nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-09-15 -tól
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2006. (XI.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások béréről

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv., a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., (a továbbiakban: Ltv.) valamint az önkormányzati tulajdonban álló lakások szociális helyzet alapján történő bérbeadásának lakbér-megállapítási elveiről, a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről szóló 17/2006. (IV. 14.) Főv. Kgy. számú rendelet alapján Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú lakások béréről a következő rendeletet alkotja:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakásokra terjed ki.


A lakás bérének megállapítási elvei


2. § (1) A havi bér mértékének az Ltv. 34-35. §-aiban foglaltakkal összhangban fedezetet kell nyújtania a bérlakásként hasznosított lakások üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos ráfordításokra.

(2) A lakbér mértékét a lakás alapvető jellemzői, így különösen a lakás komfortfokozata, alapterülete, műszaki állapota, minősége, a lakóépület állapota és a településen, illetőleg a lakóépületen belüli fekvése, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatás határozza meg.

(3) A lakbérbevételnek nem kell fedeznie az önkormányzati tulajdonú lakás üresen tartásából, elmaradt felújításokból, illetve a lakás bérbeadás előtti, rendeltetésszerű használatba hozatalából eredő ráfordításokat.

(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti ráfordításokat, illetve bevételeket kerületi szinten kell számítani.

(5)[1] Az önkormányzati lakások lakbérét az (1) bekezdésben megállapított elvek szerint kell megállapítani.

(6) A lakbérkategóriák megállapításánál a következő növelő és csökkentő tényezőket kell figyelembe venni:

a) az épület építésének, vagy teljes felújításának időpontját,

b) az épület közvetlen környezetének szolgáltató, kereskedelmi, valamint egyéb ellátást biztosító létesítményekkel való ellátottságát,

c) az épület közművel való ellátottságát, és

d)[2] az épület általános állapotát, különös tekintettel a környezeti ártalmakra.

(7) A 3. §-ban megállapított bérleti díjat

a) az épületen belüli fekvés alapján földszinti lakásoknál 3%-kal,

b) a zárófödém alatti lakásoknál 3%-kal,

c) az udvari, illetve sötét lakásoknál 2%-kal

csökkenteni kell.

(8) Bérbeadó Önkormányzat a bérleti jogviszony keretében a bérleti díj fejében gondoskodik különösen:

a) az épület karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek (épületgépészeti berendezéseinek) üzemképes állapotáról,

c) a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,

d) a közös használatra szolgáló helyiségek takarításáról.

(9) A lakásbérleti jogviszony önmagában nem kötelezi a bérbeadót a lakáshoz kapcsolódó külön szolgáltatások biztosítására, ezekre a bérlőnek a bérbeadóval a bérleti szerződésben kell megállapodnia, illetve a szolgáltatóval külön megállapodást kell kötnie.

(10) Különszolgáltatások körébe tartozik különösen:

a) a vízellátás és csatornahasználat biztosítása,

b) a felvonó használatának biztosítása,

c) a kapunyitás,

d) központi fűtés és melegvízellátás,

e) szemét elszállítás,

f) rádió és televízió adók vételének biztosítása,

g) kaputelefon használatának biztosítása,

h) épületen belül a gépkocsi parkolás lehetőségének biztosítása.


Az alaplakbér mértéke és a különböző lakbér-kategóriák


3. §       (1) A nettó bérleti díjat - mindhárom lakbérfajtában - a következők alapulvételével kell megállapítani:


 Év

 Komfortfokozat

 Szociális (Ft/m2/hó)

 Költség (Ft/m2/hó)

 Piaci
(Ft/m2/hó)

 2015.

