nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014 (X.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-10-20 - 2017-08-07
Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2014 (X.20.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról

 1. Általános rendelkezések


1.§ (1) Az önkormányzat hivatalos elnevezése:       

     Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat).

 1. Az Önkormányzat székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
 2. Az Önkormányzat jelképei a címer, a zászló és a pecsét, amelyeknek meghatározását és használatuk rendjét Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) rendeletben szabályozza.
 3. A Képviselő-testület a működése során az "Ásotthalom Nagyközség Képviselő-testülete Csongrád megye" feliratú a Magyarország címerével ellátott, kör alakú bélyegzőt használja.
 4. A Képviselő-testület bélyegzőjét kell használni:       
  1. a Képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek hitelesítésére,
  2. a Képviselő-testület által alkotott rendeleteken,
  3. a Képviselő-testület által adományozott okleveleken,
  4. az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait tükröző és rögzítő dokumentumokon.
 5. A polgármester és a jegyző hivatalos kör alakú bélyegzőt használ, amelynek közepén a Magyarország címere van, a köríven az alábbi felirattal:

           "Ásotthalom Nagyközség Polgármestere Csongrád megye".

           „Ásotthalom Nagyközség Jegyzője Csongrád megye".

 1. § (1) A Képviselő-testület „Ásotthalmi Polgármesteri Hivatal” elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) A Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv.
  1. A Polgármesteri Hivatal székhelye: 6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
  2. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti-és Működési szabályzata szerint működik.


2. Az Önkormányzattal együttműködő szervek


3.§ (1) A Képviselő-testület feladatainak eredményes megoldása érdekében együttműködik:

 1. a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésével,
 2. a Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Egyesületével és a tagönkormányzatokkal,
 3. a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásával és a tagönkormányzatokkal,
 4. a határon túli kapcsolatok ápolása keretében
  1. Bácsszőllős Helyi Közösségével (szerbiai Backi Vinogradi),
  2. Kászon Község Helyi Tanácsával (Románia),
  3. Felső Ucker Tó Községekkel (Németország),
 5. a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével (TÖOSZ),
 6. a Magyar Faluszövetséggel,
 7. a Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesülettel
 8. Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulással
 9. a Falugondnokok Duna-Tisza –Közi Egyesületével
 10. a Tanyai Konzultatív Testülettel.


 1. Az együttműködés konkrét területeit és a végrehajtásért felelősök megnevezését az együttműködési megállapodások rögzítik.


3. A Képviselő-testület működése


4.§ (1) A Képviselő-testület tagjainak száma - a polgármesterrel együtt - 7 fő.

 1. A Képviselő-testület tagjainak névsorát e rendelet 1. függeléke tartalmazza.
 2. A Képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


4. A Képviselő-testület ülései


5.§ (1) A Képviselő-testület ülésének napirendjére fel kell venni az előterjesztésnek minősülő, a munkatervbe felvett, valamint a képviselők, a bizottságok, a polgármester és a jegyző által javasolt rendeleti és határozati javaslatot.

 1. A Képviselő-testületi ülésre az előterjesztést írásban, kivételesen szóban lehet benyújtani. A szóbeli előterjesztéskor a határozati javaslatot írásban kell beterjeszteni.
 2. Halaszthatatlan döntést igénylő esetben a polgármester engedélyezheti az előterjesztésnek vagy a határozati javaslatnak az ülésen való kiosztását.

6.§ (1) Kötelező írásos előterjesztést készíteni:

 1. rendeletalkotásnál,
 2. intézmény alapításánál, átszervezésénél és megszüntetésénél,
 3. helyi népszavazás kiírásánál,
 4. gazdasági program, és a költségvetés meghatározásánál, és azok végrehajtásáról szóló beszámolónál,
 5. a településfejlesztési koncepció, a településszerkezeti és helyi építési ill. szabályozási tervek jóváhagyásánál,
 6. a társulások létrehozásánál, azokhoz való csatlakozásnál, illetve az azokból való kilépésnél.
 1. Az előterjesztésnek minden esetben tartalmaznia kell:
  1. a tárgy pontos meghatározását,
  2. a tárgyhoz kapcsolódóan a Polgármesteri Hivatal részéről az előterjesztés előkészítésében résztvevő témafelelős nevét,
  3. a hozandó döntés indokainak a felsorolását,
  4. az előkészítésben résztvevők megnevezését és véleményét,
  5. a vonatkozó jogszabályokat,
  6. a kisebbségi véleményeket – amennyiben vannak-,
  7. az egyértelműen megfogalmazott határozati javaslatot vagy javaslatokat,
  8. szükség szerint a felelős (-ök) és a végrehajtási határidő megjelölését,
 1. az előterjesztés megállapításainak alapjául szolgáló adatokat és kimutatásokat táblázatba kell foglalni, amely az előterjesztés mellékletét képezi.

