nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-06 - 2017-10-08
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2016. (IX.8.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről a következőket rendeli el:


I. Fejezet


1. ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK


1. § (1) Jelen rendelet alkalmazásában közösségi együttélés szabályait sértő magatartás az a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes, azt sérti vagy veszélyezteti, és amelyet Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete e rendeletben közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősít.


(2) Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogellenes állapot fenntartásával szabálysértés vagy bűncselekmény valósul meg, továbbá akkor sem, ha a tevékenység, mulasztás, vagy jogellenes állapot fenntartása esetére más jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását írja elő.


(3) [1]A rendelet hatálya kiterjed Enying város közigazgatási területén az e rendelet II. fejezetében meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokat megvalósító nagykorú cselekvőképes természetes személyre, jogi személyre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, valamint a gépjármű üzembentartójára.


(4) E rendelet alkalmazásában közterület a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott terület.


2. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK


2. § (1) A rendeletben foglaltak betartását az Enyingi Polgármesteri Hivatal köztisztviselője és Közterület-felügyelete ellenőrzi.


(2)[2] A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási eljárás lefolytatására – közigazgatási bírság kiszabására – a Képviselő-testület átruházott hatáskörében eljárva a jegyző jogosult.


(3)[3] A helyszíni bírság kiszabására a polgármesteri hivatal közterület-felügyelője jogosult.


3. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti közigazgatási hatósági eljárás hivatalból indítható, még abban az esetben is, ha a magatartást nem a hatóság észleli, hanem bejelentés alapján szerez róla tudomást.


(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, figyelemmel az e rendeletben meghatározott szabályokra is.


4. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás

a) valamely cselekményben megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül;

b) mulasztásban megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül;

c) jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló, közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatt eljárás nem indítható.  Abban az esetben, ha az eljárást követően a jogellenes állapotot az elkövető a jogkövetkezmények alkalmazását követően sem szünteti meg, úgy a jogkövetkezmények (helyszíni bírság, közigazgatási bírság) ismételten alkalmazhatóak.


3. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ

MAGATARTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGKÖVETKEZMÉNYEK


5. § (1)[4]​ Jelen rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője ötezer forinttól ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kettőmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.(2) Az (1) bekezdésben foglalt szankció helyett, különösen a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás csekély súlyára tekintettel figyelmeztetés alkalmazható, ha ettől az intézkedéstől is kellő visszatartó hatás várható.


(3) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetése miatt kiszabott közizgatási bírságot a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással Enying Város Önkormányzat e célra létrehozott pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. 


(4)[5] A közigazgatási bírság mértékének megállapításakor figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát és gyakoriságát, az elkövető személyi és jövedelmi viszonyait, amennyiben azokat a jegyző erre vonatkozó felhívására igazolja.


(5)[6] A gépjármű üzembentartója az e rendelet 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt közösségi együttélés alapvető szabályának megsértéséért objektív felelősséggel tartozik.


(6)[7] A gépjármű üzembentartója mentesül a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértéséért való objektív felelősség alól, ha az eljáró hatóság eljárást megindító értesítését követő 8 napon belül igazolja, hogy:

a) a gépjármű – a szabályszegés időpontját megelőzően – jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben – a szabályszegést megelőzően – kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását,

b) a gépjárművet – a szabályszegés időpontját megelőzően – más természetes személy vagy nem természetes személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító erejű magánokirattal alátámasztja.


6. § A kiszabott közigazgatási bírság meg nem fizetése, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettség nem teljesítése esetén a végrehajtásra a Ket. VIII. fejezetében előírt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.


II. Fejezet


A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK


1. A VÁROSI CÍMER ÉS ZÁSZLÓ HASZNÁLATÁVAL, VALAMINT

A DÍSZPOLGÁRI INTÉZMÉNNYEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


7. §[8] Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi címerről és zászlóról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló 19/2012. (VII. 02.) önkormányzati rendelet 6. §-ában, 9. §-ában és 10. §-ában foglaltakat megsérti, ezzel a városi címer, zászló használatának szabályait megszegi,

b) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Enying Város kitűntetéseinek és elismeréseinek adományozásáról szóló 20/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete 2. alcímében meghatározott díszpolgári címet jogosulatlanul használja, vagy azzal egyéb módon visszaél.


2. TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK, TOVÁBBA AZ EGYÉB HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


8. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2016. (III. 01.) önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezéseket megsérti;

b) az a személy vagy szervezet, amely a város közigazgatási területén a szolgáltatáson kívül települési szilárd hulladékot az ingatlantulajdonosoktól begyűjt és elszállít,

c) az ingatlantulajdonos, aki

ca) a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe,

cb) a keletkezett hulladékot nem a szolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, erre e célra biztosított matricával ellátott gyűjtőedényzetben, vagy a közszolgáltató által forgalmazott, felirattal ellátott hulladékgyűjtő zsákban gyűjti,

cc) nem a szolgáltató szállítási szabályzatában meghatározott szállítás napján vagy legkorábban az azt megelőző napon 16 óra után legkésőbb a szállítójármű elhaladásának időpontjáig helyezi el a közterületen,

d) aki a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, építési-bontási törmeléket, állati tetemet vagy egyéb, a begyűjtést végző vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető anyagot helyez el;

e) aki a gyűjtőedény tisztántartásáról, karbantartásáról nem gondoskodik,

f) aki a saját tulajdonú ingatlanán települési szilárd hulladékot, vagy az ehhez szükséges hatósági engedélyek nélkül fémhulladékot, továbbá egyéb nem kommunális hulladékot halmoz fel, vagy raktároz, továbbá más módon kezel;

g) aki az elszállítást követően, az elszállítást követő napon reggel 8 óráig nem gondoskodik a gyűjtőedényzet közterületről saját ingatlanra történő beviteléről.4. TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS

KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2016. (V. 6.) Önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti;

b) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy nem az arra jogosult szolgáltatóval végezteti el a szállítást,

c) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos elszállítást jogosulatlanul végzi vagy végezteti,

d) szolgáltatóként a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz eredetét és elhelyezését nem tudja megfelelően igazolni, továbbá a folyékony hulladék elhelyezését nem az arra kijelölt telephelyen végzi,

e) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet saját vagy szomszédos ingatlanra kilocsolja, ásott vagy fúrt kútba helyezi el.


5.  KÖRNYEZETVÉDELEMMEL, KÖZTISZTASÁGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


10. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az,

a) aki Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III. 1.) önkormányzati rendeletének 2. § - 4. § -aiban foglalt rendelkezéseket megsérti,

b) aki a közterület tisztítása, gondozása során összegyűjtött közterületi hulladékot a közterületen helyezi el,

c) az a gazdálkodó szervezet, intézmény, szolgáltató, kereskedelmi egység, vállalkozó, amely

ca) tevékenysége folytán a közterületen keletkezett szennyeződést nem szünteti meg, közterületen a szükséges takarítást nem végzi el, téli időszakban a síkosság-mentesítésről és a hó eltakarításról nem gondoskodik,

cb) üzletének, telephelyének bejárata mellett nem helyez el szabványosított kézi hulladékgyűjtőt, és annak ürítéséről nem gondoskodik,

cc) a működés során keletkezett szemét rendszeres elszállításáról nem gondoskodik,

cd) az üzlet, telephely előtti és melletti járdát nem megfelelő rendszerességgel takarítja, a nyitva tartás ideje alatt nem tartja folyamatosan tisztán, zárás előtt nem takarítja össze,

d) a közterületen rendezett vásár, sport és egyéb rendezvény szervezője, aki az esemény időtartama alatt a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely és hulladékgyűjtő edényzet biztosításáról, üzemeltetéséről, valamint az esemény alatt és azt követően a területnek és közvetlen környezetének tisztántartásáról, továbbá a terület visszaadását követően az eredeti állapotának megfelelő helyreállításáról nem gondoskodik.


6. ÁLLATTARTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE

VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


11. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az az állattartó,

  1. aki Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok szabályiról szóló 18/2015. (IX. 3.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megsérti,
  2.  [9]
  3. lakóház közös használatú helyiségében vagy épületrészén, udvarán a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló állat által okozott szennyeződést nem távolítja el,
  4. nem gondoskodik az állat tartására szolgáló helyiség szükség szerinti takarításáról, fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetében a rovarok és rágcsálók rendszeres irtásáról,
  5. közterületen állatot tart vagy legeltet, azt az ingatlanáról felügyelet nélkül kiengedi,
  6. közterületen veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül – vakvezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – sétáltat,
  7. játszótérre állatot – vak vezető, továbbá mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével – bevisz.

7. KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ

RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


12. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 25/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ÖR.):
      a)    3. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységet közterület-használati engedély nélkül folytat;
      b)    3. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységet végez;
      c)    3. § (4) bekezdésében foglalt tilalmakat megszegi;
      d)    14. §-ban foglalt kötelezettségét nem teljesíti;
      e)    17. § (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjaiban foglaltakat megsérti;
       f)    19. §-ban foglalt kötelezettségét nem teljesíti;
      g)    23. § (1) bekezdésében foglalt tilalmat megszegi;
      h)    23. § (2) bekezdésében foglalat kötelezettségét nem teljesíti;
      i)    26. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti.


