nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 5/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-14 -tól
Nágocs Község Önkormányzat község képviselő testületének 5/2015 (II.13..) önkormányzati rendelete
az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


(1)Nágocs Község Önkormányzat Képviselő-testülete tiszteletdíjat állapít meg képviselő-testület tagjai számára.


(2)A képviselő tiszteletdíja évi bruttó 50.000 Ft.


(3)A képviselő költségeinek megtérítését a Mötv 35.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint igényelheti.


2.§.(1)A képviselő akadályoztatását haladéktalanul köteles a polgármesternek bejelenteni.3.§.


(1)A tiszteletdíj mérsékelhető, illetve megvonható attól, aki 12 egymást követő ülésen igazolatlanul vesz részt.


(2)Nem minősül igazolatlan távollétnek:

a.)a Képviselő-testület megbízásából végzett vagy egyéb közérdekű tevékenység,

b.) állampolgári kötelezettség teljesítése,

c.)a képviselő munkáltatója által elrendelt vagy saját keresőtevékenységével összefüggő hivatalos belföldi vagy külföldi kiküldetés.,

d.)keresőtevékenységgel járó betegség,

e.)egyéb méltányolható személyes ok.

(3)A tiszteletdíj mérséklésének időtartama 2 hónap, a tiszteletdíj mérséklésének mértéke a tiszteletdíj 10 %-a.

(4)A távollét igazolásául szolgáló okiratot legkésőbb a képviselő-testületi ülés időpontjáig

a (2) bekezdés d.) pontjában meghatározott esetben pedig az ok megszűnését követően

haladéktalanul a polgármesterhez kell benyújtani.

(5)A tiszteletdíj mérséklésére, illetve megvonására a polgármester tesz javaslatot az Önkormányzat Képviselő-testületének. A javaslatról előzetesen ki kell kérni az Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága véleményét.4.§.


A képviselőnek a Mötv. 32.§ (2) bekezdés g.) pontja szerinti kiesett jövedelme a munkáltató által kiadott, a felmentés időtartamát és a levonások összegét is tartalmazó igazolás alapján téríthető meg. A kifizetést a polgármester engedélyezi.5.§


A kiesett jövedelmet , a költségtérítést a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell kifizetni. A kifizetésről az Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.


6.§.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. A rendelet rendelkezéseit 2015. január hó 1 napjától kell alkalmazni.N á g o c s , 2015. február 13.Kiss Szilveszter                                                                                    Werner Józsefné

polgármester                                                                                                  jegyző
Hirdetőtáblára kifüggesztve: 2015. február 13.


Werner Józsefné

jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!