7.§ (1) Az előterjesztés csak az illetékes bizottság véleményezésével kerülhet a Képviselő-testület elé, kivéve a sürgősségi indítványt.

 1. Az előterjesztések eredeti példányát a képviselő-testületi ülés előtt hat nappal az előterjesztésért felelős köteles a jegyzőnek leadni.
 2. A munkatervben előterjesztésre kötelezett az ülés előtt legalább tíz nappal köteles bejelenteni a jegyzőnek, ha az előterjesztést valamilyen okból nem tudja elkészíteni.
 3. A zárt ülésre tervezett előterjesztéseket mindig elkülönítetten, a számítógépes rendszerben külön mappában – az adatok védelméhez való jog épségének megóvása szempontjait betartva – kell kezelni.

8.§ (1) A Képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente 6 ülést tart.

 (2) A Képviselő-testület üléseit – a munkaterv szerint – a polgármester, a polgármester távollétében az alpolgármester hívja össze és vezeti. A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén, a testület összehívását és az ülésvezetést a korelnök látja el. (a polgármester, alpolgármester és korelnök továbbiakban együtt: levezető elnök).

(3) A képviselő-testületi ülés meghívóját és az írásos előterjesztéseket úgy kell kiadni, hogy az ülést megelőző negyedik napon a képviselők és a meghívottak kézhez kapják. A képviselők és tanácskozási joggal meghívottak számára, a meghívó és a hozzá tartozó előterjesztések elektronikus úton - elektronikus levélben vagy adathordozón –kerülnek megküldésre.

 1. Indokolt esetben a polgármester a képviselő-testületi ülést rövid úton is összehívhatja. Ebben az esetben bármilyen értesítési mód igénybe vehető, a sürgősség okát azonban a képviselőkkel közölni kell. Írásos anyag ebben az esetben az ülés előtt közvetlenül is kiosztható.
 2. A hallgatóság a nyilvános ülésen részt vehet, a polgármester számukra hozzászólási jogot engedélyezhet az adott napirendi pontok vonatkozásában.
 3. A Képviselő-testület üléseinek időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján – www.asotthalom.hu - való közzétételével tájékoztatni kell.

9.§ (1) A Képviselő-testület ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni az őket érintő napirendi pontok anyagának megküldésével:

 1. a jegyzőt és a gazdasági osztályvezetőt
 2. az önkormányzati intézmények vezetőit,
 3. bizottságok nem képviselő tagjait,
 4. a napirendi pontok előadóját,

 (2)Tanácskozási joggal meghívható

 1. az országgyűlési képviselő,
 2. az Önkormányzattal kapcsolatban álló felettes szerv, szakigazgatási szerv illetve járási hivatal képviselője,
 3. önszerveződő közösségek: civil és társadalmi szervezetek, tevékenységi körüket illetően
 4. a napirenddel kapcsolatosan az érintett, vagy szakértő, illetve akiknek részvételét a napirend tárgyalásánál a polgármester indokoltnak tartja.


10.§ (1)A Képviselő-testületi ülések napirendjéről, azok tárgyalási sorrendjéről a Képviselő-testület egyszerű többséggel határoz.

