nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2012 (X.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-23 - 2019-01-01
Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2012 (X.1.) önkormányzati rendelete
az ingatlanok házszámozásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


A rendelet célja az ingatlanok házszámozása helyi szabályainak megállapítása a településen történő tájékozódási feltételek javítása érdekében.


 1. §


 1.  A névvel ellátott közterületen házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen ingatlanokat. Név nélküli közterület esetén a településrész-névhez kapcsolódóan kell megállapítani a házszámokat.


 1.  A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan határos. Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos megközelítése biztosított.


 1. §


 1. Az ingatlan házszámozására arab számokat kell használni. Egy közterülethez, településrész-névhez tartozóan több azonos házszám nem tartozhat.


 1. Az ingatlanok számozását a közterületnek a Református templomhoz közelebb eső részén kell kezdeni.   A zsákutcákat a bejárattól kezdve kell számozni.


 1. A közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat - folyamatosan növekvő rendben - páros, a bal oldalán lévőket – folyamatosan növekvő rendben - páratlan számokkal kell ellátni. A jobb és bal oldal meghatározásánál a számok növekedési irányába történő haladását kell figyelembe venni.


 1. Ha a közterület tér, akkor a számozás az óramutató járásával megegyező irányba történik.  Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.


 1. §


 1. Hatályát veszti.


 1. Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámnak a latin ábécé nagybetűivel történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.


 1. Amennyiben telekegyesítés miatt a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé, az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő jelölésével összevont házszámot kell megállapítani.


 1. A már meglévő házszám megváltoztatására az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott eseteken túl csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor, amelyek az ingatlanok azonosítását akadályozzák. Ilyen esetnek minősül különösen ha
 1. több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a földhivatali nyilvántartásban, vagy
 2. a házszámok nem a 3. §-ban meghatározott sorrendben követik egymást, hanem szabálytalanul.


 1. A házszámok megváltoztatásánál arra kell törekedni, hogy minél kevesebb érintett lakcímének megváltoztatásával járjon az újraszámozás.


 1. §


 1. Hatályát veszti.


 1.  A házszámozási ügyben az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.


 1. Hatályát veszti.


 1. A határozatnak – a jogszabályban előírtakon túl – tartalmaznia kell:
 1. a házszám megállapításának, megváltoztatásának okát,
 2. az érintett ingatlanok helyrajzi számát és a változás előtti és utáni házszámát.


6.§


 1. Az ingatlan tulajdonosa köteles a házszámot saját költségén, a közterületről jól látható helyen feltüntetni.


 1. A házszám feltüntethető  az ingatlan főbejárata felőli oldalán a házfalon,  a bejárati ajtón, a  kerítésen  vagy a kapun.


7.§


 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


 1. Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 12/2009.(VIII.27.) rendelet.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!