(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki

a) a város területén lévő közparkokat, köztárgyak környezetében lévő díszburkolatokat, zöldterületeket, sétányokat, játszótereket rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal, gépjárművel, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral használja;

b) közterületen olyan tárgyakat helyez el, amely mások testi épségét veszélyezteti, továbbá a gyalogos, jármű és gépjármű forgalmat akadályozza;

c) aki az önkormányzat tulajdonában lévő, továbbá egyéb középületeket összefirkálja, azokra graffitikat fest;

d) az önkormányzat hirdetőtábláira kitűzött, idejétmúlt, vagy megrongálódott hirdetményt az azon feltüntetett rendezvény megvalósulását követő 5 napon belül nem távolítja el;

e) építési, bontási, felújítási munkák, közműépítéssel kapcsolatos tevékenység során, a por és egyéb szennyeződés közterületre kerülésének megakadályozásáról nem gondoskodik;

f) az építési, bontási, felújítási munkálatok helyét szükség esetén a környező közterülettől nem zárja el;

g) építési munkálatok, valamint egyéb, a közterületek igénybevételével járó tevékenység során a közterületen lévő fákat, közterületi műtárgyakat nem látja el védőburkolattal, valamint közterület megrongálása esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre,

h) közterületen munkát végző jármű, munkagép üzemelése során a közterületet érintő szennyeződést nem távolítja el, károsodás esetén az eredeti állapotot nem állítja helyre, az emiatt fennálló balesetveszélyt intézkedésével nem előzi vagy szünteti meg;

i) közterületen szennyeződést okozó tevékenység esetén annak befejezése után a szennyeződést nem távolítja el,

j) közterületi gyűjtőedényzetből hulladékot önt ki, válogat vagy szétszór,

k) közterületi játszótéren dohányzik,

l)  [10]

m) mozgó járműből szemetet közterületre kiszór, vagy nem gondoskodik a szemét úttestre szóródásának megakadályozásáról.

n) engedély nélkül utat elzár, az úton, az alatt vagy felett építményt vagy más létesítményt, vagy ezekhez csatlakozást létesít,

o) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,

p) a település csapadékvíz-elvezető rendszerébe olyan anyagot juttat, amely a lefolyást akadályozza vagy a csapadékvíz-elvezető rendszert szennyezi,

q) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, vagy azt szétszórja,

r) az úton, az alatt, a felett vagy a mellett végzett munka jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

s) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.


8. FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


13. § Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el, aki a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó

a) közterületen lévő fás szárú növényt jogellenesen kivág, megcsonkít,

b) fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti,

c) közterületen lévő fás szárú növénnyel kapcsolatban egyéb olyan tevékenységet végez, amelynek következtében annak élettartama vagy értéke csökken.


9. AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRE, VALAMINT A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS HELYI SZABÁLYAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE IRÁNYULÓ MAGATARTÁSOK


14. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki avart és kerti hulladékot Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 32/2005. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 8-12. §-ában foglalt előírásaitól eltérően éget, vagy a 7. §-ban foglalt tilalmat megszegi.


(2) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el továbbá, aki az avar és kerti hulladék égetésekor, valamint a főzés és sütés céljából történő szabadtéri tűzgyújtás során nem gondoskodik a tűzrendészeti szabályok betartásáról.


10.  ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁS MEGSÉRTÉSE


15. § (1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki

a) közterületen engedély nélkül üzemeltet hangosító berendezést, szolgáltat műsort, élőzenét;

b) lakó-és üdülőingatlanokban este 21.00 órától reggel 7.00 óráig terjedő időszakban – azonnali hiba, valamint kárelhárításra irányuló tevékenység kivételével – zajhatással járó építkezési, felújítási, karbantartási, továbbá kertekben kertépítési és fenntartási munkákat, vagy tevékenységet végez;

d) este 20.00 órától reggel 8.00 óráig a szabadban, vagy nyitott ajtajú, ablakú helyiségben a csendet hangos énekléssel, zenével, hangszerrel vagy egyéb módon megzavarja;

e) gépjármű motorját indokolatlanul járatja, túráztatja, vagy feltúráztatott motorral járatja.


(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti magatartás nem minősül közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak, ha arra az önkormányzat által szervezett vagy engedélyezett rendezvény területén és idején kerül sor.


11. HÁZSZÁMTÁBLÁK, UTCANÉVTÁBLÁK ELHELYEZÉSÉVEL

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ MAGATARTÁSOK


16. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az, aki

a) közterületi házszámtáblát vagy utcanév-táblát eltakarja, vagy tájékoztató jellegét bármely módon megszünteti;

b) közterületi házszámtáblát vagy utcanév-táblát jogosulatlanul kihelyez, vagy eltávolít.


III. Fejezet


ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


17. § (1) Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően elkövetett, a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás esetén kell alkalmazni.


Viplak Tibor s.k.                                             Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                                           polgármester                                                                  jegyző


Kihirdetve: 2016. szeptember 8.


                                                                                                                    Dr. Kóródi-Juhász Zsolt

jegyző[1]

módosította a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[2]

módosította a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[3]

kiegészítette a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[4]

módosította a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[5]

módosította a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[6]

kiegészítette a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[7]

kiegészítette a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[8]

módosította a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[9]

hatályon kívül helyezte a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

[10]

hatályon kívül helyezte a 22/2017. (10.05.) önkormányzati rendelet

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!