nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2003 (XI.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-11-23 - 2018-12-31
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 19/2003 (XI.15.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Önkormányzata 19/2003. (XII.15.) rendelete az építményadóról

(egységes szerkezetben1 a 30/2005. (XII.15.), a 19/2007. (XII.13.), a 19/2008. (XII.11.), a 25/2011. (XII.15.), a 17/2012. (VI.21.), a 25/2013.(XI.29.), a 21/2014.(XI.27.) és a 6/2015.(III.05.) önkormányzati rendelettel)


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az adó bevezetése


1. §


Jászfényszaru Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Önkormányzat illetékességi területén 2004. január 1-étől határozatlan időre építményadót vezet be.Az adókötelezettség


2. §


Az adó alanya


3. §

(1)  

(2)  

(3)  


Az adómentesség


4. §


(1)   a) 

       b) 


(2)   A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 13.§-ában meghatározott mentességeken túl mentes az adó alól:

       a)  a kettős adóztatás elkerülése végett a magánszemély tulajdonában lévő lakás (lakásrész), kiegészítő helyiségeivel együtt,

       b)  a magánszemély tulajdonában álló gépjárműtároló,

       c)  A szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség,

       d)


(3)   A vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze után építményadó megállapítása           során a (2) bekezdés nem alkalmazható.


1Hatályos normaszöveg 2015.04.01-től.

Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése


5. §


Az adó alapja és mértéke


6. §


(1)   Az építményadó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.


(2)   Az adó mértéke szempontjából az önkormányzat illetékességi területe két övezetet alkot.

            Övezeti beosztás:

  1. első övezetbe tartozik:2 a 1191/3 hrsz, 1187 hrsz, 1158 hrsz, 081/27 hrsz, 

     1188/37    hrsz, a 083/58 hrsz, a 083/33 hrsz, 083/89 hrsz, 2545/2 hrsz,

     083/73 hrsz, 083/8 hrsz, 083/71 hrsz, 2535/9 hrsz, a 03 hrsz, a 05/65 hrsz,

     2531 hrsz, 05/144 hrsz, 05/24 hrsz, 1191/7 hrsz alatti ingatlanokkal határolt terület,     

     kivéve a  05/4 hrsz-ú, 05/5 hrsz-ú, 05/15 hrsz-ú ingatlanokat.


             b) második övezetbe tartozik: a város belterületének az első övezeten kívüli része,                         valamint a város külterületének az első övezeten kívüli része.


(3)   Az adó évi mértéke:

       a)  első övezetben3: 1.169.- Ft/ m2

       b)  második övezetben: 500.- Ft/ m2


Az adó bevallása és megfizetése


7. §


Értelmező rendelkezések


8. §


Záró rendelkezések


9. §


E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


E rendelet 2004. január l-én lép hatályba.


Kelt: Jászfényszaru, 2003. december 15.
    Győriné dr. Czeglédi Márta sk.                                                      Mészáros László sk.

                  polgármester                                                                            c. főjegyző2Módosította: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(XI.29.) ÖR 1. §. Hatályos: 2014. 01. 01.

3 Módosította: Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(III.05.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos  2015.04.01-tőlCsatolmányok

Megnevezés méret
1.
38 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!