nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2017 (I.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-02 - 2017-02-03
Tiszacsege Város Önkormányzata 1/2017 (I.18.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) számú Önk. rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési szabályzatáról szóló 24/2000. (XII.21.) sz. rendeletét Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) pontjában meghatározott kizárólagos hatáskörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, továbbá a 41. § szerint előírt (egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz) államigazgatási szervek megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró:


- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztály (állami főépítész)

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság)

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság)

- Felső-Tisza vidéki Vízügyi Igazgatóság

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

- Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-Főkapitányság

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

- Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

és a partnerségi egyeztetés szereplői véleményének kikérésével, továbbá a 314/2012. (XI.8.) Korm.r. 40. § szerint az állami főépítész végső véleményének figyelembevételével az Önkormányzat a rendeletét az alábbiak szerint módosítja:1. §


(1) Jelen rendelet módosítás területi hatálya kiterjed:

1) 0634/5. hrsz.-ú út – 0631/19. hrsz. telek – 0634/7. hrsz. telek – 3315. hrsz-ú Kossuth u. által határolt terület.

2) Árkus-ér – Kazinczy u. – Iskola u. által határolt terület.

3) Árkus –ér – Bocskai utca – Bárórész utca - 01066. hrsz. út – 2813. hrsz. telek - 2814. hrsz. telek - Ültetés I. utca – 2831. hrsz. telek  –Bárórész utca – 2833. hrsz. telek – 01071. hrsz. árvízvédelmi töltés (lokalizációs vonal) által határolt terület.

4) Ipar utca – 0595/5. hrsz.-ú telek – 0595/3. hrsz.-ú telek – 0595/4. hrsz.-ú telek – Kossuth utca által határolt terület.

5) Árkus –ér – Bocskai utca – Bárórész utca - 01066. hrsz. út – 2813. hrsz. telek - 2814. hrsz. telek - Ültetés I. utca – 2831. hrsz. telek  –Bárórész utca – 2833. hrsz. telek – 01071. hrsz. árvízvédelmi töltés (lokalizációs vonal) által határolt terület.

6) Árkus –ér – Bocskai utca – Bárórész utca - 01066. hrsz. út – 2813. hrsz. telek - 2814. hrsz. telek - Ültetés I. utca – 2831. hrsz. telek  –Bárórész utca – 2833. hrsz. telek – 01071. hrsz. árvízvédelmi töltés (lokalizációs vonal) által határolt terület.

7) Óvoda utca – Iskola utca – Tompa utca – Templom utca által határolt területre vonatkozóan.


2. §

(1) A 26/2003. (XII.18.) sz., 1/2008. (I.31.) sz., 20/2008. (VIII.28.) sz., 10/2009. (VIII.27.) sz. és 10/2014. (V.7.) sz. rendeletekkel módosított 16/2001. (XI.01) számú Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Alaprendelet)

1.§ (4) c) bekezdés hatályát veszti.


3. §

(1) Az Alaprendelet

1.§ (6) bekezdése

kiegészül az alábbiakkal:

„telken belüli kötelező védőfásítás”4. §

(1) Az Alaprendelet

A területfelhasználási egységek általános előírásai

2.§ (1) bekezdése Beépítésre nem szánt területek:

kiegészül az alábbiakkal:

„XI. Különleges vízmű terület”


5. §


(1) Az Alaprendelet

14.§ (4) bekezdés hatályát veszti és helyére a következő előírás lép:

14. § (4)

Az építési övezet telkeinek legnagyobb beépítettségét, a megengedett legnagyobb építménymagasság értékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket a táblázat szerint kell meghatározni.


építési

övezeti jel

beépítés módja

Az alakítható telek

legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb építménymagasság

(m)

legkisebb kialakítható területe (m2)

legkisebb szélessége

(m)

legkisebb mélysége (m)

Vt-1

Z

400

-

-

50,80*

7,5**

Vt-1x

SZ

400

-

-

50,80*

7,5**

Vt-1xx

Z

300

-

-

50,80*

7,5**

*: csak teljes közművesítettség esetén, és csak saroktelken engedélyezhető nagyobb beépíthetőség értéke.

**: az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értéke egyben az építhető legnagyobb utcai homlokzatmagasságot is jelenti.


