nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (IX.14..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-12-21 -tól
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2017. (IX.14..) önkormányzati rendelete
a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről

Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 6. § (2) bekezdés 13. pont, 8. § (1) bekezdés h) pont, 15. § (3) bekezdés d) pont és a 28. § (2) bekezdés tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Fejezet - Általános rendelkezések


 1. A rendelet célja, hatálya, és alkalmazása


1. § A Rendelet célja a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatára vonatkozó szabályok megállapítása.


2. § A rendelet hatálya a Budapest VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.


3. § A rendelet előírásait az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott településkép védelméről szóló szabályokkal együtt kell alkalmazni.2. Értelmező rendelkezések


4. §

E rendelet alkalmazásában:


1. Közterület:

a) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület,

b) ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott része, az erről szóló külön megállapodásban foglaltak szerint;

 1. Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület;

3. Nyílt szerkezetű pult: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet;

4. Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása;

5. Tömegközlekedési megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, illetve a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

a) autóbusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület;

b) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület, valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró;

6. Turisztikailag kiemelt közterület: Józsefváros közigazgatási területe;

7. Nemzetközi sportesemény: az a sportesemény, amelyen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság, egy nemzetközi szövetség, egy jelentős sportesemény szervező az irányító testület, vagy az jelöli ki a sportesemény technikai tisztségviselőit;

8. Közterületi értékesítés: a közterületen végzett kiskereskedelmi tevékenység;

9. Mozgóbolt: kiskereskedelmi tevékenység folytatására kialakított jármű, illetve járműre szerelt vagy általa vontatott eszköz;

10. Történelmi emlékhely: a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánít;

11.  Cégtábla: a vállalkozás nevét, funkcióját, tulajdonosát, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen, vagy az azzal érintett telken létesített reklámberendezés;

12.  Cégzászló: egy vállalkozás nevét, logóját, funkcióját, az alapítás évét tartalmazó, a vállalkozást magában foglaló épületen létesített zászló (anyaghasználattól függetlenül);

13.  Citylight poszter: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, egy vagy kétoldalú, átlátszó, áttetsző burkolaton keresztül, belülről megvilágított hirdető berendezés; a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet 1. § 4. pontjában meghatározott információs vagy más célú berendezés egy fajtája;

14.  Címtábla: azon vállalkozás nevét, címét tartalmazó reklámberendezés, mely vállalkozás az adott épületen belül működik, de a közterületről nem közelíthető meg;

15.  Dobogó: vendéglátó teraszok kitelepüléseinek szint kiegyenlítését szolgáló fix, közterülethez nem rögzített, önhordó épített elem;

16.  Hirdetőtábla: változó tartalmú hirdetések elhelyezésére szolgáló, közterületről látható, egy oldalán 2,0 m2-nél kisebb felületű reklámberendezés;

17.  Járdareklám: a gyalogosfelületen megjelenő festett vagy vetített reklám;

18.  Kirakatvitrin: az épület homlokzati síkjához rögzített, doboz jellegű, a kereskedelmi-, szolgáltató-, vagy vendéglátó egység helyiségével közvetlen kapcsolatban álló, egyedi megjelenésű, üveglappal borított, jellemzően termék elhelyezésével, a vállalkozás, üzlet áruválasztékának bemutatását szolgáló reklámberendezés, amelynek az épület homlokzatán történő elhelyezése nem minősül értéknövelő változtatásnak;

19.  Közterületi berendezés: az utcabútor és a közterületi bútor fogalmába nem tartozó, a közterületen ideiglenesen elhelyezett elem (pl. forgatási díszlet, jármű bemutatás, árubemutatás, építési kordon, konténer, szőnyeg, párakapu, ideiglenes áramvezetésre szolgáló légkábel, földön vezetett kábel, virágláda);

20.  Közterületi bútor: az utcabútor kivételével olyan, a közterület használatát komfortosabbá tevő berendezés vagy eszköz, mint a hulladékgyűjtő, a pad, a kandeláber, a kerékpártároló, a parkolást gátló oszlop, közterületi óra;

21.  Vendéglátó terasz: közterület használati engedéllyel a rendezett terepen vagy épületrész zárófödémén kialakított helyiséghez, önálló rendeltetési egységhez vagy azok közös közlekedőihez kapcsolódó, járható szilárd burkolatú külső tartózkodótér;

22. Utcabútor: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) kormányrendelet szerinti utcabútor;

23. Kioszk: a településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.) kormányrendelet szerinti kioszk.

24.[1] Méltányolható indok: a közterület-használat célja, a közterület értékét növelő, vagy a kerület fejlődését elősegítő volta; közlekedést befolyásoló hatása; környezetterhelési mértéke; a használat díja; a kérelmező nonprofit jellege, szociális és anyagi helyzete; az adott kérelmező részére biztosított korábbi közterület-használattal kapcsolatos tapasztalat, lakossági visszajelzés; rendezvények esetén annak ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött volta.

II. fejezet - a közterület használatára vonatkozó szabályok


 1. A közterület rendeltetésétől eltérő célú használata


5. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – jogszabályok keretei között – bárki használhatja.


(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem korlátozhatja.


(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.


6. § (1) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) az Önkormányzat hozzájárulása (a továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás) szükséges.


