nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I. 29.) Ör. számú rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény (Étv.) 6/A § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 1 pontjában és az Étv. 6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2009. (I. 29.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről a következő rendeletet alkotja:


1. §

Hatályát veszti a R. 6. § (5) bekezdése, 11. § (3) bekezdése, 12. § (5) bekezdése, 13. § (4) bekezdése, 20. § (7) bekezdése, 25. § (19) bekezdése, 30. § (6) bekezdése.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!