nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-22 - 2016-08-25
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2015 (V.21.) önkormányzati rendelete
Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről

Sárbogárd Város Önkormányzat

Képviselő-testületének


19/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete


az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről


Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. LXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Sárbogárd Város közigazgatási területére terjed ki (a jelen rendeletben a továbbiakban „település” megnevezéssel).

(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.

(3) A helyi területi és egyedi védelem alá vont területek, épületek, épületrészek, építmények felsorolását jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A helyi védelem fajtái

2. § (1) A helyi védelem a település és környezetének egészére vagy összefüggő részére (továbbiakban: helyi területi védelem), valamint egyes építményeire, az építmények részleteire (továbbiakban: helyi egyedi védelem) terjedhet ki.

(2) A helyi területi védelem:

a) a településszerkezet (utcahálózat, telekszerkezet, beépítési mód, az építési vonal, településszerkezeti szempontból jelentős zöldterület vagy növényzet)

b) a településkép (külső településkép, belső településkép, utcakép)

c) a település táji környezete (a település megjelenése a tájban, hagyományos művelési mód, növényzet és természetes környezet)

d) településkarakter (a településszerkezet, a településkép elemei, formái, anyagai, színvilága együttesen)

(3) A helyi területi védelem a műemléki környezet (MK) közvetlenül határoló területre valamint a műemléki jelentőségű terület (MJT) közvetlen környezetére is kiterjed.

(4) A helyi egyedi védelem :

a) az építmény (épület és műtárgy) vagy ezek együttese egészére vagy valamely részletére (anyaghasználat, szerkezet, színezés stb.)

b) az építményhez tartozó földrészletre és annak jellegzetes növényzetére

c) szobor, képzőművészeti alkotás, utcabútor védelmére

d) egyedi tájérték védelmére terjedhet ki.

3. § (1) A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet írásban kezdeményezheti, illetőleg ilyen javaslattal a képviselő testület és szervei is élhetnek.

(2) A helyi védelem alá helyezésről, illetve annak megszűntetéséről a képviselő-testület rendeletben dönt.

(3) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a.) helyi egyedi védelem esetén:

- a védendő érték megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

- pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész),

- a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),

- a védendő érték rendeltetését, használatának módját,

- a kezdeményezés indoklását.

b.) helyi területi védelem esetén

- az épületegyüttes megnevezését,

- körülhatárolását, a védelemmel érintett ingatlanok helyrajzi számát,

- a védendő érték rövid leírását, dokumentálását (irodalom, fotók),

- a kezdeményezés indoklását.

(4) A helyi védettség alá helyezés alapja az értékvizsgálat. Amennyiben a korábbi rendezési tervhez nem készült - a védetté nyilvánításhoz - értékvizsgálatot kell készíteni.

(5) A helyi védelem megszűntetésére csak akkor kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel gazdaságosan helyre nem állítható.

(6) A helyi védelem alatt álló építményt, építményrészt csak a helyi védettség megszűntetését követően lehet elbontani.

4. § (1) A helyi védettséggel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya gondoskodik.

(2) Az előkészítés során be kell szerezni az érintett ingatlantulajdonosok, érintett helyi szakmai-, társadalmi szervek (Múzeum Barát Egyesület Sárbogárd) véleményét.

(3) A 3. § (5) bekezdésben fennálltakat a kezdeményezőnek igazolni kell É-2 jogosultságú építészmérnök által elkészített és aláírt dokumentációban.

5. § (1) A helyi védettség alá helyezési, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket - az alábbiak szerint - értesíteni kell:

a.) a helyi egyedi értékre vonatkozó kezdeményezés esetén az értesítést az érdekeltnek írásban kézbesíteni kell,

b.) a helyi területi érték esetén az értesítés közszemlére tétel útján történik,

c.) a használó értesítése a tulajdonos útján történik,

d.) amennyiben az érdekeltek felkutatása aránytalan nehézségekbe ütközne, értesítésüket a közszemlére tétellel megtörténtnek kell tekinteni.

(2) Az eljárás szempontjából érdekeltnek kell tekinteni:

a.) Helyi egyedi védelem esetén:

aa.) a javaslattal érintett objektumok tulajdonosait,

ab.) a kezdeményezőt vagy képviselőjét,

b.) Helyi területi védelem esetén:

ba.) az a.) pontban felsoroltakat,

bb.) a közművek üzemeltetőit,

bc.) a közterületek fenntartóit.

(3) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítéstől számított 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(4) A helyi védettség alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére irányuló kezdeményezést – az erről szóló döntést megelőzően – 30 napra közszemlére kell tenni.

(5) A helyi védettség elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell:

a.) az érdekelteket,

b.) a Sárbogárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztályát,

c.) a helyi építésügyi hatóságot,

d.) helyi területi védelemnél az érintett utat-, közműveket létesítő és üzemeltető szerveket,

e.) közterületek fenntartóit.