 1. A levezető elnök feladati az ülés vezetése során:
 1. megállapítja a határozatképességet, és ezt az állapotot az ülés teljes ideje alatt folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi;
 2. előterjeszti a sürgősségi indítványt;
 3. tájékoztatást ad az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről és a végzett tevékenységéről, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az félévente legalább egy alkalommal átruházott hatáskörben hozott valamennyi döntésről;
 4. lehetőséget biztosít a jegyző számára az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályok és a hivatal működéséről szóló tájékoztató ismertetésére;
 5. lehetőséget ad igény esetén napirend előtti felszólalásra, amely maximum öt perc lehet és a testületi tagokat, a tanácskozási joggal meghívottakat egy alkalommal illeti meg;
 6. javaslatot tesz a napirendekre;
 7. napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja és összefoglalja a vitát;
 8. a vita lezárása után - szükség esetén - napirendi pontonként szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kihirdeti a határozatot;
 9. biztosítja a képviselők interpellációs és kérdezési jogát;
 10. berekeszti az ülést.
 1. A napirend feletti vita vezetésének szabályai:
 1. A vitát megelőzően először az előterjesztőnek kell szót adni, aki az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést tehet.
 2. A vita megnyitása előtt a testületi tagok, a tanácskozási joggal meghívottak egy alkalommal kérdést intézhetnek az előterjesztőhöz, amelyre az a kérdések feltevése sorrendjében maximum három percben válaszol.
 3. A hozzászólás csak a tárgyra vonatkozhat.
 4. A tárgyra vonatkozóan a napirend tárgyalása keretében a polgármester, a jegyző, az előterjesztő, a képviselők és a tanácskozási joggal meghívottak szólhatnak hozzá.  A lakossági érdeklődők részére a levezető elnök egy alkalommal, maximum három perc időtartamra biztosíthat hozzászólást.
 5. A vita lezárását követően az előterjesztő három percben válaszolhat a hozzászólásokra.
 6. A napirend előadója a szavazás megkezdése előtt bármikor javasolhatja a téma napirendről történő levételét, amelyről a Képviselő-testület vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel határoz.
 7. Szót kell adni a jegyzőnek, ha bármely javaslat törvényességét illetően észrevételt kíván tenni és az észrevételeket a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

11.§ Határozatképtelenség esetén az ülést nyolc napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni.

12.§ (1) A napirenden szereplő, meg nem tárgyalt előterjesztéseket - azok ismételt kiküldése nélkül - a munkaterv szerinti soron következő ülés napirendjére kell felvenni, kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat.

 1.  Az elmaradt előterjesztés megtárgyalására sürgős döntést igénylő kérdésben a polgármester rendkívüli ülést köteles összehívni.

13.§ (1) A Képviselő-testületi ülés rendjéért a levezető elnök a felelős.

 1. A levezető elnök az ülés rendjét a következőképpen biztosíthatja:
 1. figyelmezteti a hozzászólót, ha eltér a tárgytól vagy a tanácskozáshoz nem méltó, nem illő, másokat sértő megfogalmazást használ;
 2. rendre utasíthatja azt, aki képviselőhöz méltatlan magatartást tanúsít;
 3. a rendre utasított felszólalótól ismételt rendzavarás esetén megvonja a szót, szükség esetén javaslatot tesz a vitából való kizárásra - a javaslatról a Képviselő-testület tagjai vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoznak -;
 4. rendreutasítja, illetve a terem elhagyására kötelezi a rendzavarást tanúsító nem képviselő jelenlévőket.

14.§ (1) Sürgősségi indítványt a polgármester, jegyző vagy a képviselő terjeszthet elő.

 1. Az indítványt – a sürgősséget indokoló tényezők rövid megjelölésével és az anyag becsatolásával - írásban, az ülés előtt legkésőbb tizenkét órával a polgármesternél kell benyújtani.  

5. Határozathozatal és szavazás


15.§ (1) A levezető elnök az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Először a módosító és kiegészítő indítványokról dönt a Képviselő-testület - az elhangzás sorrendjében -, majd az eredeti határozati javaslatról.

 1. A Képviselő-testület tagjai "igen"-nel vagy "nem"-el szavazhatnak, vagy tartózkodnak a szavazástól. A levezető elnök köteles a szavazás eredményét számszerűsítve közölni.
 2. A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.
 3. A képviselőtestület döntéshozatalából kizárja azt, akit, vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti és erről a tényről tudomására jutást követően haladéktalanul nem tájékoztatta a képviselő-testületet.

16.§ Ha a Képviselő-testület a vita lezárása után bármely okból nem hozott döntést, az ülést levezető elnök kezdeményezheti az előterjesztés napirendre vételét és megtárgyalását a soron következő ülésen.

17.§ A szükség szerinti titkos szavazást az Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottság bonyolítja le, amelyről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, és ebben rögzíteni kell:

 1. a szavazás helyét, kezdetét és végét,
 2. a szavazatszedő bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét,
 3. a szavazás során felmerült körülményeket.

18.§ (1) Név szerinti szavazást kell elrendelni a jogszabályban meghatározott eseteken túl - ha bármelyik képviselő indítványozza, vagy a polgármester kéri.