 összkomfortos

 279,-

 326,-

 773,-


 komfortos

 279,-

 326,-

 773,-


 félkomfortos

 181,-

 210,-

 585,-


 komfort nélküli

 122,-

 143,-

 419,-


 szükséglakás

 75,-

 88,-

 192,-

A felsorolásban meghatározott lakbérösszegek a lakbérek összegét csökkentő tényezőket nem tartalmazzák.[3]

(2)[4] Az (1) bekezdésben meghatározott lakbért az I-X. kategóriába tartozó épületeknél a 2. § (6) bekezdésében meghatározott tényezők módosítják. Az egyes kategóriákat a rendelet 1., az épületek besorolását pedig a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által végrehajtott épület-, vagy tömbrehabilitáció során felújított épületekben bérbe adott, vagy új építésű épületekben lévő új lakások bérleti díját a XI. kategória szerint kell meghatározni. Ezen lakbér nagysága az első évben nem lehet kevesebb, mint az adott lakásra eső teljes beruházási költség 2%-a. Az első évben megállapított lakbér nagyságát minden évben úgy kell módosítani, hogy értékállósága biztosított legyen.

(4)[5] A Fecskeházban bérbe adott lakások és a fecskelakásként hasznosított lakások lakbérének összegét a XII. kategória szerint kell meghatározni.

(5)[6] A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 85/F §-ában meghatározott elővásárlási jog, vagy a nehéz helyzetbe került lakáshitellel rendelkező természetes személy által előterjesztett kérelem alapján lakottan az Önkormányzat tulajdonába kerülő lakások lakbérének összegét a XIII. kategória szerint kell meghatározni.

(6)[7] Az egyes épületek átsorolásáról a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglaltak szerint jogosult javaslatára az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt minden évben egy alkalommal, legkésőbb a következő évi lakbérmérték meghatározásával egyidejűleg.

(6a)[8] A Passzív Házban lévő lakások lakbérének összegét a XIV. kategória szerint kell megállapítani.

(7)[9] A Szobabérlők Házában lévő lakóegységek lakbérének összegét a XV. kategória szerint kell megállapítani.

(8)[10] A házfelügyeletet ellátók részére biztosított szolgálati lakások lakbérének összegét a IV. kategória szociális lakbérén kell megállapítani.

(9)[11] A Klapka Szolgáltatóházban lévő lakások lakbérének összegét a XVI. kategória szerint kell megállapítani.

(10)[12] A műteremlakások bérlőjének lakbérét a III. kategória szerint, a bérlőkijelölővel kötött mindenkori megállapodással összhangban kell megállapítani azzal, hogy a kijelölt bérlő legfeljebb költségelvű lakbér fizetésére jogosult.


A lakásbérleti díjak értékmegőrzésének biztosítása


4. § (1) A 3. §-ban meghatározott alaplakbérek mértéket a Képviselő-testület rendeletben határozza meg.


(2)-(3)[13]

A jogcímnélküli lakáshasználat díja


5. § (1) A lakás jogcímnélküli használata esetén - használati díjként - az e rendelet alapján megállapítható havi bérnek megfelelő összeget, valamint a lakásra megállapított különszolgáltatások összességét kell alapul venni.

(2) Ha a jogcímnélküli használó és a bérbeadó nem állapodtak meg abban, hogy a jogcímnélküli használó önként, legfeljebb három hónapon belül - peres eljárás nélkül - a lakást kiüríti és a bérbeadó birtokába adja, a jogcímnélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díjat a bérbeadó ötszörösére emelheti.


A különszolgáltatások díjának mértéke


6. § (1) A különszolgáltatások díjának mértékét a felhasználás és a szolgáltatásért mindenkor fizetendő árak figyelembevételével kell megállapítani.

(2) Társasházban lévő lakás esetében a különszolgáltatások díjának mértékét a társasházközösség által alkalmazott számítási módszer alapján, a társasház által közölt adatok figyelembevételével kell megállapítani.

(3) A nem társasházban lévő lakások esetében a különszolgáltatások díjának mértékét az előző évben ténylegesen felmerült felhasználás adatai, valamint a tárgyidőszakra érvényes árak alapján kell megállapítani. A számítás során az épületben lakásonként el nem különíthetően mért (számított) adatokból a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső hányadot figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nem társasházban levő lakások esetében az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíjat - ha a bérlő ezen szolgáltatások díjait nem közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg - a rendelet 3. számú mellékletében meghatározott számítási módszer szerint kell megállapítani.

(5) A közüzemi szolgáltatók által a bérlő részére közvetlenül számlázott közüzemi szolgáltatások díját a bérlő a szolgáltatók részére köteles megfizetni.

