nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-07-01 - 2015-07-02
Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015 (VI.30.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, a 26. §-ban, a 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a), d), és g) pontjában,  valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. törvény29§(2), 151§ (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az. Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátásokra való jogosultság megállapítása iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített és jelen rendelet mellékleteként meghatározott formanyomtatványokon kell benyújtani:

a) 1. melléklet:  kérelem formanyomtatvány a települési támogatási formák igénylésére szolgáló formanyomtatványt a rendelet 1. melléklete tartalmazza,

b) a vagyonnyilatkozatot a rendelet 2. melléklete tartalmazza,

c) étkeztetés szociális alapszolgáltatás megállapítására vonatkozó kérelmet a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.


2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 4. és 5. melléklete hatályát veszti.

3. §

A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Rendszeres települési támogatás:

           a) települési lakásfenntartási támogatás,

b) települési nyári gyermekétkeztetés.”

4. §

A Rendelet 12. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési létfenntartási támogatás állapítható meg annak a személynek, aki:

a) egyedül élő és jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

b) gyermekét egyedül neveli és a családban az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg,

c) akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.”

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, kérelemre, évente legfeljebb egy alkalommal, jövedelemhatárra való tekintet nélkül is megállapítható települési létfenntartási támogatás, a mindenkori öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-ig terjedő összegben.”

5. §

A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként települési temetési támogatás állapítható meg annak az eltemettetőnek, akinek a családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg.”

6. §

A Rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatás mértéke: 10.000.-Ft/fő/tanév.”

7. §

A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A települési lakásfenntartási támogatást rendszeres települési támogatás formájában a kérelem benyújtásának hónapja első napjától lehet megállapítani. A támogatást havi rendszerességgel 6 hónapra lehet megállapítani úgy, hogy a támogatásra való jogosultság nem húzódhat át a megállapítást követő évre.”

8. §

A Rendelet 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Gyógyszerkiadásokra tekintettel települési gyógyszertámogatásra jogosult, az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetében 250%-át és  gyógyszerkiadásai meghaladják az  egy főre jutó jövedelem 10%-át.”


9. §

A Rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A támogatásra jogosult az a személy, akinek családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő esetében 250%-át és családjának az Szt. 4.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona nincs.”

10. §

A Rendelet az alábbi 24/A. §-al egészül ki:

7.5. Települési nyári gyermekétkeztetés


24/A.§


„(1) A települési önkormányzat természetben települési nyári gyermekétkeztetést állapít meg azon  óvodás, illetve 1-12. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vett gyermekek után, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, és akiknek a családjában az egy főre számított havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át.

(2) A települési nyári gyermekétkeztetés formája napi egyszeri melegíthető készétel (konzerv) biztosítása.

(3) A támogatás keretében az iskolai, illetve óvodai szünet idején munkanapokon biztosítja a települési önkormányzat a (2) bekezdés szerinti támogatást.”

11. §


Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tóth Edina Kitti sk.                                          dr. Szivák Péter sk.

polgármester

jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. június 30.dr. Szivák Péter sk.

       jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-es melléklet
1.03 MB
2-es melléklet
1.27 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!