(6) A helyi védelemmel érintett területek lehatárolását, valamint az azokkal kapcsolatos építési előírásokat Sárbogárd  Város Helyi Építési Szabályzata tartalmazza.

Az építészeti örökség helyi védelmének általános szabályai

6. § (1) A helyi területi, és egyedi védelem alá helyezés, a védelem megszüntetése jelen rendelet mellékletének módosításával történhet.

(2) A helyi területi és egyedi védelem alatt álló területeken, a fenntartás és állagmegóvás tulajdonosi kötelezettségét, illetve az ingatlan rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó költségek megtérítését tulajdonos kérelmére az önkormányzat Képviselő-testülete egyedileg bírálja el.

(3) A helyi védelem tényét az önkormányzat az ingatlan nyilvántartásba bejegyezteti.

(4) A helyi védelem alatt álló értékekről a vonatkozó magasabb szintű jogszabályban előírtak szerinti nyilvántartást kell vezetni.

Az építészeti örökség helyi védelmének hatósági szabályozása

7. § (1) A helyi védelem alá eső területeken lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Kormány rendeletben előírtak szerint.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti érték megőrzése érdekében, a helyi művi értéken bármilyen állagmegóvási, felújítási, építési munka végzésekor a hagyományos homlokzati és tömegarányok, párkány és gerincmagasságok, nyílásrendek, a nyílások osztása, a homlokzati tagozódás lehetőleg megőrzendő. Helyi művi érték úgy bővíthető, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon. Az épület, építmény rendeltetési mód változtatásakor a homlokzati jellemzők (nyílászárók, nyílásrendek, nyílások elosztására és azok nagysága, héjazat anyaga ) csak olyan mértékben változhatnak, amelyek az új rendeltetési mód, illetve az épület és építmény biztonságos használatához feltétlenül szükségesek.

(3) Az építésügyi hatóság a bejelentés alapján végezhető építési munkákat építési engedélyhez, a bejelentés nélkül végezhető munkákat bejelentéshez kötheti a védelem alatt álló és az azzal közvetlenül szomszédos építési telkeken.

(4) Építési hatóság az építési engedélyezés során a környezetbe illesztés bizonyítására kérheti az engedélyezési terv kiegészítését a helyi védelem alatt álló épülettel szomszédos épületek homlokzati rajzaival.

(5) Építési hatóság a helyi védelem alatt álló területeken és építményeken végzendő építési-, bontási, felújítási-korszerűsítési, állagmegóvási, rendeltetés változási engedélyezések során elrendelheti:

a) a Kulturális Örökségvédelmi Iroda szakvéleményének beszerzését;

b) a terület, építmény történeti, építéstörténeti kutatását;

c) a felújítás-korszerűsítés vagy bővítés terveinek vezetőtervezővel való készíttetését;

d) az épület vagy az épületen található művészeti értékű részletek szakértővel végzendő felújítását;

Településképi kötelezés

8. § (1) Településképi kötelezési eljárást kell lefolytatni:

a) a településképet rontó reklámok, cégérek megszüntetése érdekében, amennyiben a hirdető-berendezés nem felel meg a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet elhelyezési, létesítési, megjelenési, szabályainak; valamint ha a hirdetmény és hirdető-berendezés:

aa) állapota nem megfelelő

ab) megjelenése idejétmúlt vagy félrevezető

ac) nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez.

b) a helyi építészeti értékvédelem érdekében, amennyiben a településképi elem egyedi és területi fenntartása, karbantartása, rendeltetésének megfelelő használata szükségessé teszi, különösen:

bb) az épület jókarban tartása, homlokzati elemeinek, színezésének védelme, egységes megjelenésének biztosítása vagy rendeltetésének megfelelő funkciójának megőrzése érdekében,

bc) az építési övezetre előírt zöldterület biztosítása érdekében;

bd) a HÉSZ-ben meghatározott terület-felhasználástól eltérő használat megszüntetése érdekében;

be) az építkezések ideje alatt a telek rendben tartása és körbekerítése érdekében.

(2) A településképi kötelezési eljárás hivatalból indul a polgármester kezdeményezésre.

(3) A Polgármester a településképi kötelezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szabályai által meghatározottak szerint folytatja le.

(4) A Polgármester településképi kötelezési határozati javaslatát a műszaki osztály készíti elő.

(5) A településképi kötelezésről a polgármester önkormányzati hatósági döntést hoz.

(6) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszegése és teljesítésének elmaradása esetén a magatartás megszegőjével szemben 50 000 forintig terjedő pénzbírságot szabhat ki a Polgármester. A bírság az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 42. § (3) bekezdése értelmében adók módjára behajtható.


Záró rendelkezések

9. § (1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről szóló 23/2000. (IX. 20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Sárbogárd, 2015. május 8.

        

           dr. Sükösd Tamás                                           Demeterné dr. Venicz Anita

               polgármester                                                                jegyző


Kihirdetve: Sárbogárd, 2015. május 21.

                                                                                 Demeterné dr. Venicz Anita

                                                                                                   jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
178.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!