(6)[14] A Klapka Szolgáltatóházban bérbeadott lakás bérlője a jelen rendelet szerinti lakbért és 400 Ft/m2 üzemeltetési költséget köteles megfizetni a Bérbeadó részére, a lakbérrel egyidejűleg, a lakbérre előírt fizetési feltételek szerint.


A lakbér és a külön szolgáltatások díjának közlése


7. § (1) A lakbér mértékét és változását a bérbeadó a hatályba lépést (változást) megelőzően, írásban köteles közölni a bérlővel.

(2) A bérbeadó a különszolgáltatások díját - társasház esetében - a társasházi közös költségek változásával együtt, azzal megegyező időpontban változtatja.

(3) A bérbeadó a különszolgáltatások díjának változásáról és annak időpontjáról a soron következő számlával egyidejűleg értesíti a bérlőt, egyben ezzel együtt kiszámlázásra kerül a változás időpontjától az értesítés megküldéséig esedékessé vált összeg, illetve esetleges csökkenés esetén a különbözet jóváírásra kerül.


A fizetési kötelezettség teljesítése


8. § (1) Az e rendelet szerinti lakbér és különszolgáltatások díjának fizetési kötelezettsége (a továbbiakban: fizetési kötelezettség) a lakásbérleti jogviszony létrejöttének napjától, illetve a jogcímnélküli lakáshasználat kezdő napjától esedékes, és a lakásbérleti jogviszony megszűnésének napjáig, illetve a lakás tényleges visszaadásának napjáig áll fenn.

(2)[15] Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettségnek a bérlő havonta, egy összegben, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőig köteles eleget tenni.

(3) Az e rendelet szerinti fizetési kötelezettség a bérlőt terheli.

(4) A bérlőtársakat a fizetési kötelezettség egyetemlegesen terheli.

(5) A társbérlőket a fizetési kötelezettség az általuk kizárólagosan használt lakóterület arányában terheli.

(6) A lakást jogcím nélkül használó által fizetendő használati díj mértékének megállapítására is a lakbérre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(7) A bérlő a lakbért és a különszolgáltatások díját együttesen köteles megfizetni.

(8) A különszolgáltatásokért járó díj nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményei megegyeznek a lakbér nemfizetésének, vagy késedelmes megfizetésének jogkövetkezményeivel.


Záró rendelkezések


9. § (1) Az Önkormányzat a lakásfenntartási támogatás elveiről, valamint a lakásépítés támogatásának rendszeréről külön rendeletet alkot.

(2) Jelen rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a 2007. január 1-jét megelőzően megkötött bérleti szerződésekre is alkalmazni kell.

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 23/1996. (IX.27.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet, az 50/1995. (XI.27.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendelet., valamint az azt módosító 28/1996. (X.21.), 28/1997. (X.13.), 35/1997. (XI.17.), 28/1998. (XII.1.), 35/1999. (XI.22.), 22/2000. (IX.18.), 44/2001. (X.20.), 24/2002. (XII.1.), 14/2003. (III.17.), 51/2003. (XI.20.), 37/2004. (XI.22.) 26/2006. (VII.5.) Budapest Főváros XIII. kerület önkormányzati rendeletek.
 Dr. Sinka József s. k.

 Dr. Tóth József s. k.

 jegyző

 polgármester1. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez[16]

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások nettó lakbére szociális, költség és piaci alapú lakbérfajtában kategóriák szerint

2017. november
1-jétől

I.

II.

III.

IV.

V.


szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

165

195

645

211

248

716

242

283

746

279

326

773

300

351

803

komfortos

165

195

645

211

248

716

242

283

746

279

326

773

300

351

803

félkomfortos

107

125

486

134

158

543

156

182

563

181

210

585

193

224

606

komfort nélküli

73

84

348

92

108

387

106

122

402

122

143

419

131

153

435

szükséglakás

47

53

160

58

70

176

68

79

184

75

88

192

82

95

197


VI.

VII.

VIII.

IX.