(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától 10 cm-en túl nyúlik be, vagy annak nyitott állapotú közterületre eső vetülete az 1 m2-t meghaladja;

2. hirdetőtábla és citylight poszter elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is;

3. utcabútorra helyezett reklám elhelyezéséhez, fennmaradásához;

4. kioszk, nyílt szerkezetű pult létesítéséhez, fennmaradásához,

5. termelői piaci árusításhoz;

6.[2] a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés, elektromos töltőállomás létesítéséhez, fennmaradásához;

7. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

8. utcabútor, közterületi berendezés, kerékpártároló, közterületi óra elhelyezéséhez, fennmaradásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények, valamint építmények elhelyezéséhez és törmelékek, építési anyagok tárolásához (felvonulási terület);

10. közüzemi üzemzavar, távközlési kábelek hibaelhárításához kapcsolódó tevékenységhez, ha a közterület igénybevétele előreláthatóan a 72 órát meghaladja;

11. alkalmi jellegű közterületi és mozgóbolti árusításhoz – ideértve a kézből történő árusítást is,

12. promóciós tevékenység végzéséhez (szórólap vagy termék osztása), szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz;

13. fénykép-, videó- és hangfelvétel, a mozgóképről szóló törvény (a továbbiakban: Filmtv.) hatálya alá nem tartozó filmalkotás készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig vagy 15 m2 alapterületnél nagyobb mértékben akadályozza;

14. sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, fennmaradásához;

15. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához, az ez alapján létesített üzlethelyiségből ideiglenes vagy idényjellegű vendéglátó teraszhoz;

16. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

17. települési szilárd hulladék gyűjtésére szolgáló konténer közterületen történő elhelyezéséhez;

18. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben;

19. utcazenéléshez;

20.[3] az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez és egyéb alkalmi tevékenységhez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;

21. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

22. ételosztáshoz szükséges berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

23. a művészeti alkotásnak minősülő tárgyak, valamint a művészeti alkotásnak nem minősülő vallási, kulturális, történelmi szimbólum(ok), emléktábla(ák) ideiglenes elhelyezéséhez;

24. nem közterületen álló üzlethelyiség esetén az üzlet homlokzatával érintkező közterületen történő ideiglenes vagy idényjellegű árusításhoz;

25. üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukiadásra;

26. építési-kivitelezési munkához szükséges munkagép tartózkodása céljára;

27. olyan rendezvények kapcsán, ahol a résztvevők zöldterületet használnak.


7. § (1) Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni.


(2) A közterület-használati hozzájárulást a gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója kérheti.


(3) A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra nem, mellékútvonalra csak határozott időre - legfeljebb 60 napra -, díj ellenében adható ki.


(4) A gépjármű tulajdonosa vagy üzemben tartója üzemképtelen járművek esetében köteles a közterület-használati hozzájárulás számát a gépjármű első szélvédőjén, kívülről jól látható helyen és olvasható módon elhelyezni.


8. § (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó közterület-igénybevétel esetén;

b) közüzemi üzemzavar, távközlési kábelek hibaelhárításához kapcsolódó tevékenységhez, amennyiben a 72 órai időtartamot nem haladja meg a munkák elvégzése;

c) statikus vagy más szakértő által megállapított élet- és balesetveszély megszüntetését, elhárítását szolgáló közterület-igénybevétel esetén, 30 naptári napot meg nem haladó időtartamon belül;

d) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

e) politikai rendezvényekhez, amennyiben az kereskedelmi, vendéglátó és reklámtevékenység végzésével nem jár;

f) sportesemények szervezése esetén a sportesemények útvonalának kijelöléséhez és biztosításához;

g) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe azon épület falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete az 1 négyzetmétert nem haladja meg;

h) fénykép-, videó- és hangfelvétel, a Filmtv. hatálya alá nem tartozó filmalkotás készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél nem hosszabb ideig zavarja vagy 15 m2 alapterületet nem haladja meg;

i) a szórakoztató, kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató hely nyitvatartási ideje alatt kisméretű (maximum 50 literes) hulladékgyűjtő edény elhelyezése esetén;

j) virágláda (legfeljebb két darab, de a 2 m2-t nem haladja meg) elhelyezéséhez és fennmaradásához.


(2) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást egyébként nem igénylő igénybevételét az igénybevétel megkezdését megelőző 72 órával, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg a Polgármesteri Hivatal közterület-használati ügyekért felelős szervezeti egységénél (a továbbiakban: Ügyosztály) be kell jelenteni.


9. § Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. tömegközlekedési járművek megállóira vonatkozóan, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;

2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

4. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;

5. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és zárt szerkezetű építmények létesítéséhez, kivéve, ha a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet lehetővé teszi;

6. olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

7. olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

8. jármű javítására;

9. reklámhordozó céllal elhelyezett jármű tárolásához;

10. mutatványos tevékenységre, kivéve ünnepnap vagy rendezvény alkalmából a rendezvény időtartamára;

11. ha a hozzájárulást kérőnek közterület-használati díjtartozása van[4], vagy a korábban megkötött részletfizetési megállapodásban rögzített részletek megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik;

12. ha a hozzájárulást kérő jogi személy tagjának a kérelmezett tevékenységből kifolyólag közterület-használati díjtartozása van.

13. árusító asztal elhelyezésére, kivéve a következő ünnepek előtti maximum 20 napos alkalmi árusítást, vagy a sportpályáknál sporteseményekhez kapcsolódóan történő árusítást:

a) karácsony – szilveszter,

b) nőnap,

c) húsvét,

d) március 15-i ünnepség,

e) halottak napja,

        f) anyák napja.

14. e rendelet hatálya alá tartozó bármely közterületre, ha a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet a közterület rendeltetéstől eltérő használatára korlátozást, vagy tilalmat ír elő;

15. a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 5. § (1) bekezdésében meghatározott, a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

16.[5]abban az esetben, ha a kérelem benyújtását megelőző évben legalább két alkalommal vagy három éven belül három vagy ennél több alkalommal a közterület-használati hozzájárulás nélkül vagy attól eltérően használt közterületet, és ezt a tényt a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szervek (személyek) megállapították és bírság kiszabása esetén, a bírság összegét nem fizeti meg.

17.[6]történelmi emlékhelyen elhelyezett emléktábla 1,5 méteres sugarú körén belül, valamint ezen emlékhelyeken minden év október 15. és november 05. közötti időszakban

18.[7]​a Rákóczi út-Múzeum körút-Üllői út-József körút által határolt közterületre filmforgatás céljára.


