nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2014-11-21 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
a helyi címer és zászló meghatározásáról és használatának rendjéről

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat jelképeiről és azok használatának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:


Az Önkormányzat jelképei


1.§

Az Önkormányzat jelképei, mint a településre utaló díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.


A címer leírása


2. §

Az Önkormányzat címere: Csücskös talpú pajzs. A pajzstalp arany mező, amelyben három sorban zöld háromágú levelek találhatók. A pajzstalp teteje hullámvonalban végződik, amelynek három mélyedése a község földrajzi adottságát szimbolizálja. A pajzsmező kék színű, melyben középen növekvő ezüst színű kutya található, a kutya nyelve piros. A pajzsot derékmagasságig jobb oldalon zöld nyárfa ág, baloldalon zöld fűzfaág övezi.


A címer használatának köre és szabályai


3. §

(1) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a.) az Önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző; pecsétnyomó esetében legkisebb 40 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm átmérőjű, megfelelő körirattal ellátva;

b.) az Önkormányzat zászlaján és annak változatain;

c.) az Önkormányzat szerveinek, a polgármesternek, alpolgármesternek, jegyzőnek készített levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;

d.) az Önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető vagy emlékérmeken;

e.) a Községháza épületének bejáratánál, tanácskozótermében és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;

f.) az Önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

g.) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett. a település életével  foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon;

h.) a községbe vezető utak mellett a közigazgatási határnál lévő táblán.

(2) Az önkormányzat címerével ellátott körpecsét az Önkormányzat és más bel-, illetve külföldi önkormányzatok közötti kapcsolatokban protokolláris célból, illetőleg szerződések, megállapodások hitelesítésekor, valamint az önkormányzat belső működésével és szervezeti felépítésévei kapcsolatos rendelkezések, kitüntető oklevelek hitelesítésekor használható.

(3) Az Önkormányzat címerével ellátott körpecsét hatósági eljárás során nem alkalmazható.


4. §

A 3. § (1) bekezdésének g.) pontjában meghatározottakon kívül más jogi és magánszemély számára az általa készített kiadványokon vagy jellegzetes termékeken az Önkormányzat címerének használatát - kérelemre – átruházott hatáskörben a polgármester engedélyezheti.


5. §

(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a.) a kérelmező megnevezését, címét;

b.) a címerhasználat célját;

c.) az előállítani kívánt mennyiséget /darabszámot/;

d.) a címer előállításának anyagát;

e.) terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját;

f.) a használat módját, időtartamát;

g.) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát /rajzát, fényképmásolatát stb./;

h.) a felhasználásért felelős személy megnevezését.

(2) A címer használatára vonatkozó engedélyező határozatnak tartalmaznia kell:

a.) az engedélyes megnevezését és címét;

b.) az előállítás anyagát;

c.) az engedélyezett felhasználás módját és célját;

d.) az előállításra engedélyezett mennyiséget;

e./ a felhasználás idejét, illetőleg az engedély érvényességének időtartamát;

f . ) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

/3/ A kiadott engedélyekről a jegyző nyilvántartást vezet.

(4) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, amennyiben a címer felhasználása nem az engedélyező határozatban foglaltak szerint történik.


6. §

(1) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának /fém, fa, bőr, kerámia stb. / színében, de a heraldika általános szabályainak és színjelzéseinek megtartásával történhet.


A zászló leírása


7. §

(1) A zászlólap - arányában a zászlórúd felől nézve 1:2 arányú téglalap - a zászló függőleges irányban felezett. Az első rész fehér, melyben a címer található, amelyet a község nevét feltüntető felirat boltoz, fekete betűkkel, a másik fél kék színű. A zászló végén aranyrojt található.

(2) Az Önkormányzat zászlaja esetében az arányt meghatározó téglalap rövidebb oldala 1 méter.

(3) A zászlórúd kékkel és fehérrel csigavonalban festett, a zászlócsúcs aranyozott fémből készült.

(4) Az Önkormányzat zászlaja a polgármester irodájában kerül elhelyezésre.


A zászló használata


8. §

(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló (a lobogó) vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a.) hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyarország zászlajával együtt;           .

b.) a község életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából más hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt;

c.) a képviselőtestület ülései alkalmával önállóan az ülés helyszínén;

d.) nemzeti, illetőleg megyei gyászesemény alkalmával a fekete zászlóval együtt, félárbócra eresztve;

d.) minden, a községgel összefüggő vagy az Önkormányzat részvételével rendezett eseményen.

(2) A zászló előállításának engedélyezésére a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


Záró rendelkezések


9. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alapításáról és és használatának rendjéről szóló 10/1994. (V. 20.) Ör. számú rendelete.Ebes, 2014. november 14.               Szabóné Karsai Mária s. k.                                          Dr. Hajdu Miklós s. k.

                          polgármester                                                                  jegyzőA rendelet kihirdetve:

Ebes, 2014. november 20.                                                                                     Dr. Hajdu Miklós

                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!