 1. A név szerinti szavazás úgy történik, hogy a jegyző felolvassa a képviselők névsorát, és a jelenlévők pedig a nevük felolvasásakor "igen", "nem" vagy "tartózkodom" szavazattal fejezik ki álláspontjukat.
 2. A jegyző a szavazatokat a névsoron feltünteti, azokat összeszámolja, és az eredményt a névsorral együtt átadja a polgármesternek. A polgármester a szavazás eredményét kihirdeti.
 3. A név szerinti szavazás eredményét tartalmazó listát a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 

19.§ A Képviselő-testületi határozatokról a Polgármesteri Hivatalban a jegyző évenkénti bontásban kronologikus nyilvántartást vezet.

20.§ A Képviselő-testület által elfogadott rendeleteket és határozatokat az ülésről készült jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. A rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolandó. Az önkormányzati ügyben hozott határozat a jegyzőkönyvben kell, hogy szerepeljen.

21.§ (1) A határozatokat az ülést követően legkésőbb öt napon belül át kell adni a témafelelősnek, aki gondoskodik a végrehajtásért felelős személynek, illetve a határozatról értesülő személynek történő továbbításról.

 1. A Képviselő-testület dönthet úgy, hogy a határozat végrehajtásáról nem kér jelentést, ebben az esetben erről a Képviselő-testület határozatában külön rendelkezni kell.


6. Rendeletalkotás


22.§ (1) Rendeletalkotást kezdeményezhet:

 1. bármely képviselő,
 2. a Képviselő-testület bizottsága,
 3. a polgármester,
 4. az alpolgármester,
 5. jegyző.
 1. A kezdeményezést a polgármesterhez kell benyújtani. A rendelet-tervezet szakszerű előkészítéséről a jegyző gondoskodik.
 2. Az előterjesztő az előkészítést és véleményezést követően a rendelet-tervezetet írásos indokolással együtt a Képviselő-testület elé terjeszti. 
 3. A rendelet kihirdetésének módja a Polgármesteri Hivatalban - annak hirdetőtábláján - való közzététel. 
 4. A rendeletek kihirdetéséről, nyilvántartásáról a jegyző évenkénti bontásban kronologikus nyilvántartást vezet és gondoskodik a rendeletek egységes szerkezetbe foglalásáról.


8. Kérdések


23.§ (1) A képviselők az önkormányzati hatáskörbe tartozó szervezeti, működési és döntési jellegű ügyekben:

 1. a polgármesterhez,
 2. az alpolgármesterhez,
 3. a jegyzőhöz,
 4. az intézmények vezetőihez

      a képviselő-testületi ülésen - a  napirendek  lezárása  után - kérdést  intézhetnek.

 1. A kérdésre a megkérdezett a testületi ülésen szóban, vagy ha ez nem lehetséges legkésőbb tizenöt napon belül írásban köteles választ adni.


9. A Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve


24.§ (1) A jegyzőkönyv eredeti példányát mellékleteivel együtt a jegyző kezeli, és gondoskodik annak a felügyeleti szerv részére határidőben történő továbbításáról.

 1. A jegyzőkönyvek évenkénti bekötéséről – külön kezelve a nyílt és zárt üléseket - a jegyző gondoskodik.


10. Munkaterv


25.§ (1) A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv tervezetét - a polgármester irányításával - a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti jóváhagyás végett a Képviselő-testület elé.

 1. A munkatervnek tartalmaznia kell:
 1. az ülések tervezett időpontját és helyét,
 2. a napirendi pontokat,
 3. az előadók nevét, beosztását,
 4. az előkészítésben résztvevőket, szakértőket,
 5. az előkészítés határidejét.
 1. A polgármester gondoskodik arról, hogy az elfogadott munkatervet az abban foglalt napirendek vonatkozásában érintett személyek megkapják.


11. Gazdasági program


26.§ Az elkészített gazdasági program végrehajtásáról a polgármester minden évben a közmeghallgatás keretében tájékoztatja a lakosságot.


12. Lakossági fórumok


27.§ (1) A Képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatáson felmerült közérdekű kérdéseket és javaslatokat a Polgármesteri Hivatal harminc napon belül kivizsgálja. A bejelentőnek adott válaszról a Képviselő-testületet és az érdekelteket tájékoztatni kell.

(3) A közmeghallgatás időpontjáról, helyéről és napirendjéről a lakosságot legalább tíz nappal előbb a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján tájékoztatni kell.

(4) A közmeghallgatásra a képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

28.§ (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, illetőleg a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében, az állampolgárok, és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából falugyűlést hívhat össze.


