nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-16 - 2017-05-30
Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VII.8.) önkormányzati rendelete
Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet (továbbiakban: Atvr.) 42/A.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a 15/A. § (6)-(7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:A rendelet hatálya1.§       A rendelet hatálya Kiscsősz Község Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolatra (a továbbiakban: anyakönyvi esemény) terjed ki. (Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére Kiscsősz Község Önkormányzat illetékességi területén az anyakönyvvezetőnek nincs hatásköre és illetékessége, élettársi kapcsolatot a  járási hivatal székhelye szerinti más települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet létesíteni.)A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


2.§       (1) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon, valamint szombaton lehet.

            (2) Nem köthető házasság munkaszüneti napon.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltaktól rendkívüli körülmény estében lehet eltérni. Ilyen eset lehet különösen a házasulni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota.


3.§    (1) Az anyakönyvi esemény létesítését előzetes kérelem benyújtása alapján a jegyző engedélyezi az       anyakönyvvezető hivatali helyiségén kívül.

(2) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok lebonyolítását az engedélyezett hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyezteti. A kérelmet írásban, a bejelentéssel egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A jegyző döntését megelőzően az anyakönyvezető a házasulandók által megjelölt helyszínen szemlét tart, erről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

(4) Meg kell tagadni a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezését, amennyiben az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés létesítésének helyszínre való szállítása és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállítása, az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételei, továbbá az eseményhez méltó körülmények nem biztosítottak.


Az anyakönyvi esemény díjazása


4.§      (1)[1] Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül lebonyolításának díja 40.000,-Ft/alkalom, hivatali munkaidején kívül történő lebonyolításának díja 15.000 Ft/alkalom.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyisége: Polgármesteri Hivatal Kiscsősz, Kossuth u. 47. szám alatt van.

(3) Nem köteles az (1) bekezdés szerinti díjfizetésre az érintett, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén, ha az eseményre rendkívüli körülmény miatt kerül sor.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott rendkívüli körülménynek minősül az, ha valamelyik érintett mozgáskorlátozottsága, egészségi állapota, kora miatt különös erőfeszítés lenne számára az anyakönyvvezető hivatalos helyiségében való megjelenés

(5) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.


Az anyakönyvezető részére fizetendő díj mértéke


5.§    (1)[2] A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett 25.000 Ft/esemény díjazás illeti meg. A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett 10.000 Ft/esemény díjazás illeti meg.

(2) A hivatali időn, illetve a hivatali helyiségen kívül történő  anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő kisegítő személyzet a zenei szolgáltatás biztosításáért 5.000 Ft/esemény díjazásban részesül.


Egyéb szolgáltatások díjai


6.§       A házasságkötéshez egyéb igénybe vehető szolgáltatás nincs.


Díjak megfizetése


7.§       A 4.§ (1) bekezdésében szabályozott díjat legkésőbb a házasságkötést megelőző 3. napig a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal számlájára kell befizetni, melyről az érintett számlát kap. 


 Záró rendelkezések


8. §      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.[1]

Módosította a 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos 2016. február 16. napjától

[2]

Módosította 3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2016. február 16. napjától

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!