10. § A 9. § 17. pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik az önkormányzati és állami rendezvényekkel kapcsolatos közterület-használatra.


11. § A 9. § 17. pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik az építési munkával kapcsolatos létesítmények, valamint építmények elhelyezéséhez és törmelékek, építési anyagok tárolásához (felvonulási terület) kapcsolódó közterület-használatra azzal, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékezésének napját megelőző 7 naptári nappal ezen tevékenység végzésére nem adható közterület-használat.


11/A. §[8] A 9. § 17. pontjában foglalt tilalom nem vonatkozik a közművelődési célokhoz kapcsolódó közterület-használatra.


III. fejezet - Eljárási szabályok


4. A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése


12. § (1)[9] Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig legfeljebb 1 évre; a településképi bejelentési eljárás során hozott döntésben engedélyezett utcabútoron elhelyezett reklámhordozó elhelyezése esetén legfeljebb 15 évre, továbbá elektromos töltőállomás telepítése esetén legfeljebb 5 évre adható.


(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének és a közterület helyreállításának időtartamára adható.


(3) Az országgyűlési képviselők választásával és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdető-berendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.


(4) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb engedélyek (például építésügyi, egészségügyi, rendészeti stb.), hatósági, szakhatósági engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.


(4a)[10] Közterület-használati hozzájárulás a rendelet 2. mellékletében megjelölt közterületekre vendéglátó terasz céljából kizárólag úgy adható, hogy a közterület-használati hozzájárulással rendelkező a 07-12 óra közötti időszakban a közterületből kizárólag a parkolósáv és a járda területét használhatja, a 12-23 óra közötti időszakban pedig a hozzájárulásban meghatározott teljes közterületet, beleértve az úttest területét is.


(5) A vendéglátó teraszon zeneszolgáltatás, és a (6) bekezdésben foglaltak kivételével TV, projektor kihelyezése tilos.


(6) A vendéglátó teraszon külön kérelem és közterület-használati hozzájárulás alapján projektor illetve televízió készülék helyezhető ki nemzetközi sportrendezvények idejére, legfeljebb az esemény időtartamára, melyért a 1. melléklet szerinti díjtételt kell fizetni.


(7) A napernyő kihelyezéséért kérelmet kell benyújtani. Amennyiben a napernyő vetülete nem nyúlik túl a vendéglátó teraszon, külön közterület-használati díjat nem kell fizetni.


(8) A vendéglátó teraszokon az üzletek tulajdonosai kötelesek jól látható helyen tájékoztatást nyújtani a közterületi kiszolgálás lejártának idejéről.


13. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.


(2) Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében a tulajdonosnak vagy a tulajdonos képviseletére jogosult személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie.


(3) Szórólaposztás esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a szórólapot osztani kívánják.


(4) Virágláda kihelyezése esetén a közterület-használati hozzájárulást az üzlet használójának kell kérnie.


14. § (1) A kérelmet a kérelmezett használat kezdő időpontja előtt legalább 16 munkanappal korábban, amennyiben a közterület-használat a hét napot nem haladja meg, abban az esetben legalább 8 munkanappal korábban az Ügyosztályhoz kell benyújtani.


(2) A 9. § 13. pontjában meghatározott alkalmi jellegű árusításokra vonatkozó kérelmeket a kérelmezett időpont előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.


(3) A 6. § (2) bekezdés 23. pontja szerinti esetben a kérelmet, ha az elhelyezés az év első 6 hónapjában tervezett, abban az esetben az azt megelőző év szeptember 30. napjáig, ha az év második 6 hónapjában tervezett, abban az esetben az adott év március 31. napjáig kell benyújtani.


(4) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell különösen:

a) a kérelmező nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének és telephelyének címét, telefonszámát, faxszámát, e-mail címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát;

c) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, 1:100 méretarányú helyszínrajzon történő megjelölését, az utcabútorok, fák, egyéb közlekedést befolyásoló elemek feltüntetésével, rendezvények esetén a tervezett résztvevői létszámot és a tervezett illemhelyek – külön megjelölve az akadálymentesítettek – helyét és darabszámát;

d) nyilvántartásba vételt igazoló okirat másolatát;

e) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységben részt vevők nevét és lakcímét vagy székhelyét;

f) építési engedélyhez kötött építmény esetében vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást és a jogszabályban előírt esetekben a jogerős építésügyi hatósági engedélyt;

g) kereskedelmi, szolgáltató és árubemutatási célokra vonatkozó kérelem esetén a kitelepülés tervezett módját bemutató fényképet vagy műszaki rajzot is;

h) cégtábla, cégzászló, citylight poszter, címtábla, hirdetőtábla, kirakatvitrin és utcabútor, közterületi bútor elhelyezése iránti kérelem esetén a kihelyezendő eszköz tervét és az érintett közterület fényképét;

i) amennyiben településképi bejelentési eljárás köteles a tevékenység, az erről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott jogerős döntést.


(5) A lakóházakat, társasházakat, lakásszövetkezeteket érintő, az egy naptári évben két hónapot meghaladó felújítási, karbantartási munkálatok végzése esetében a (4) bekezdésben foglaltakon túl a következő mellékletek benyújtása is szükséges:

 1. méretarányos helyszínrajz, megjelölve a közterület-használat pontos célját és idejét;
 2. annak megjelölését, hogy a felújításhoz, karbantartáshoz szükséges anyagok tárolása hol történik;
 3. építési ütemterv.


(6) Az (5) bekezdésben meghatározott közterület-használatok hosszabbítására vonatkozó kérelem esetén a következő mellékletek benyújtása szükséges:

a) részletes leírás a munkálatok elhúzódásának okáról, körülményeiről;

b) az építési ütemtervnek a kérelem benyújtásáig megvalósított eredményeiről, és a folytatás várható ütemezéséről.


