nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) rendelete
Hatályos:2015-02-11 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) rendelete
a civil szervezetek pályázati támogatásáról valamint a közvetett támogatások igénybevételéről

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete

1/2015. (II.11.) rendelete

a civil szervezetek pályázati támogatásáról

valamint a közvetett támogatások igénybevételérőlAkasztó Község Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 1. §. 1. A Képviselőtestület elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a községben működő önszerveződő közösségek (továbbiakban civil szervezetek) az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak, ezért jelen rendeletben megfogalmazott szabályok szerint pályázati-támogatási rendszert vezet be.


 1. A Képviselőtestület a civil szervezetek kiszámíthatóbb és átláthatóbb működéséhez anyagi lehetőségeihez mérten, azonos feltételek mellett, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást biztosít.


 1. A Képviselőtestület a civil szervezetek részére közvetett támogatásként, ingyenesen biztosítja az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek helyiségeit, eszközeit.2. §.(1)        A pénzügyi és közvetett támogatás célja a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának erősítése, a polgárok közéletbe való bevonásának segítése, az esélyegyenlőség megteremtése, a közéleti értékek fejlesztése, a társadalmi szolidaritás megerősítése.


(2)        A Képviselőtestület a közte és intézményei, valamint a civil társadalom közötti partneri viszony és munkamegosztás előmozdítására törekszik az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása érdekében.


(3)        Elismert tevékenységek különösen a település szépítése és környezetvédelem, oktatást-nevelést segítő tevékenység, kultúra- és hagyományápolás, sport tevékenység, egyéb karitatív és szociális tevékenység.


3. §.


(1)   E rendelet hatálya a civil szervezetekre, Akasztó Község Önkormányzatára és az általa irányított     költségvetési szervekre terjed ki.


 1. E rendelet alkalmazásában civil szervezet:
 2. helyi bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet,
 3. helyi bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező egyesület, alapítvány (ide nem értve a közalapítványt),
 4. önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny helyi közösség és csoport,
 5. a közvetett támogatások igénybevételénél az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Akasztói Általános Iskola


(3)        Nem civil szervezet a politikai párt és helyi szervezete, szakszervezet, munkástanács és biztosító társaság.


(4)        Ezen rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező feladatát feladat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek feladatellátására.

Nem terjed ki a rendelet hatálya az egyházakra, magánszemélyekre, gazdasági társaságokra.


4. §.(1)        E rendelet alapján támogatásban részesíthető:

a) azon jogi személyiséggel rendelkező társadalmi szervezet, amelyet a  bíróság a pályázat kiírása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, illetve nyilvántartása folyamatban van és az alapító okiratnak, a szabályzatoknak megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja,

b) azon önálló jogi személyiséggel nem rendelkező öntevékeny közösség és csoport, amely a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve –dokumentálhatóan – folyamatosan működött.

feltéve, hogy a község közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezik és tevékenységét a községben fejti ki.   


 1. E rendelet alapján nem részesíthető támogatásban:

a) civil szervezetek azon tevékenységei, amelyek támogatását törvény, vagy más jogszabály tiltja,

b) azon szervezetek, melyeknek köztartozása van, vagy köztartozásának meghatározott törlesztő részletekben való teljesítését közokirattal nem igazolja,

c) árusítás céljára igénybevett helyiségek, eszközök esetében közvetett támogatás nem állapítható meg                                                                                                      


5. §. 1. A Képviselőtestület költségvetésében az e rendeletben meghatározott célok megvalósulása érdekében civil szervezetek támogatására elkülönített forrást biztosít.


 1. A Képviselőtestület az adott költségvetési évben további forrást biztosíthat.


 1. A forrás mértékét minden évben a költségvetésről szóló rendeletben eredeti előirányzatként, vagy a beszámoló jóváhagyását követően a költségvetési maradványból biztosítja.


 1. A forrásból az alábbi célok támogathatók:
 1. civil szervezetek működésének támogatása,
 2. civil szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása,
 3. civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok hazai és határon túli rendezvények támogatása,
 4. hazai és határon túli rendezvényeken és fesztiválokon való részvétel támogatása, európai integrációt elősegítő civil programok támogatása,
 5. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő-segítő tevékenységek támogatása,
 6. civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai publikációk támogatása.
 7. pályázati önerőként történő felhasználás.


 1. Az elkülönített forrásból vissza nem térítendő támogatás az e rendeletben foglaltaknak megfelelően pályázati úton igényelhető. A pályázatot a Képviselőtestület írja ki és bírálja el.


(5)        A közvetett támogatásokról az e rendeletben foglaltaknak megfelelően a polgármester, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői döntenek.


6. §.(1)        A pályázat kiírásának, benyújtásának és elbírálásának határidejéről a Képviselőtestület minden évben határozatban dönt.


(2)        A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell a pályázat célját, a támogatás feltételeit, az odaítélhető támogatás felhasználásának és a beszámolás, elszámolás rendjének szabályait, a pályázati dokumentáció benyújtásának határidejét, helyét és módját, az elbírálás rendjét, határidejét és az eredményről történő értesítés módját.


(3)        A pályázatnak tartalmaznia kell a konkrét cél meghatározását, megvalósításának teljes összegét, részletes és ellenőrizhető költségvetést, a kért támogatás összegének felhasználási tervét, saját forrás igazolását, valamint a pályázati kiírás szerint csatolandó okiratokat és igazolásokat.


