nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-01 - 2019-03-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II.15.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. számú melléklete 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Községi Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II.15.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:


1.§


A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A helyi önkormányzati képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 38.200.-Ft

(2) Egy bizottságban tag képviselő tiszteletdíja: 57.300.-Ft

(3) Több bizottságban tag képviselő tiszteletdíja: 70.000.-Ft

(4) A bizottság elnökének tiszteletdíja: 89.000.-Ft

(5) A bizottságok külső tagjainak tiszteletdíja: 19.100.-Ft”


2. §


Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. február 13.


Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester


Dr. Morvai Gábor s.k.

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!