(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.


(8) A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon vagy a nyomtatvány tartalmi elemeit tartalmazó beadványban elektronikus úton vagy személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani.


(9) A közterület-használati kérelem benyújtása nem jogosítja fel kérelmezőt a közterület használatára. 1. A közterület-használati hozzájárulás megadása


15. § (1) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemről – a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével – első fokon a tulajdonosi jogokat gyakorló bizottság[11] (a továbbiakban: Bizottság) dönt.


(2) A Képviselő-testület dönt a 6. § (2) bekezdés 23. pontja szerinti esetben, a benyújtási határidőt követő 60 napon belül.


(3) A polgármester első fokon dönt

a)    amennyiben a Bizottság 16 naptári napon át nem ülésezik, vagy összehívott ülése nem volt határozatképes;

b)    amennyiben a kérelmezett használat időtartama a 7 naptári napot nem haladja meg és a kérelmező nem kér díjcsökkentést vagy díjelengedést;

c)    önkormányzati választásokat követő 30 naptári napig;

d)    a Filmtv.-ben szabályozott filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétel esetén.

e)  a kérelmező a 30. § alapján díjfizetés alóli mentességben részesül.


(4) A hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása során figyelembe kell venni a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet műemlékvédelmi, kegyeleti, környezetvédelmi, köztisztasági, idegenforgalmi, kulturális szempontokat, előírásokat, lakossági panaszokat, szakmai állásfoglalásokat, továbbá az eljárásban közreműködők által előírt követelményeket.


16. § (1)[12] A közterület használatáról szóló döntést az Ügyosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint határozatba foglalja. Az eljárásra az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell.


(2) Az Ügyosztály a döntés előkészítése során a következőket vizsgálja:

a) a közterület-használat nem tartozik-e a 9. § hatálya alá;

b) a kérelem tartalmazza-e a 14. § (4), (5) és (6) bekezdésében meghatározottakat;

c) a közterület használatához, a közterületen tervezett tevékenységhez mely szakhatóságok előzetes hozzájárulása, állásfoglalása, véleménye, nyilatkozata szükséges;

d) a közterület-használat összeegyeztethető-e a 15. § (4) bekezdésében foglaltakkal;


(3) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell:

 1. a jogosult nevét és állandó lakóhelyének, székhelyének vagy telephelyének címét,
 2. a közterület-használat célját és időtartamát,
 3. a közterület-használat helyének, módjának, terület nagyságának és feltételeinek pontos meghatározását,
 4. az engedélyezési eljárásban közreműködők szakvéleményében foglalt előírásokat,
 5. a közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és fizetésének módját,
 6. a közterület folyamatos tisztántartásának, valamint a közterületi létesítmény karbantartásának és a közterület-használat folytán előállt rongálásnak a használó saját költségén történő helyreállítási kötelezettségét,
 7. a hozzájárulástól eltérő közterület-használat következményeire való figyelmeztetést,
 8. a közterület-használat megszüntetésének lehetőségéről szóló tájékoztatást, valamint a hozzájárulás visszavonására való figyelmeztetést,
 9. a hozzájárulás érvényességének megszűnése esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget,
 10. a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását.
 11. az építési munka végzése esetén, ha a közterület-használat a járda teljes szélességét érinti és a gyalogosok közlekedése a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, a használó köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót kialakítani.


(4) A közterület filmforgatási célú használatának feltétele, hogy a kérelmező hatósági szerződésben vállalja

 1. az eredeti állapot helyreállítását,
 2. az igénybe vett közterület és közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,
 3. a keletkezett hulladék elszállítását,
 4. a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozások tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról a filmforgatás megkezdése előtt legkésőbb 2 héttel,
 5. a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos és akadálymentes közlekedését, továbbá a társasházak és az üzletek megközelíthetőségének biztosítását,
 6. a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy felé történt károkozást is.


(5) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságnak,

c) a Józsefvárosi Közterület-felügyeletnek,

d) a Budapest Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályának,

e) a Budapest Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztályának.


(6) A közterület-használati hozzájárulás megtagadását közölni kell:

a) a kérelmezővel,

b) a Józsefvárosi Közterület-felügyelettel,

c) a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal.


(7) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát, valamint a díjfizetési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumot (havonta, negyedévente vagy félévente történő díjfizetés esetén valamennyi befizetést igazoló dokumentumot) a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és ellenőrzésre jogosult személyek felhívására bemutatni. 1. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése, szünetelése


17. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt;

d) a hozzájárulás alapján használatba adott közterület tulajdonosa, vagy művelési ága megváltozásának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével;

e) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye vagy hatálya megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;

f) a jogosult halálával vagy – jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén – jogutód nélküli megszűnésével;

g) ha a jogosult bejelenti az Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával érdekkörében felmerült méltányolható okból felhagy. A megszűnés napja az a nap, amelyen az Önkormányzat a bejelentésről tudomást szerez.


(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint –vissza kell fizetni a jogosult részére.


(3) A közterület-használati hozzájárulást vissza kell vonni, amennyiben

a) az ügyfélnek harminc napot meghaladó közterület-használati díjtartozása van és azt írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem fizeti meg.

b) a hozzájárulásban vagy a közterület-használatra, vagy az ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak megsértése miatt.

c) az Önkormányzat a közterület más célú hasznosításáról dönt.


(4) A közterület-használati hozzájárulás visszavonható, ha

 1. az erre jogosult szervek eljárásuk során megállapítják, hogy a közterület-használat a helyben érintett lakosság jelentős részének nyugalmát zavarja.
 2. a közterületre közérdekből szükség van.


18. § (1) A Bizottság közérdekből – különösen önkormányzati, állami rendezvények megtartása esetén – a közterület használatának szünetelését rendelheti el.


(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.


(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint - a jogosult részére.


19. § A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az Önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő tíz munkanapon belül biztosítja újra a közterületet.


20. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.


(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, amely alatt a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyreállítja.

7. Közterület-használati díj


21. § (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni.


(2)[13] A közterület-használati díjak éves-, havi-, vagy napi díjak.


22. § (1) A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult köteles előre egy összegben megfizetni.


(2) Amennyiben a közterület-használat díja az 50 millió forintot meghaladja, a kérelmező a kérelem elbírálásáig írásban kérheti - legkésőbb a kérelmezett közterület-használat lejáratának idejéig - a díj megfizetésének a halasztását.


(3) A (2) bekezdés szerinti halasztott díjfizetést a Bizottság abban az esetben engedélyezheti, amennyiben a kérelmező a kérelemhez csatolja a közterület-használati díj megfizetéséről szóló, bank által kiadott garanciavállaló nyilatkozatot. A garanciavállaló nyilatkozat átadása nem mentesíti a kérelmezőt a közterület-használati díjnak a határozatban rögzítettek szerinti megfizetése alól.


(4)[14]


(5) Tartós (legalább hat hónapot meghaladó) közterület-használat esetén a Bizottság a jogosult kérelmére havonta, negyedévente vagy félévente esedékes, egyenlő összegű díjfizetést megállapíthat, amennyiben az esedékes díj nettó 10.000 forintnál magasabb. Ezt a tényt a közterület-használati hozzájárulásban rögzíteni kell.


23. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni, beleértve a hozzá tartozó – az alapterületen túlnyúló – szerkezetet.


(2) A közterület-használati díj megállapítása szempontjából minden töredék négyzetméter felfelé kerekítve egész négyzetméternek számít.


24. § (1) A közterület-használati díjat a döntésre jogosult egyedi döntéssel állapítja meg z 1. mellékletben meghatározott díjak alapján. Az 1. mellékletben meghatározott díjakat általános forgalmi adó nélkül kell érteni.


(2)[15] Amennyiben a közterület használata fizető parkolóhely elfoglalásával jár, abban az esetben a fizetendő díj napi összege megegyezik a területre érvényes 1 óra parkolási díj és a díjköteles időszak szorzatának összegével parkolóhelyenként, kivéve konténer elhelyezése esetében.


(3) A (2) bekezdéstől eltérően az a józsefvárosi székhelyű egyéni vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet, melynek vezető tisztségviselője józsefvárosi állandó lakóhellyel rendelkezik, egy parkolóhely nagyságú közterület-használat igényig a polgármester külön döntése alapján az e rendelet szerinti közterület-használati díj fizetésére köteles.


25. § (1) A 6. § (2) bekezdés 15. pontja szerinti tevékenység esetén az adott évet megelőző évben befizetett közterület-használati díj 20 %-át az Önkormányzat a társasház részére visszafizetheti.


(2)[16] Az (1) bekezdésben meghatározott visszafizetendő díj a vendéglátó terasszal közvetlenül érintett társasházakat - azaz az üzletet magában foglaló társasházat, és az azzal közvetlenül szomszédos társasházakat - megosztva, egyenlő arányban illetheti meg.


(3)[17] Az (1) bekezdésben meghatározottakról a Bizottság a társasházaknak az adott év június 30. napjáig beérkezett kérelme alapján dönt minden év december 31. napjáig.


(4) A (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során különösen az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a társasház lakásainak számát;

b) a társasházban ténylegesen lakók számát a közterület-használat időtartama alatt, amennyiben a társasház szervezeti és működési szabályzata előírja a külön tulajdonban lakó személyek számának bejelentési kötelezettségét;

c) a kitelepülés alapterületét, tevékenységi körét;

d) a társasház környezetében lévő kitelepülések számát, alapterületét, tevékenységi körét.


26. § Az 1. melléklet szerinti közterület-használati díjakat az Önkormányzat minden év április 15-ig felülvizsgálja.


27. § Annak a közterület-használónak a kérelmére, akinek bruttó 250.000 Ft-ot meghaladó összegű, lejárt határidejű közterület-használati díj tartozása van, a Bizottság részletfizetési megállapodás kötését hagyhatja jóvá. A részletfizetési megállapodás legfeljebb 24 hónapra szólhat.


8. Méltányosság


28. §[18] (1) A Bizottság az e rendelet 1. melléklete alapján megállapított közterület-használati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti:

a)         az önkormányzati, fővárosi, állami vagy uniós pályázaton elnyert támogatásból történő épület felújítások esetében;

b)         humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

c)         kulturális és környezetvédelmi célok érdekében végzett tevékenység esetében;

d)        bejegyzett politikai pártok, egyházak és társadalmi szervezetek nem kereskedelmi célú rendezvénye esetében;

e)         oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmalkotások forgatása esetében;

f)         a Filmtv. hatálya alá nem tartozó alkotások forgatása esetén, ahol az igénybeveendő terület a 20 m2-t nem haladja meg, illetve amelynek időtartama a kérelmezett időponttól számított 30 naptári napon belül összességében nem haladja meg a 2 naptári napot;

g)         méltányolható indokból.


(2) Az új építésű ingatlan kialakításával járó beruházások esetében a Bizottság az e rendelet 1. melléklete alapján megállapított közterület-használati díjat legfeljebb 60%-kal csökkentheti azzal, hogy amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely elfoglalásával jár, és a mérsékelt közterület-használati díj összege az igénybe vett parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegét nem érné el, a közterület-használat díja megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegével.


(3) A társasházak és szövetkezeti lakóházak épület felújítási, homlokzat-helyreállítási munkához szükséges közterület használata díjmentes, amennyiben nem jár fizető parkolóhely elfoglalásával. Amennyiben a közterület-használat fizető parkolóhely elfoglalásával jár, a közterület-használat díja megegyezik a parkolóhelyek után fizetendő parkolási díj összegével.


(4) Egyidejűleg csak egy jogcímen csökkenthető a közterület-használat díja.


