nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-04-30 - 2020-06-27
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – a következőket rendeli el:


1. A költségvetés bevételek és kiadások fő összegei


1. § Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. számú, valamint a 9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.190.326 e Ft bevétellel,

1.647.228 e Ft kiadással,

543.100 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.


2. A bevételek részletezése


2. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület a 2. számú melléklet szerint fogadja el. A bevételek intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

3. A kiadások részletezése


3. § A Képviselő-testület az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A kiadások intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését az 5. melléklet, a kiadások kormányzati funkciók szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


4. § A felhalmozási bevételek, kiadások teljesítését, azok célonkénti részletezését a 7. és 8. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


4. A 2018. évi pénzmaradvány elszámolása


5. § A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradvány elszámolását és levezetését a 9. és 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.


5. Az önkormányzat vagyona


6. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Képviselő-testület a 12. és 13. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.868.095 e Ft-ban állapítja meg.


  1. Vegyes rendelkezések


7. § (1) Az 1.számú melléklete tartalmazza az önkormányzat címrendjét.

(2) A 4. számú melléklet a központi költségvetéstől kapott állami támogatásokat tartalmazza.

(3) Az önkormányzat és intézményei létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A 11. számú melléklet az önkormányzat és intézményei pénzeszközeinek változását tartalmazza.

(5) A 14. számú melléklet az európai uniós és hazai támogatásokkal megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza.

(6) A több éves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 15. számú melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat a 16. számú melléklet tartalmazza.

(8) A 17. számú melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon és üzleti vagyon szerinti bontását.

(9) A 18. számú melléklet az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek értékét tartalmazza.


Záró rendelkezések


8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete.

(3) Hatályát veszti az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2017. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról szóló 8/2018. (V.14.) önkormányzati rendelete.


Ebes, 2019. április 24.Szabóné Karsai Mária s.k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
44.58 KB
2. sz. melléklet
117.45 KB
3. sz. melléklet
83.5 KB
4. sz. melléklet
108.57 KB
5. sz. melléklet
111.1 KB
6. sz. melléklet
88.78 KB
7. sz. melléklet
83.82 KB
8. sz. melléklet
87.06 KB
9. sz. melléklet
83.69 KB
10. sz. melléklet
113.96 KB
11. sz. melléklet
81.46 KB
12. sz. melléklet
99.75 KB
13. sz. melléklet
96.35 KB
14. sz. melléklet
72.77 KB
15. sz. melléklet
98.65 KB
16. sz. melléklet
80.3 KB
17. sz. melléklet
132.97 KB
18. sz. melléklet
80.99 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!