nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2019 (VI.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-06 -tól
Újkenéz Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2019 (VI.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról

Újkenéz Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

4/2019.(VI.5.)

önkormányzati rendelete


Az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadásáról.


Újkenéz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről az 1991. évi XX. törvény 138.§. (1) bekezdése k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A Képviselő-testület a 2018. évi gazdálkodás végrehajtását

                                 245 035 228,- Ft bevétellel

                                 196 687 885,- Ft kiadással

                                   48 347 343,- Ft pénzmaradvánnyal

                                jóváhagyja.


2.§ A Képviselő-testület a 2018. évi bevételi és kiadási előirányzatok feladatonkénti teljesítését – mérlegszerűen - az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.


3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételeinek teljesítését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2.1-2.8. mellékletek szerinti részletezettségben állapítja meg.


4.§ A Képviselő-testület a költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 2018. évi teljesítését a 3.1-3.2 melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.


5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat államháztartáson belüli és kívüli pénzeszközátadásainak 2018. évi teljesítését a 4.1-4.4. mellékletek szerint hagyja jóvá.


6.§ A Képviselő-testület az EU forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


7.§. A Képviselő-testület a 6. melléklet szerinti vagyon mérleget és a 7. melléklet szerinti pénzmaradvány kimutatást jóváhagyja.


8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felülvizsgált 2018. évi költségvetési pénzmaradványát 48 347 343 Ft összegben jóváhagyja, amelyből 48 347 343 Ft, kötött rendelkezésű, kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány.


9.§ A Képviselő-testület a pénzmaradványt a 2019. évi költségvetésébe beépítette.


10.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát - a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 963 045 957 Ft-ban állapítja meg.


11.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Rendelet kihirdetve: 2019. június 05.


                                                                                 Dr. Kósáné Fuder Laura

                                                                                            aljegyző


    Vass Attila jegyző nevében és megbízásából:
Dicső Zoltán                                                              Dr. Kósáné Fuder Laura      

polgármester                                                                        aljegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.sz. melléklet a 4/2019.(VI.5.) önkormányzati rendelethez
5.88 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!