködés az igénylő háztartásának vitelében,

             e)      segítségnyújtás a gondozottnak a környezetével való kapcsolattartásban,

             f)       segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, illetve annak elhárításában,

             g)      az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz való hozzájutásban,

             h)      közreműködés szabadidős, foglalkoztató és rehabilitációs programok szervezésében.

         (4)     A házi segítségnyújtás vonatkozásában a szociális rászorultság igazolására és a gondozási szükséglet megállapítására a gondozási szükség, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007.(XII.02.) SzMM. rendelet az irányadó.

         (5)     A térítési díj meghatározásának alapjául szolgáló jövedelmet bizonyító igazolásokkal kapcsolatos eljárásra az Szt. 10.§ (6)-(8) bekezdései az irányadók.


14. Nappali ellátást nyújtó intézmény


39. § (1)     Az önkormányzat a szolgáltatás teljesítését a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás keretében látja el.

         (2)     A nappali ellátást nyújtó intézményben (a továbbiakban: Idősek Klubja) a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozását lehet biztosítani.

         (3)     A nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjába felvehető az a 18. életévét betöltött személy is, aki egészségügyi állapotára tekintettel (különösen a pszichiátriai gondozott személyek) a (2) bekezdésben meghatározott ellátásra szorul.


15. Családsegítés


40. § (1)     Az önkormányzat a családsegítés körébe tartozó feladatait

             a)      családsegítő szolgálat működtetésével,                        

             b)      a személyes gondoskodást nyújtó intézmény keretében,

             c)      külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával a Segítő Szolgálat közreműködésével látja el.

    (2)     A Segítő Szolgálat által – az egyén és család számára – nyújtott szolgáltatás igénybevétele önkéntes.


16.  Közösségi ellátás


41. § Az önkormányzat a közösségi ellátás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat útján gondoskodik.


17.  Támogató szolgáltatás


42. § (1)     Az önkormányzat a támogató szolgáltatás feladatainak ellátásáról a Segítő Szolgálat útján gondoskodik

         (2)     A támogató szolgáltatás szempontjából szociálisan rászorultnak kell tekinteni az Szt. 65/C. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott személyeket.


18. A személyes gondoskodás keretében nyújtott ellátások közös szabályai


43. § (1)     [20]

         (2)     [21]

         (3)  Az intézményi ellátások és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az ellátást biztosító intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az ellátások igénybevételének módjáról és feltételeiről a vonatkozó jogszabályok betartása mellett az intézményvezető dönt, melyről az ellátást igénylőt – a fizetendő térítési díj megjelölésével - írásban értesíti.

         (4)     Ha az igénylő a szükséges adatokat nem közli, a jogosultságot megállapító szerv 8 napos határidő kitűzésével felszólítja az igénylőt a hiánypótlásra.

         (5)     Ha az ellátást igénylő a térítési díj csökkentését vagy elengedését kéri, a döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat, mely határozattal dönt a beadványról.

         (6)     A 35. § b) d) és f) pontjában foglalt ellátások igénybevételére irányuló új kérelmek esetében a szociális rászorultságot vizsgálni kell.


44. § (1)     A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások közül

                  a)      az étkeztetésért,

                  b)      a nappali ellátásért,

                  c)      a házi segítségnyújtásért,

                  d)      a támogató szolgálat keretében biztosított ellátások közül a szállítási szolgáltatásért és a személyes segítésért

                  térítési díjat kell fizetni. A fenntartó által megállapított intézményi térítési díjat és a biztosított díjkedvezményeket külön rendelet tartalmazza.

         (2)     A személyi térítési díj megállapításakor az Szt. 116 – 117. §-át kell alkalmazni.

         (3)     Az alapellátás keretében biztosított szolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe.

         (4)     [22]

45. § (1)     A személyi térítési díj méltányossági alapon elengedhető, ha az ellátást igénybevevő a térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem képes (létfenntartása veszélyeztetve van).

         (2)     A személyi térítési díj elengedésére irányuló kérelmeket a Segítő Szolgálat előkészítését követően a Bizottság bírálja el.

         (3)     Az (1) bekezdés szerinti jogosultság[23] időtartama a veszélyeztetettség fennállásának időtartama, de legfeljebb egy év. Ezt követően ismételten kérelmet kell az igénylőnek előterjeszteni.


V. Fejezet


Záró rendelkezések


46. § E rendelet 2012. május 5. napján lép hatályba.


47. § A normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó 7.-10. §-ban meghatározott szabályokat e rendelet hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.


48. § Hatályát veszti Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 16/2010 (06.30.) önkormányzati rendelet.              Dr. Koltai Gábor                                                                Dr. Szabó Tibor

                     jegyző                                                                             polgármesterZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Martonvásár,  2012. május 3.


                                                                                                            Dr. Koltai Gábor

            jegyző[1] Egységes szerkezetben a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 8/2012. (V. 3.) rendelet módosításáról szóló 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelettel.

[2] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontja.

[3] 2013.02.01-ével módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés b) pontja.

[4] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontja.

[5] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontja.

[6] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

[7] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés e) pontja.

[8] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés f) pontja.

[9] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a.

[10] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

[11] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

[12] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a.

[13] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés g) pontja.

[14] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a.

[15] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 7. §-a.

[16] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés h) pontja.

[17] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 8. §-a.

[18] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a.

[19] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 10. §-a.

[20] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés i) pontja.

[21] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés i) pontja.

[22] 2013.02.01-ével hatályon kívül helyezte az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés j) pontja.

[23] 2013.02.01-i hatállyal módosította az 1/2013. (I.30.) önkormányzati rendelet 11. §-a.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!