nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-29 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete
Az építészeti és természeti értékek helyi védetté nyilvánításáról.

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védetté nyilvánításárólGalgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az építetett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvény 57. §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet


Általános rendelkezések


1. §


(1) A rendelet hatálya az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabályok alapján nem áll védelem alatt és amelyet önkormányzati rendelet helyi települési, táji, természeti, építészeti, néprajzi, képző-, vagy iparművészeti, ipartörténeti, régészeti értékként védetté nyilvánít (továbbiakban: helyi védelem).


(2) A helyi védelem célja a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti és természeti elemek jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése.


(3) A helyi védelem tárgyát képezi mindaz az épített vagy természeti érték (épület, építmény, utcarész, településrész, építményrész, közterületen lévő szobor, emlékmű), amelyet a képviselőtestület építészeti, művészeti, néprajzi, településtörténeti, környezeti, esztétikai értéke miatt védelem alatt állónak nyilvánít.


2. §


(1) E rendelet alkalmazásában:

a) helyi védelmi terület (továbbiakban: HVT): a község olyan összefüggő része, amelynek település-szerkezete, történelmi jelentősége, vagy a területén nagy számban található védendő épületek okán védendő,

b) egyedi védelmi terület (továbbiakban: EVT): olyan országos védelemben nem részesülő építmény vagy terület, amely a település szempontjából kiemelkedő, hagyományt őrző, az ott élő emberek és közösségek munkáját híven tükrözi.


(2) A helyi területi védelem a településkép, utcakép karakterének megőrzésére, a helyi egyedi védelem a kiemelt helytörténeti, építészeti értékek, építmények, épületek, épületrészek, köztéri szobrok, egyéb köztárgy megőrzésére szolgál.


II. fejezet

Részletes rendelkezések


1. Védetté nyilvánítási eljárás, védetté nyilvánítás megszüntetése


3. §


(1) Helyi területi és egyedi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését a helyi önkormányzat, illetve bármely a településen élő magánszemély vagy ott tevékenykedő jogi személy, civil szervezet kezdeményezhet. A helyi védetté nyilvánítás kezdeményezésére vagy annak megszüntetésére a helyi önkormányzathoz kérelmet kell benyújtani. A védetté nyilvánításról a Képviselő-testület rendelettel dönt.


(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) az építmény megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

b) pontos hely megjelölését (utca, házszám, helyrajzi szám, épületrész),

c) az építmény rövid ismertetését, leírását,

d) a kezdeményezés indokolását,

e) fotódokumentációt.


(3) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás megindításáról a helyi önkormányzat értesíti:

a) a javaslattal érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját,

b) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét,

c) az első fokú építésügyi hatóságot,

d) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit,


(4) A védetté nyilvánítást, illetve annak megszűntését követő 30 napon belül értesíteni kell:

a) az ingatlan vagy természeti érték tulajdonosát, használóját, kezelőjét,

b) az elsőfokú építésügyi hatóságot,

c) a védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére javaslatot tevőt,

d) a járási hivatal földhivatali osztályát,

e) területi védelem esetén az érintett közművek üzemeltetőit.


(5) A helyi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni, amely a következőket tartalmazza:

a) a védett érték megnevezése,

b) cím, helyrajzi szám,

c) fotódokumentáció,

d) tulajdonos, kezelő, használó megjelölése.


(6) A helyi védettség alá tartozó értékeket e rendelet 1.számú melléklete tartalmazza.


4. §


(1) A védelem alatt álló területet, építményt, vagy természeti értéket táblával meg kell jelölni. A táblán “Helyi védelem alatt álló építészeti érték – Galgaguta Község Önkormányzata” szövegnek kell szerepelnie.


(2) A tábla elhelyezéséről és karbantartásáról a tulajdonos köteles gondoskodni.


5. §


(1) Amennyiben a helyi védettség alatt álló értéket műemléki védettség alá helyeznek, a képviselőtestület a helyi védettséget megszünteti a műemléki védettségről szóló döntés hatályba lépése után.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az érdekeltek véleményét nem kell kikérni.


2. Előírások, eljárási szabályok


 6. §

(1) A helyi védelem alatt álló értékek használata és fenntartása során biztosítani kell azok megőrzését, a használt azokat nem veszélyeztetheti.


(2) A védelem alatt álló értékek megőrzése érdekében - a hatályos építési jogszabályok keretei között - az illetékes építésügyi hatóság kötelezheti a védelem alatt álló épületek, építmények, létesítmények tulajdonosát, illetve használóját:

a) a jókarbantartásra, fenntartásra való kötelezettség teljesítésére,

b) az azokat eléktelenítő, idegen részek eltávolítására,

c) a védett értékek jellegének kifejezésére vagy hatásosabb érvényesülésére irányuló munkálatok elvégzésére.


(3) A (2) bekezdésben jelzett munkálatok költségei a tulajdonost (használót) terhelik.3. A védett értékek fenntartása, karbantartása


7. §


(1) A helyileg védett építészeti értékek fennmaradásának feltétele a rendeltetésnek megfelelő használat mellett az értékek megőrzése.


(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell közcélú felhasználásra.


(3) A használat a védett értéket nem veszélyeztetheti.


(4) Épületek esetén az épület állapotának megóvása elsősorban a tulajdonos feladata. A védett területen, védett építményen reklámot, hirdető berendezést, vagy más, az építményen vagy attól különállóan előnytelenül megjelenő berendezést, vagy tárgyat elhelyezni nem lehet.


8. §


(1) Az elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges:

 a) a védett építmények külső vagy belső felújítási, helyreállítási, átalakítási, bővítési, korszerűsítési, bontási, víz- és kertépítési, tájrendezési, vagy képző- és iparművészeti, restaurálási, továbbá a védett építmény jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb munkálatok, illetve épületkutatás végzéséhez,

b) a védett építmény igénybevételi, használati módjának megállapításához vagy megváltoztatásához.


(2) A védett épületek, területek (utcák, utcarészek) korszerűsítését, átalakítását, bővítését a védettség nem zárja ki, de az épület jellege nem változhat.


(3) Helyi védettség alatt álló épület, építmény bontása statikai vélemény alapján kizárólag a felújításhoz szükséges mértékben engedélyezhető.Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
              Agócs Gábor                                                            Dr. Bata Ákos

              polgármester                                                                jegyző
1.sz.  melléklet

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védetté nyilvánításáról


1. Helyi védettség alatt lévő értékek Galgaguta községben:


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!