(5) A közterület-használat díja nem mérsékelhető méltányosságból, ha a kérelmező a közterületet a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használta.


29. §[19] (1) A Bizottság az új építésű ingatlan kialakításával járó tevékenységre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás esetén, az e rendelet 1. melléklete alapján megállapított közterület-használati díj legfeljebb 20 %-át a használó kérelmére utólag, külön döntésével visszatéríti, amennyiben a használó a hozzájárulásban meghatározott idő elteltét követő 5 munkanapon belül a közterületet az átvételekor fennálló eredeti állapotában bocsátja az Önkormányzat rendelkezésére, és ezt jegyzőkönyv támasztja alá. Amennyiben a használó személye eltér az ingatlan tulajdonosától, úgy közös kérelem alapján van lehetőség a visszatérítésről vagy az elengedésről szóló döntés meghozatalára.


(2) A fizető parkolóhelyek után fizetendő közterület-használat díja nem igényelhető vissza.


(3) A közterület-használati díj visszaigénylésére irányuló kérelem legkésőbb a használt közterületnek az Önkormányzat rendelkezésére bocsátásától számított 60 napon belül nyújtható be, e határidő elmulasztása esetén a megfizetett közterület-használati díj nem téríthető vissza. Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása alapján a kérelmező folyamatosan, megszakítás nélkül használja a kérelmezett területet, a közterület-használati díj visszaigénylését a meghosszabbított közterület-használati hozzájárulásban foglalt idő lejártát követően kezdeményezheti a teljes használati időszakra vonatkozóan.


(4) A közterületnek a közterület-használati hozzájárulás megkezdésének időpontjában és a lejárat időpontjában fennálló állapotáról jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek mellékletét képezik az érintett közterületről készült fényképfelvételek. A jegyzőkönyvek felvétele az (1) bekezdésben foglalt visszafizetés iránti igénynek előfeltételét képezik, a terület jegyzőkönyvvel alátámasztott átadásának vagy átvételének elmaradása esetén a visszatérítés nem igényelhető.


(5) A terület átadásakor és átvételekor a közterület állapotára vonatkozóan készített jegyzőkönyvet - amely tartalmazza az esetlegesen okozott kárra vonatkozó megállapításokat is - a Polgármesteri Hivatal munkatársa készíti el.


(6) Az (1) bekezdésben foglalt visszatérítésre és elengedésre vonatkozó rendelkezések alkalmazásától a Bizottság eltérhet, ha a kérelmező a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használta.


9. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól


30. § Nem kell közterület-használati díjat fizetni

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért;

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért;

c[20]) műemléki védelem alatt álló épület felújítási munkálataival kapcsolatos építési tevékenységgel összefüggő, közvetlenül az érintett épület homlokzata előtt, legfeljebb annak szélességében elhelyezkedő közterület - járda, parkolóhely, úttest - használatáért.

d) a szobrok, emlékművek, díszkutak, szökőkutak, vízmedencék és más köztárgyak elhelyezéséért;

e) postai levélszekrények elhelyezéséért;

f)[21]

g)[22]

h) a tömegközlekedés kiszolgálása érdekében létesített, illetve meglévő létesítmények és azokra elhelyezett reklámhordozók esetén mindaddig, amíg kizárólag eredeti rendeltetésüknek megfelelő funkciót töltenek be;

i) a szervezett lomtalanításért;

j) az Önkormányzat, valamint a Hivatal által történő, a lakosság tájékoztatására szolgáló, közérdekű hirdetőeszközök elhelyezéséért, valamint az Önkormányzat saját vállalkozási célú tevékenységével összefüggő közterület-használatért;

k) a statikus vagy más szakértő által igazolt élet- és balesetveszély megszüntetéshez, vagy elhárításához szükséges közterület-igénybevétel esetén, amennyiben a közterület-használat meghaladja a 30 naptári napot;

l)[23] az önkormányzati költségvetési szervek, és az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok által, a feladatkörükbe tartozó tevékenységek, munkálatok végzéséért, valamint az e személyek által, feladatkörükbe tartozó tevékenység ellátására megbízott közreműködők általi feladat-ellátásért.


 1. Fejezet - A jogellenes közterület-használat


31. § (1) Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles az Önkormányzat vagy a 32. § szerinti ellenőrzésre jogosult felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén az Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül nem tesz eleget.


(2) Az Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.


(3) Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül illetve jogszabály sérelmével kerül sor.


32. § Az e rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, valamint az Önkormányzat által megbízott egyéb személyek, a Hivatal megbízott ügyintézői a helyszínen vagy más alkalmas módon ellenőrizhetik.


V. Fejezet - Záró rendelkezések


33.§ (1) Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben a Ket., a 6. § (2) bekezdés 13. pontban, 8. § (1) bekezdés h) pontban, 15. § (3) bekezdés d) pontban és 28. § (2) bekezdésében szabályozott filmforgatás esetén a Filmtv. rendelkezéseit alkalmazni kell.


(2) A jogellenes közterület-használat következményeire vonatkozó rendelkezéseket a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.


(3) E rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.


(4)[24] Hatályát veszti a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről szóló 18/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelet.