13. A települési képviselő


29.§ (1) A képviselő az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követő ülésen esküt tesz.

 1. A képviselő kötelezettségei:
 1. tevékenyen részt vesz a Képviselő-testület munkájában,
 2. olyan magatartást tanúsít, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre és a választók bizalmára,
 3. felkérés alapján részt vesz a testületi ülések előkészítésében,
 4. a tudomására jutott üzleti és hivatali titkot megőrzi,
 5. folyamatos és rendszeres kapcsolatot tart a község választópolgáraival és a különböző önszerveződő csoportokkal,
 6. köteles a személyes érintettségét bejelenteni,
 7. köteles vagyonnyilatkozatot tenni.
 1. A képviselő az önkormányzati hivatalos iratokba betekinthet.


14. A Képviselő-testület bizottságai


30.§  A Képviselő-testület állandó Bizottságként a Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottságot valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottságot hozza létre, meghatározott feladatok ellátására ezeken kívül ideiglenes bizottság is létrehozható.

31.§ (1) A Képviselő-testület az alábbi létszámú állandó bizottságokat hozza létre:

 1. Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 3 fő,
 2. Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 5 fő.
 1. A bizottságok tagjainak névsorát a rendelet 2. függeléke tartalmazza.
 2. A Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottságnak csak képviselő lehet tagja.
 3. A bizottság elnökére és a bizottsági tagok személyére a polgármester előzetes egyeztetés útján tesz javaslatot.
 4. A bizottság határozatképességére és a határozat hozatalára a Képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 5. A vagyonnyilatkozatok vizsgálatával, összeférhetetlenséggel és méltatlansággal kapcsolatosan felmerülő feladatokat a Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottság látja el.

32.§ A Képviselő-testület meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre, amelynek a megbízatása a feladat elvégzése, illetve az erről szóló jelentésnek a Képviselő-testület által történő elfogadásáig tart.

33.§ A bizottságok tevékenységükről ciklusonként egy alkalommal beszámolnak a Képviselő-testületnek.

34.§ A Képviselő-testület a bizottságok részére meghatározott feladatait az 1. melléklet tartalmazza.

35.§ (1) A bizottságok tagjai:

 1. részt vesznek szavazati joggal a bizottsági üléseken, a bizottság döntéseinek előkészítésében,
 2. javasolják a témakörök napirendre tűzését,
 3. ellenőrzésekben vesznek részt,
 4. megbízás alapján képviselik a bizottságot, nevében nyilatkozatot tesznek.
 1. Ugyanazon Képviselő-testületi tag több bizottságnak is tagja lehet.


36.§ (1) A bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti le. Az ülést a bizottság elnöke úgy köteles összehívni, hogy az előterjesztéseket és a meghívót legalább az ülést megelőző 2 nappal elektronikus úton megkapják az érdekeltek.

(2) A bizottsági ülésekre állandó meghívott a polgármester és a jegyző.

(3) A bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak többsége jelen van. A bizottság határozatképességére és határozathozatalára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell – megfelelően – alkalmazni.

(4) A bizottság ülése nyilvános, zárt ülést a bizottságok Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szabályok megfelelő alkalmazásával tarthat. A bizottság minden tagja köteles az ülésen tudomására jutott szolgálati titkot és személyes adatot megőrizni.

(5) A bizottság a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű többséggel hoz döntést. A bizottság döntéseiről annak elnöke ad tájékoztatást a Képviselő-testület részére.15. Vagyonnyilatkozat


37.§ (1) A polgármester és a képviselők a vonatkozó jogszabályok szerinti tartalommal, és formában kötelesek vagyonnyilatkozatukat elkészíteni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos nyilvántartási és ellenőrzési feladatokat az Szociális, Ifjúsági, Kulturális és Ügyrendi Bizottság látja el.


16. A polgármester


38.§ (1) A polgármester megbízatását főállásban látja el.

 1. A  polgármester  átruházott feladat- és hatásköreit a 2. melléklet tartalmazza.

                                               

17. Az alpolgármester  


39.§ (1) A Képviselő-testület saját tagjai közül 1 fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.


