nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998.(IX.2.) önkormányzati rendelete
Hatályos:1998-09-02 -tól
Kenderes Önkormányzat Képviselő-testületének 20/1998.(IX.2.) önkormányzati rendelete
a parlagfű terjedésének visszaszorítására

Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2000.(VI.17.) és 13/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelet módosításaival egységes szerkezetbe foglalvaKenderes Nagyközség Önkormányzatának


20/1998.(IX.2.) számú rendelete


A parlagfű terjedésének visszaszorításáraA Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-ban biztosított felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:Általános rendelkezések


1. §.A rendelet célja a légúti és allergiás betegségek csökkentése érdekében Kenderes közigazgatási határain belül elszaporodott parlagfű (Ambrosia elatior) terjedésének visszaszorítása, illetve kiirtása.2. §.A rendelet hatály kenderes közigazgatási területén lakó, /illetve tartózkodó/ valamennyi természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kötelezően kiterjed.A parlagfű visszaszorításának szabályozása


3. §.


/1/ A jogi- és magánszemélyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek /továbbiakban tulajdonosok/ a tulajdonukban /kezelésükben, használatukban, haszonélvezetükben stb./ lévő területüket kötelesek parlagfű mentesen tartani.


/2/ A parlagfű irtását valamennyi területen, művelési ágtól függetlenül a tulajdonos köteles annak virágzása előtt elkezdeni, és folyamatosan végezni.


/3/ A tulajdonos köteles továbbá az ingatlan előtti járdaszakasz és az úttest közötti szakasz, a járda- vagy útszakasz melletti nyílt árok, továbbá tömb- és úszótelken és épületi utcafronti szakasza, illetve úttest közötti terület, valamint két épület közötti közterület felezővonaláig a területeket folyamatosan parlagfű mentesen tartani.


- 2 -/4/ A területen található parlagfű irtását elsősorban – a környezet kímélése érdekében – mechanikus eszközökkel /kapálás, kaszálás/ illetve engedélyezett gyomirtó szerekkel kell végezni.


/5/ A parlagfű vegyszeres gyomirtása tekintetében a megyei Növény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás szakvéleménye az irányadó.

A lakosságot a parlagfűvel kapcsolatos tudnivalókról /megjelenés ideje, lehetséges irtási mód/ a tömegkommunikációs eszközökön keresztül, időben kell tájékoztatni.


4. §.


A rendeletben foglaltak betarttatását Kenderes Nagyközség Jegyzője, mint a hatáskör gyakorlója köteles ellenőriztetni.


5. §.Magán- és közterületen a parlagfű irtását a Polgármesteri Hivatal által erre a feladatra felhatalmazott szervezet, illetve személyek ellenőrzik.


Szankcionálás


1,26. §.Záró rendelkezés7. §.


E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.K e n d e r e s , 1998. 08. 24.
(:Pádár Lászlóné:)                                                                                                           (:Baranyi Mihály:)

jegyző                                                                                                                                 polgármester
1 Módosította: 17/2000.(VI.17.) önkormányzati rendelet 1. §.

2 Hatályon kívül helyezte: 13/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatálytalan: 2012. IV.19-től.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!