34. § E rendeletet a már benyújtott és el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.Budapest, 2017. szeptember

Danada-Rimán Edina                                                       dr. Kocsis Máté

jegyző                                                                          polgármester1. melléklet a 37/2017. (IX.14.) számú rendelethez[25]


DÍJTÁBLÁZAT

Közterület-használati díjak táblázata (Az alábbi díjak nettó összegek, a díjak a mindenkor hatályos Áfa nélkül értendők)

sorszám

közterület-használat célja

díjak

1. kereskedelmi és szolgáltató tevékenységek:


1.a.

kioszk, nyílt szerkezetű pult (Ft/m2/hó)

4540

1.b.

idény jellegű asztali árusítás, fenyőfa árusítás (Ft/m2/nap)

760

1.c.

közterületi árusítás 1 m2-rel (Ft/hó)

6310

1.d.

sportpályánál magárusítás                   (Ft/m2/alkalom)

3440

1.e.

vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) szezonban*

2500

vendéglátó terasz (Ft/m2/hó) szezonon kívül**

500

téliesített vendéglátó terasz esetén szezonon kívül (Ft/m2/hó)

1000

vendéglátó terasz kiemelt övezetben (Ft/m2/hó) szezonban*

4000

vendéglátó terasz kiemelt övezetben (Ft/m2/hó) szezonon kívül**

1000

téliesített vendéglátó terasz esetén szezonon kívül (Ft/m2/hó)

2000

1.f.

a 2004. évi II. törvény hatálya alá nem tartozó alkotások forgatások esetén (Ft/m2/nap)

1200

1.g.

reklám célú rendezvény (Ft/m2/nap)

1270

1.h.

Mozgóbolt (Ft/m2/hó)

4540

1.i.

fagylalt, jégkrém árusítás, vattacukor árusítás, pattogatott és főtt kukorica árusítás (Ft/m2/hó)

2020

1.j.

promóciós tevékenység végzése, portrérajzolás (Ft/nap/fő)

310

1.k.

Gyulai Pál utcában a Rákóczi út és a Stáhly utca közötti szakaszon, az Önkormányzat által üzemeltetett termelői jellegű piac (Ft/m2/nap)

600

2. építési, szerelési munkák a beruházás első 12 hónapjáig

2.a.

építési munkaterület, állványozás

építőanyag és törmelék tárolás, daruzás, betonpumpa (Ft/m2/nap)

420


2.b.

építési konténer (Ft/db/nap)

3300

Palotanegyed területén

építési konténer (Ft/db/nap)

4157

2.c.

építési reklámháló (Ft/m2/hó)

830

3. építési, szerelési munkák a beruházás megkezdését követő 12 hónap után, az élet- és balesetveszély elhárítása a statikus által igazolt szükséges időtartam után

3.a.

építési munkaterület, állványozás

építőanyag és törmelék tárolás, daruzás, betonpumpa (Ft/m2/nap)

620

3.b.

építési konténer (Ft/db/nap)

5000

4. reklámhordozók4.a.

hirdetőtábla, cégtábla, cégzászló, címtábla, citylight poszter, molino, kirakatvitrin, TV, projektor (Ft/m2/hó)

3150

4.b.

utcabútoron lévő reklámhordozó (Ft/m2/nap)

320

5.

közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke, várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés

0

6.

köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések

0

7.

közterületi berendezés virágláda kivételével (Ft/m2/hó)

820

8.

árubemutató (Ft/ m2/hó)

3790

9.

napernyő, védőtető, előtető, ernyőszerkezet (Ft/m2/hó)

820

10. sport, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok


10.a.

Ideiglenes színpad, egyéb rendezvény, egyéb ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, egyéb elkerített terület (Ft/m2/nap)

320


10.b.

karitatív rendezvény, közérdekű díjmentes szolgáltatás

0

10.c.

mutatványos (Ft/m2/nap)

500

11.

alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín (Ft/m2/nap)

320

12.

fák, zöldterületek védelmét szolgáló berendezés

0

13.

üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezése, árukiadás (Ft/m2/nap)

760

14.

tájékoztató asztal, installáció (Ft/m2/nap)

2020

15.

utcazenélés (Ft/m2/nap)

0

16.

virágláda (Ft/m2/hó)

0

17.

előlépcsők, rámpák  (Ft/m2/év)

19000

18. üzemképtelen járművek tárolása legfeljebb 60 napig (Ft/db)

31000

19. ételosztás, civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés


0

*A szezon május 1-től október 31-ig tart.

**A szezonon kívüli időszak november 1-től április 30-ig tart.
3. számú melléklet a 37/2017. (IX.14.) számú rendelethez[26]


Kiemelt közterületi övezetek listája


 1. Budapest Főváros VIII. kerület Baross utca 8-10. szám előtti közterület


 1. Budapest Főváros VIII. kerület Bródy Sándor utca Múzeum körút - Pollack Mihály tér közötti szakasza


 1. Budapest Főváros VIII. kerület Múzeum utca


 1. Budapest Főváros VIII. kerület Mikszáth Kálmán tér


 1. Budapest Főváros VIII. kerület Lőrinc pap tér


 1. Krúdy utca Mikszáth Kálmán tér és Lőrinc pap tér közötti szakasza


g) Budapest Főváros VIII. kerület Corvin köz teljes területe


h) Budapest Főváros VIII. kerület Corvin sétány Futó utca és Szigony utca közötti térburkolattal ellátott része.


Általános indokolás


Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat meghatározza a tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályokat és díjakat. A közterület rendeltetésszerű használata a közlekedés biztosítása, mind a gépjárművek, mind a gyalogosok számára. Az önkormányzat az ettől eltérő célú használatra e rendeletet alkotta, biztosítva ezzel, hogy a közterület rendeltetésszerű használatát senki ne akadályozza, korlátozza önkényes módon és szabályok nélkül.


Részletes indokolás


1., 2. és 3. §-hoz


Meghatározza a rendelet célját, a területi hatályát.


4. §-hoz


Értelmező rendelkezéseket tartalmaz a rendelet alkalmazása körében.


5. §-tól a 11. §-ig


A rendelet meghatározza a rendeltetéstől eltérő célú használat fogalmát és előírja, hogy mely tevékenységek végzéséhez szükséges közterület-használati hozzájárulás megszerzése, mely tevékenységek végezhetők hozzájárulás megszerzése nélkül és melyek azon tevékenységek vagy körülmények fennállása, amelyekre nem adható hozzájárulás.


