nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-27 - 2019-09-28
Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019.(IX.26.) önkormányzati rendelete
Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat  Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.) pontjának 1. francia bekezdésében meghatározott Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §      (1) Mélykút Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

költségvetési bevételek összegét                                                     1 196 783 785 Ft-ban

költségvetési kiadásainak összegét                                                 2 267 701 612 Ft-ban

költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét                           - 1 070 917 827 Ft-ban

ezen belül a

működési célú egyenlegét                                                                     - 8 245 659 Ft-ban

felhalmozási célú egyenlegét                                                         - 1 062 672 168 Ft-ban

állapítja meg.


  A finanszírozási bevételek összegét                                                1 123 710 449 Ft-ban

  A finanszírozási kiadások összegét                                                    52 792 622 Ft-ban

  A finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét                        1 070 917 827 Ft-ban


állapítja meg.”

   (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:   


„(2) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület 8 245 659 Ft előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el és a hiány külső finanszírozására 40 000 000 Ft likviditási célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A finanszírozási kiadások finanszírozása érdekében a képviselő- testület 12 792 622 Ft előző évek működési célú költségvetési maradványának igénybevételét és 40 000 000 Ft likviditási célú hitel törlesztését rendeli el.”


(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(3) A felhalmozási hiány 1 062 672 168 Ft összegéből 847 022 603 Ft-ot a hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi felhalmozási célú költségvetési maradványának igénybevételét és 87 976 805 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevételét rendeli el. A hiány külső finanszírozására 127 672 760 Ft fejlesztési célú hitel igénybevételét hagyja jóvá. A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.  A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik. A hitel felvételéről a Képviselő-testület dönt.”


2. §      A Rendelet 3. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(13) Az önkormányzat a kiadások között 16 539 324 Ft általános tartalékot, és 36 613 073 Ft céltartalékot állapít meg a 13. melléklet szerint. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”


3. §      (1) A Rendelet


a) 1. melléklete az 1. melléklet,

b) 2. melléklete a 2. melléklet,

c) 3. melléklete a 3. melléklet,

d) 4. melléklete a 4. melléklet,

e) 5. melléklete az 5. melléklet,

f) 6.,6/a-6/d. melléklete a 6.,6/a,-6/d. melléklet,

g) 7., 7/a-7/d. melléklete a 7.,7/a-7/d. melléklet,

h) 8. melléklete a 8. melléklet,

i) 13. melléklete a 9. melléklet,

j) 16. melléklete a 10. melléklet

szerint módosul.4. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Mélykút, 2019. szeptember 24.              Kovács Tamás                                                        Dr. Vörös-Börcsök Tímea

               polgármester                                                                       jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.


Mélykút, 2019. szeptember 26.


                                                                                              Dr. Vörös-Börcsök Tímea

                                                                                                              jegyző    


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!