6. §


(1) Az Alaprendelet

III. Gazdasági területek

Általános előírások

17.§ (2) bekezdése  A telkek beépítésének általános szabályai

kiegészül az alábbiakkal:

e)   Építési telkeken belüli kötelező védőfásítást a szabályozási terven helyen jelölt helyen és mértékben kell kialakítani azzal, hogy:

-a védőfásítás a telkek gyalogosan és gépjárművel történő megközelítése céljából úttal megszakítható telkenként 1 személy és 1 gépjármű-bejáróval. Technológiával igazolt esetben további
1 kijáróval is megszakítható.

-gazdasági területen elhelyezhető lakóépület építése, bővítése céljából - amennyiben annak építési helye a védőfásításba esik – a védőfásítás megszakítható.

-a védőfásítás beleszámítható a telekre előírt zöldfelület mértékébe.


(2) Az Alaprendelet

III. Gazdasági területek

IG-1 építési övezet

lakóterületek közé ékelődő „egyéb” ipari terület

20. §

kiegészül az alábbiakkal:

7) Az Ipar u – 0595/5 hrsz telek – 0595/3 hrsz telek – 0595/4 hrsz telek – Kossuth u által határolt területen a biológiai aktivitásérték pótlása érdekében a terület 10%-án kétszintes növényállomány alakítandó ki, mely beleszámítható a telekre előírt kötelező zöldfelület mértékébe.


7. §


(1) Az Alaprendelet

IV. Különleges területek

Általános előírások

23. § (1) bekezdés

kiegészül az alábbiakkal:

Kmü-1  Különleges mezőgazdasági üzemi terület

Kmü-2  Különleges mezőgazdasági üzemi terület nagyüzemi állattartó tevékenység nélkül

Kvh      Különleges terület - vágóhíd


(2) Az Alaprendelet

IV. Különleges területek

Általános előírások

kiegészül az alábbiakkal:

30/A. §:

„Kmü-1”

Különleges mezőgazdasági üzemi terület

(1) Különleges mezőgazdasági üzemi terület mezőgazdasági állattartó telep, terménytároló elhelyezésére szolgál.


(2) Az építési övezetben elhelyezhető:

a) állattartó épület: istálló, szín és gazdálkodást szolgáló egyéb épület, építmény

b) terménytárolást szolgáló épület: pajta, szín

c) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület, épülettömegenként legfeljebb 2 lakóegységgel.


(3) Építési telkeken belüli kötelező védőfásítást a szabályozási terven helyen jelölt helyen és mértékben háromszintes növényállománnyal kell kialakítani azzal, hogy:

a lakóterületek felé eső telekhatáron a háromszintes növényállomány úgy alakítandó, hogy abból a cserjeszint örökzöld cserje legyen.

a védőfásítás a telkek gyalogosan és gépjárművel történő megközelítése céljából úttal megszakítható telkenként 1 személy és 1 gépjármű-bejáróval. Technológiával igazolt esetben 1 kijáróval is megszakítható.

a területen elhelyezhető lakóépület építése, bővítése céljából - amennyiben annak építési helye a védőfásításba esik – a védőfásítás megszakítható.

a védőfásítás beleszámítható a telekre előírt zöldfelület mértékébe.


A terület-felhasználási egységre vonatkozóan

Építési övezet

Az építési telekre vonatkozóan

általános használat szerinti terület

sajátos használat szerinti terület

jele

beépítési

mód

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb építmény magasság (m)

legkisebb zöldfelület aránya

különleges terület

mezőgazdasági üzemi

Kmü-1

SZ

30%

6,0

50%*

*: 10%-a kétszintes növényállománnyal alakítandó ki.


(4) A közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség.


(3) Az Alaprendelet

IV. Különleges területek

Általános előírások

kiegészül az alábbiakkal:

30/B. §:

„Kmü-2”

Különleges mezőgazdasági üzemi terület nagyüzemi állattartó tevékenység nélkül


(1) Különleges mezőgazdasági üzemi terület mezőgazdasági gép- és terménytároló, valamint a használó, tulajdonos, személyzet számára szolgáló lakóépület elhelyezésére szolgál. Állattartás céljára szolgáló épület, építmény nem helyezhető el.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető:

a) terménytároló és mezőgazdasági géptárolás számára szolgáló épület, építmény

b) a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakóépület, épülettömegenként legfeljebb 2 lakóegységgel.A terület-felhasználási egységre vonatkozóan

Építési övezet

Az építési telekre vonatkozóan

általános használat szerinti terület

sajátos használat szerinti terület

jele

beépítési

mód

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb építmény magasság (m)

legkisebb zöldfelület aránya

különleges terület

mezőgazdasági üzemi nagyüzemi állattartó tevékenység nélkül

Kmü-2

SZ

40%

6,0

30%


(3) A közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség.