12. §-hoz


A közterület-használati hozzájárulás időtartamát szabályozza, ideiglenes jelleggel, egy évre adható, kivétel ez alól az utcabútoron elhelyezett reklámhordozó, amelyre 15 évre adható hozzájárulás a módosuló jogszabályi környezet következtében.

Az építési, szerelési tevékenységgel összefüggő közterület-használati hozzájárulás esetén a hozzájárulás időtartamába nemcsak maga a tevékenység végzése tartozik, hanem az azzal összefüggő közterület helyreállítási munkálatok is.

Szabályozásra kerül a televízió és a projektor kihelyezésének szabályozása, melyért külön díjat kell fizetni.

A napernyő kihelyezése esetén kérelmet kell benyújtani minden esetben, amennyiben a napernyő vetülete nem nyúlik túl a teraszon, azért külön díjat nem kell fizetni, mert már a vendéglátó terasz használatáért megfizeti a díjat.


13. és 14. §-hoz


A kérelem benyújtására vonatkozó szabályokat tartalmazza, azaz kinek kell benyújtania kérelmet, mikor kell benyújtani, meghatározza a kérelem kötelező tartalmi elemeit és a csatolandó dokumentumok körét.


15.§-hoz


A Képviselő-testület és bizottságai, valamint a polgármester közötti hatásköri szabályokat tartalmazza, valamint a kérelem elbírálása során figyelembe veendő főbb szempontokat.


16. §-hoz


A döntés határozatba foglalásáról rendelkezik. A döntés előkészítés során meghatározza, hogy milyen szempontokat kell figyelembe venni. Meghatározza, hogy a közterület-használati hozzájárulásnak milyen speciális ismérveit kell a határozatban szerepeltetni.

A közterület filmforgatási célú használata során a tulajdonos önkormányzat nem szerződést kötő fél, hanem hozzájárul a hatósági szerződéshez, ezért a közterület használatához feltételek ír elő a rendelet, mely a hatósági szerződésben feltüntetésre kerül.


17. §-tól 20. §-ig


A közterület-használat megszűnésének eseteit szabályozza, ezen belül a kötelező visszavonás és a visszavonható esetköröket is meghatározza.

A megszűnés és szünetelés esetén a használó köteles helyreállítani a közterület eredeti állapotát.


21. §-tól 27. §-ig


A közterület használatáért fizetendő díj megállapításának főbb szabályait tartalmazza. Főszabályként díjat fizetni kell, mely lehet éves, havi, negyedéves vagy idénydíj.

Főszabályként előre egy összegben kell megfizetni a díjat, de a rendelet lehetőséget biztosít halasztott fizetésre és havi, negyedéves vagy féléves esedékességű díjfizetésre is, valamint lejárt határidejű közterület-használati díj részletekben történő megállapítására is.

Rendelkezik arról az esetről is, amikor a közterület-használat parkolóhely elfoglalásával jár.

Rendelkezik a társasházak részére történő közterület-használati díj bizonyos mértékű visszafizetéséről, mely a vendéglátó terasszal érintett társasházakat illeti meg.


28., 29. §-hoz


A közterület-használati díj csökkentésének vagy elengedésének eseteit határozza meg.

Az építési, szerelési tevékenység végzéséhez adott hozzájárulás esetén lehetőséget biztosít a rendelet a díj utólagos visszatérítésére vagy elengedésére.


30. §-hoz


Azon eseteket szabályozza, amikor kérelmet be kell nyújtani, de a díj fizetése alól mentesül a kérelmező.


31., 32. §-hoz


A jogellenes közterület-használat szabályait tartalmazza, azaz mikor minősül egy használat jogellenesnek.


33. 34. §-hoz


Záró rendelkezések között jogtechnikai jellegű rendelkezéseket tartalmaz.

[1]

Beiktatta a 24/2018. (X.08.) ör. 1. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[2]

Módosította a 3/2018. (II.28.) ör. 1. §, hatályos 2018. március 1-től.

[3]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 2. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.08.) ör. 12. §-a 2018. október 8-tól.

[5]

Módosította a 11/2018. (V.07.) ör. 1. §, hatályos 2018. május 7-től, rendelkezéseit a már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell.

[6]

Módosította a 34/2018. (XII.06.) ör. 1. §, hatályos 2019. január 1-től.

[7]

Beiktatta a 16/2019. (IV.30.) ör. 1. §, hatályos 2019. május 2-től.

[8]

Módosította a 61/2017. (XII.20.) ör. 1. §, hatályos 2018. január 1-től.

[9]

Módosította a 3/2018. (II.28.) ör. 2. §, hatályos 2018. március 1-től.

[10]

Beiktatta a 11/2018. (V.07.) ör. 2. §, hatályos 2018. május 7-től, rendelkezéseit a már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell.

[11]

Módosította a 61/2019. (XII.20.) rendelet 1. §, hatályos 2019. december 21-től.

[12]

Módosította a 61/2017. (XII.20.) ör. 2. §, hatályos 2018. január 1-től.

[13]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 3. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[14]

Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.08.) ör. 12. §-a 2018. október 8-tól.

[15]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 4. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[16]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 5. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[17]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 6. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[18]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 7. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[19]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 8. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[20]

Módosította a 11/2018. (V.07.) ör. 3. §, hatályos 2018. május 7-től, rendelkezéseit a már benyújtott, de el nem bírált kérelmek esetén is alkalmazni kell. Majd módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 9. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[21]

Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.08.) ör. 12. §-a 2018. október 8-tól.

[22]

Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.08.) ör. 12. §-a 2018. október 8-tól.

[23]

Módosította a 24/2018. (X.08.) ör. 10. §, hatályos 2018. okt. 8-tól.

[24]

A hatályon kívül helyezés megtörtént.

[25]

Módosította a 34/2018. (XII.06.) ör. 2. §, hatályos 2019. január 1-től.

[26]

Beiktatta a 34/2018. (XII.06.) ör. 3. §, hatályos 2019. január 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
2.1 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!