18. A jegyző 

40.§  (1) A jegyző feladatkörében:

 1. ellátja a polgármesteri hivatal tevékenységének egyszerűsítésével, korszerűsítésével összefüggő feladatokat;
 2. ellátja a képviselő-testület által hozott rendeleteket érintő deregulációs tevékenységet, figyelemmel a jogharmonizációs követelményekre is;
 3. véleményt nyilvánít a polgármester, az alpolgármester és a bizottság elnökének kérésére jogértelmezési kérdésekben;
 4. javaslatot tesz az önkormányzat döntéseinek felülvizsgálatára;
 5. gondoskodik az SZMSZ mellékleteinek naprakész állapotban tartásáról;
 6. A jegyző felelős a képviselő-testület és szervei tevékenységének törvényességéért Polgármesteri Hivatal működésének törvényességéért és eredményességéért.
 1. A jegyző az esetlegesen jogszabálysértő döntések vagy működés észlelése során annak tényéről haladéktalanul tájékoztatnia kell a Képviselő-testületet. A jegyző ilyen irányú jelzését a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
 2. A jegyzőt akadályoztatása esetén az általa kijelölt köztisztviselő, tartós távolléte esetén megállapodás alapján valamely másik település jegyzője helyettesíti.19. Iratkezelés


41.§ (1) Az Önkormányzat iratkezeléssel kapcsolatos feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 1. A Polgármesteri Hivatal iratkezelése a hatályos jogszabályok alapján, valamint a jegyző által kiadott "Iratkezelési Szabályzat" alapján történik.20. Az Önkormányzat költségvetése


42.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetését rendeletben határozza meg. A rendelet-tervezetet valamennyi bizottság véleményezi.

 1. A zárszámadás rendelet-tervezetének elkészítésére és előterjesztésére az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.


23. Az Önkormányzat vagyona


43.§ (1) Az Önkormányzat tulajdonára és az azzal való legalapvetőbb gazdálkodásra vonatkozó szabályokat önkormányzati vagyonrendelet határozza meg.

 1. Az Önkormányzati vagyon tételes listáját a vagyonrendelet mellékletei tartalmazzák.
 2. A polgármester a közmeghallgatáson - évente egyszer - köteles tájékoztatást adni a lakosságnak az önkormányzati vagyon helyzetének alakulásáról.


24. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai


44.§ (1) Az önkormányzati gazdálkodás feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának fő és részletes szabályait a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3)Az Önkormányzat intézményeinek pénzügyi ellenőrzését a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának belső ellenőre, valamint a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság látja el.

(4)Az Önkormányzat által önként vállalt feladatok listáját a rendelet 4. függeléke tartalmazza.


25. Az Önkormányzati intézményei


45.§ (1) Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.

(2) Az Önkormányzat önállóan működő intézményei:

                  a) Tölgyfa Óvoda

                  b) Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

(3) Nem önálló intézményként ellátott tevékenységek:

                   a) Tanyagondnoki  Szolgálat

                   b) Településüzemeltetési-és Műszaki Szolgálat

                   c) Védőnői Szolgálat

                   d) Mezőőri Szolgálat

                   e) Ifjúsági Ház

(4) Az önállóan működő intézmények gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi.

(4)Az Önkormányzat szervezeti ábráját a rendelet 3. melléklete tartalmazza.25. Az SZMSZ mellékletei és függelékei


45.§ (1) Az SZMSZ részét képező mellékletek:

 1. 1. melléklet a Képviselő-testület által létrehozott állandó bizottságok feladatai,
 2. 2. melléklet a Képviselő-testület által a polgármesterre és a bizottságokra átruházott hatáskörök,
 3. 3. melléklet az Önkormányzat szervezeti ábrája.

(2) Az SZMSZ függelékei:

 1. 1. függelék a Képviselő-testület tagjainak névsora;
 2. 2. függelék a Képviselő-testület bizottságainak tagjairól;
 3. 3. függelék Ásotthalmi Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata;
 4. 4. függelék az Önkormányzat által önként ellátott feladatok.

e)    5. függelék az Önkormányzat által ellátott alaptevékenységekről26. Záró rendelkezések


46.§ (1) A Rendelet a kihirdetésének napján 18:30 órakor lép hatályba, rendelkezéseit ettől az időponttól kell alkalmazni.

 1. A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotásáról szóló 3/2012.(III.8.) önkormányzati rendelete.


Ásotthalom, 2014. október


           

                                                          

Toroczkai László                                                                    dr. Turbucz Marietta Judit

    polgármester                                                                                        jegyző                                                                          
Kihirdetve: 2014. október 20. 18:30 órakor
dr. Turbucz Marietta Judit

                jegyző                                                                          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet-bizottságok feladatai
50 KB
2. melléklet- átruházott hatáskör
39.5 KB
3. melléklet-szervezeti ábra
34.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!