 1. A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt határidőben és módon, az átvételt igazolva ajánlott postai küldeményként vagy személyesen a polgármesternek kell benyújtani az e rendelet 1. számú melléklete szerinti Pályázati adatlapon. A Pályázati adatlap kötelező melléklete az e rendelet 2. számú melléklete szerinti Közzétételi nyilatkozat, és a 3. számú melléklete szerinti Összeférhetetlenségi nyilatkozat, valamint a nemleges adóigazolást.


(5)        A pályázati kérelem benyújtásával egyidejűleg az Önkormányzat a civil szervezetet nyilvántartásba veszi. A nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal vezeti.


(6)        A támogatást igénylő civil szervezet az adott évi pályázati kiírás előírásai alapján egy pályázatot nyújthat be.


(7)        A polgármester a pályázót egy esetben 5 munkanap kitűzésével felhívhatja a hiányosan beadott pályázat kiegészítésére. Amennyiben a pályázó határidőben a hiánypótlást a felhívás ellenére nem teljesíti, úgy nem lehet a pályázatot elbírálás céljából a Képviselőtestület elé terjeszteni.


(8)        Amennyiben a Képviselőtestület az 5.§. (1) bekezdése szerinti további forrásra újabb pályázatot ír ki, új pályázatot nem kell benyújtani azon szervezeteknek, amelyeknek a korábbi pályázatban kért támogatási összeget a Képviselőtestület nem biztosította. Új pályázat benyújtására is van lehetőség.


(9)        A közvetett támogatás iránti –e rendelet 5. számú melléklete szerinti- kérelem pozitív elbírálása esetén e rendelet 6. számú mellékletében szereplő bérleti szerződést kell megkötni az 5.§ (5) bekezdésében felsorolt személyeknek.


(10)      A közvetett támogatásokról az érintett költségvetési szerv nyilvántartást vezet.7. §.


(1) Nem részesülhet két éven keresztül támogatásban, illetve a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető – a tudomásszerzéstől számított két éven belül – az a civil szervezet, amely

 1. a benyújtott korábbi pályázati dokumentációjában megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott,
 2. a kapott támogatást a vonatkozó támogatási szerződésben megjelölt céltól részben, vagy egészben eltérően használta fel,
 3. szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy nem határidőben teljesítette.

(2)        A kizárt szervezetekről a Polgármesteri Hivatalban nyilvántartást kell vezetni.


8. §.


 1. A Képviselőtestület a Pénzügyi és Kulturális Bizottságot jelöli ki a döntés előkészítés koordinálására, mely indokolással ellátott javaslatot tesz a támogatás odaítélésére, illetőleg annak összegére a Képviselőtestület felé.
 2. A Pénzügyi és Kulturális Bizottság a javaslat kialakítása során elsősorban azt vizsgálja, hogy a szervezet tevékenysége mennyire közérdekű, illetőleg a támogatásban részesített célkitűzés szakmai szempontból mennyire megvalósítható.

Vizsgálandó továbbá:

 1. a civil szervezet az előző évben/években kapott pénzügyi támogatással megfelelően számolt-e el,
 2. a támogatásban részesítendő cél megvalósításához rendelkezik-e megfelelő feltételekkel,
 3. milyen tevékenységet folytat a község lakossága, illetve annak csoportjai irányában és milyen arányú résztvevőt, lakost érint,
 4. a civil szervezetnek vannak-e más partnerei és egyéb támogatói a cél eléréséhez,
 5. a támogatásban részesítendő cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon, (közvetett támogatás)
 6. előnyben lehet részesíteni azt a pályázatot, amelyben több civil szervezet együttműködve valósítja meg a programot és közösen pályáznak.9. §.(1)        E rendelet 5. §-ában meghatározott forrásból támogatásban részesített szervezettel az Önkormányzat az e rendelet 4. számú melléklete szerinti támogatási szerződést köt, melyet a Polgármester ír alá, a jegyző jogi ellenjegyzéssel és a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzéssel lát el.


(2)        A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell

 1. a támogatás összegét,
 2. a támogatás konkrét célját,
 3. a támogatás felhasználásának határidejét, módját,
 4. a kedvezményezett kötelezettségvállalását a hatályos jogszabályok előírásainak betartására,
 5. a támogatott cél megvalósulásáról szóló szakmai beszámoló benyújtására,
 6. a tételes pénzügyi elszámolás rendjére vonatkozó kötelezettséget,
 7. szerződésszegés eseteit és szankcióit.


10. §.


 1. A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kerül sor elszámolási kötelezettség  mellett.


 1. A Képviselőtestület által odaítélt pénzügyi támogatás kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik a támogatottal kötött éves támogatási szerződés alapján.


 1. A támogatás felhasználását utólagosan belső ellenőrzés keretében kell ellenőrizni.


 (4)       A pénzügyi elszámolásokról és a szakmai beszámolókról a Képviselőtestületet évente egy alkalommal a Pénzügyi és Kulturális Bizottság tájékoztatja.


(5) Az ellenőrzéseket 2 évente a belső ellenőrzési tervben szerepeltetni kell.(6)        A pályázaton elnyert támogatások kedvezményezettjeinek nevére, e támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósításának helyére vonatkozó adatokat Akasztó honlapján legkésőbb a döntés meghozatalát követő 30 nappal közzé kell tenni.11. §.


Záró rendelkezés


(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011.a civil szervezete támogatásáról szóló rendelet, valamint e rendelet módosításáról szóló 10/2011.(IV.5.) rendelet.

   Suhajda Antal                                                                                           Varga Béláné

polgármester                                                                                                  jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2015. február 11.


                                                                                  Varga Béláné  

                                                                                        jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
23.5 KB
2. számú melléklet
35 KB
3. számú melléklet
24 KB
4. számú melléklet
25.5 KB
5.számú melléklet
21 KB
6. számú melléklet
45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!