nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.29.) rendelete
Hatályos:2015-10-29 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.29.) rendelete
a települési támogatásokról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.10.) rendeletének módosításáról

Akasztó Önkormányzat Képviselőtestülete

                   17/2015. (X.29.) rendelete

a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) rendeletének módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés a/ pontjában, (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.) kapott felhatalmazás alapján a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.11.) rendeletet, (a továbbiakban:R.) a következők szerint módosítja:


1.§


A R. 32. § (4) bekezdése helyébe a következő (4) bekezdés lép:

„(4) Az intézménybe történő beszállítás térítésmentes.”


2.§


A R. a következő 17/A. §-sal egészül ki:„17/A. §


(1) 2015. évben az a tanuló gyermek részesül önkormányzati tankönyvtámogatásban (a továbbiakban: támogatás), aki

a) köznevelési intézmény nappali tagozatos tanulója és oda a 2015/2016-os tanévre beiratkozott,

b) 2015. január 1-je és 2015. szeptember 1-je között folyamatosan bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik az Önkormányzat közigazgatási területén,

c) legalább egyik szülője vagy gondviselője, illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a b) pont szerinti időszakban a gyermekkel azonos bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik, és

d) jogszabályban meghatározott normatív kedvezmény vagy más jogszabályi rendelkezés alapján nem részesül ingyenes (térítésmentes) tankönyvellátásban.


(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő tanuló gyermeket 2015. évben egyszeri tankönyvtámogatás illeti meg.

A támogatás mértéke:

  1. 13.000 Ft-os tankönyv árig                            3.000 Ft
  2. 13.001-15.000 Ft-os tankönyv árig                4.000 Ft
  3. 15.001 Ft-os tankönyv ártól felfelé                5.000 Ft


(3) A támogatás nem vehető igénybe azon több éven át használatos tankönyvek után, amelyekhez korábban a tanuló gyermek – önkormányzati tankönyvtámogatás révén –ingyenesen jutott hozzá. Ugyanazon tankönyv után a támogatás ismételten nem vehető igénybe.


(4) Az e rendelet szerinti támogatás legfeljebb 2015. december 31. napjáig vehető igénybe.


(5) A támogatás igénybe vétele kérelemre történik, melyben a szülőnek írásban nyilatkoznia kell a jogosultsági feltételek fennállásáról, valamint a kérelemhez csatolni kell a tankönyv árának befizetéséről szóló bizonylatot, ennek hiányában az iskola igazolását a tankönyvek áráról.


(6) Aki a támogatást jogosulatlanul vette igénybe, azt a támogatás késedelmi kamatokkal növelt összegének visszafizetésére kell kötelezni.


(7) A Képviselőtestület a települési tankönyv támogatás megállapítására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre átruházza.”3. §


(1) A R. 1 melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 9. melléklettel egészül ki.,4. §Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Suhajda Antal                                                                                               Varga Béláné

 polgármester                                                                                                     jegyző

Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Kelt: Akasztó, 2015. október 29.


P.H.                                                                                              Varga Béláné

                                                                                                     jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
37.5 KB
2.melléklet
46 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!