nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2009-09-01 -tól
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Kéthely Község Önkormányzata  Képviselő-testülete a  környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.)  21. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1.§


E rendelet hatálya Kéthely Község Önkormányzat közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá.


2.§


(1)  A kibocsátó köteles a Ktdt. 11. §. (1) bekezdése alapján  talajterhelési díjat fizetni.

(2) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában  meghatározott   esetben  csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.


Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. §


(1)  A kibocsátó  a  talajterhelési díj fizetési   kötelezettségéről  évente,  a  tárgyévet követő év március 31. napjáig Kéthely Község Önkormányzata Jegyzőjéhez, mint adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző)   tesz  bevallást.

(2)  A  Jegyző részére  a települési szennyvíz-csatornamű  üzemeltetője  a  kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

                                                

         a)  tárgyévet  követő  év  február  28.  napjáig  a  kibocsátók  tárgyévi vízfogyasztásáról,  korrigálva                                       a locsolási   kedvezmény mennyiségével, valamint  az ivóvízvezeték  meghibásodása  következtében                               elszivárgott vízmennyiséggel,

         b)  negyedévet  követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(3)  A talajterhelési díj megállapításával  összefüggő személyes adatokat a kibocsátó  azonosítására,  a  bevallások  ellenőrzésére  használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.

(4)  A talajterhelési díj fizetésére kötelezett  kibocsátókról, valamint a talajterhelési  díj fizetésére  vonatkozó díjkedvezményben  részesülő személyekről a Jegyző vezet  nyilvántartást.

(5)  A Jegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és  a  fizetés módját a Ktdt. 25. §-ában  meghatározott rend  szerint   határozatban  állapítja meg.

 (6)  A  Ktdt. 18. §-a  alapján  a  talajterhelési  díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számla javára kell befizetni.  Az  önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10.       napjáig a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.


Díjkedvezmények

4.§


A képviselő-testület díjkedvezményt nem nyújt.


Értelmező rendelkezések

5. §

                                              

Kibocsátó:  Az  1995. évi  LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2.  §-ára figyelemmel  minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel  nem  rendelkező  szervezet,  aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá  és  helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.

Műszakilag rendelkezésre álló közcsatornaamely lehetővé teszi  - műszaki  kialakításánál,   elhelyezkedésénél

fogva -  a rácsatlakozást.


                                                                       Átmeneti rendelkezések

                                                                                    6. §


(1) A kibocsátó 2004. évi fizetési  kötelezettségéről  2004. augusztus 15. napjáig tesz bejelentést.

(2) A  szolgáltató  2004. június 30-áig  adatot szolgáltat  a  kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál   a  locsolási  kedvezmény   mennyiségével, valamint az  ivóvízvezeték meghibásodása  következtében  elszivárgott             vízmennyiséggel.

                                                                            Záró rendelkezés

                                                                                  7. §


(1) Ez a rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

(2)[1] E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

[1]

Beiktatta a 14/2009.(VIII.31.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos 2009. szeptember 1. napjától.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!