(4) Amennyiben a termény- illetve géptároló épület építési telke közvetlenül lakóterülethez kapcsolódik, úgy a lakóterület védelme biztosítása érdekében a lakóterület felé eső telekhatáron 2,0 méter magasságban tömör kerítést kell létesíteni.


(4) Az Alaprendelet

IV. Különleges területek

Általános előírások

kiegészül az alábbiakkal:

30/C. §:

„Kvh”

Különleges vágóhíd terület

(1) Különleges vágóhíd terület elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben elhelyezhető:

-élelmiszeripari feldolgozó üzem-vágóhíd, valamint a funkcióhoz kapcsolódó tároló építmény, épület.


A terület-felhasználási egységre vonatkozóan

Építési övezet

Az építési telekre vonatkozóan

általános használat szerinti terület

sajátos használat szerinti terület

jele

beépítési

mód

megengedett legnagyobb beépítettség (%)

megengedett legnagyobb építmény magasság (m)

legkisebb zöldfelület aránya

különleges terület

vágóhíd terület

Kvh

SZ

40%

6,0

30%*

*: a zöldfelület 20%-a kétszintes növényállománnyal alakítandó ki.


(3) A közművesítettség mértéke: részleges közművesítettség.


8. §

(1) Az Alaprendelet

IX. Mezőgazdasági területek

Általános előírások

43. § (2)

kiegészül az alábbiakkal:

„M-3/SZ* ”  döntően szántó művelésű terület”


(2) Az Alaprendelet

IX. Mezőgazdasági területek

kiegészül az alábbiakkal:

48/A. §:

„M-3/SZ* ”

Mezőgazdasági terület-védő zónában/jellemzően szántó műveléssel
- kiegészített előírásokkal

(1) A területre az „M-3/SZ” HÉSZ övezeti előírások vonatkoznak az alábbi eltérésekkel:

Ahol a szabályozási terv „M-3/SZ*” övezetet jelöl:

a) a területen birtokközpont kialakítható.

b) a területen megújuló energiaforrás építményei elhelyezhetők.

c) a területen biogáz üzem elhelyezhető.

d) mezőgazdasági tárolással kapcsolatos technológiai építmények esetén (pl. siló) a megengedett legnagyobb építménymagasság értéke: 20 méter.


9. §

Záró rendelkezések


(1) Az Alaprendelet jelen rendelettel módosul az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan, a város többi területére vonatkozóan az Alaprendelet változatlan tartalommal hatályban marad.


(2) E rendelet 1. sz. melléklete- „SZ-1.2.” jelű (dátum: 2016. október hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes – az Alaprendelet 6. számú mellékletét képezi.


(3) E rendelet 2. sz. melléklete - „SZ-2.2.” jelű (dátum: 2016. október hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes – az Alaprendelet 7. számú mellékletét képezi.


(4) E rendelet 3. sz. melléklete - „SZ-2.3.” jelű (dátum: 2016. október hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes – az Alaprendelet 8. számú mellékletét képezi.


(5) E rendelet 4. sz. melléklete - „SZ-2.4.” jelű (dátum: 2016. október hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes – az Alaprendelet 9. számú mellékletét képezi.


(6) E rendelet 5. sz. melléklete - „SZ-2.5.” jelű (dátum: 2016. október hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes – az Alaprendelet 10. számú mellékletét képezi.


(7) E rendelet 6. sz. melléklete - „SZ-2.6.” jelű (dátum: 2016. október hó) szabályozási tervlap, mely a tervlapon ábrázolt tervezési területen belüli részletre érvényes – az Alaprendelet 11. számú mellékletét képezi.


(8) E rendelet 2017. február 2-án lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Csatolmányok

Megnevezés méret
1_melléklet_1_2017
1.55 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!