X.


szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

szociális

költség

piaci

összkomfortos

320

374

833

340

395

865

357

420

903

371

435

929

393

459

965

komfortos

320

374

833

340

395

865

357

420

903

371

435

929

393

459

965

félkomfortos

205

240

630

216

254

655

231

271

678

240

281

705

250

293

727

komfort nélküli

140

163

449

147

171

467

156

182

485

163

192

502

170

200

520

szükséglakás

87

102

205

92

108

214

99

114

221

102

118

230

108

129

239


XI/1.

XI/2.

XII.


XIII.

XIV.

passzív lakásokköltség

piaci


költség

piaci


költség


piaci

piaci

összkomfortos


602

965


445

903


467


minden komfortfokozatban

955

minden komfortfokozatban

867

komfortos

445

903


467XV.

Szobabérlők Háza

XVI.

Klapka Szolgáltatóház

költség

piaci

összkomfortos

20.473,-
Ft/hó/
férőhely

45 nm alatt

1200


45 nm felett

800


2. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez[17]

Lakóépületek kategóriák szerinti besorolása

I. kategória

Dévényi út

4/a


6


8


12


14


16


26

Diós u.

2


12

Fáklya u.

1


3

Fáy u.

87


88

Mór u.

11


22

Országbíró u.

48


57/b


66


68

Petneházy u.

75/b


76/b


77/d


80

Rokolya u.

42


44


51

Röppentyű köz

1

Szabolcs köz

1


2

Szabolcs u.

1/a


1/b


3/a


3/b


5


7


11


13


27


29


30

Szegedi út

2


4


8


9


41


47


47/a


51/a


51/b


60

Kerületen kívüli

5662 Csanádapáca, Szent Gellért u.

7


Önkormányzati intézményekben lévő gondnoki lakások


II. kategória

Ambrus u.

8/a

Dévai u.

8

Fáy u.

16


18

Forgách u.

3


8


18


32/1


32/2


32/3


32/4


32/5


32/6


32/7


32/8


35Fövény u.

5

Futár u.

20

Gömb u.

5


7


15


28


30


42

Gyöngyösi u.

92/a

Huba u.

8


11

Jász u.

48


50


53/b


54


61


63


72


77


135


139


160

Kucsma u.

30

Lomb u.

9

Lőportár u.

10

Reitter F. u.

3


10/a


12/b


15


22


24/b


26


44


58


65/a


65/b


77


87/b


98Róbert K. krt.

102


104

Rokolya u.

23

Rózsafa u.

4

Röppentyű u.

38


59

Szegedi út

58

Szt. László út

7


10


13


26


27


35


39


42


44


46


47


49


54


55/a


56


57/a


57/b


67/a


67/b


70


72/a


74/b


75


76


89/b


96/b


98


100/a


110

Tar u.

2


3


4


5/a


6


8

Teve u.

29


45


47


49/a


49/b

Turbina u.

6


8

Tüzér u.

6

Üteg u.

5


7


9/a


11/a


11/b


12


16


17/a


18


23


31

Váci út

170/a


170/b


170/c

Zsilip u.

4


6


8

Zsinór u.

13


21


37


41

Kerületen kívüli

VII. Színva u.

1


III. kategória

Angyalföldi út

17


18


24/c

Arasz u.

2


6

Árboc u.

4

Balzsam u.

25

Béke u.

11

Csángó u.

3/a


3/b


4/a


6/a


7


9


10


11


12


14


15

Csata u.

2/b


4


14/a


28


30

Csongor u.

24

Dagály u.

5


7

Dévai u.

6


9


10


11

Dózsa Gy. út

59


126


132


140

Dráva u.

4


6


8


10

Faludi u.

20


22


24


26


28

Fiastyúk u.

17


20


21


22


24


26


27


28


30

Frangepán u.

4


6

Garam u.

23


25


27


28


32


34

Gidófalvy L. u.

17


35

Gogol u.

20


22


24


36


38

Göncöl u.

4


10


12


18

Gyermek tér

4


5


6


7


8


9

Gyöngyösi u.

2


4


6


22


45


55

Hajdú köz

5


7


9Hajdú u.

5


12


14


15


16


17


19

Hun u.

4/a


11

Ipoly u.

16

Jász u.

107

Jéggyár u.

4


6


10

Kassák L. u.

10


12


32


34


38


39


41


43


48


49


53


55


57


70/a


74

Kerekes u.

13


32

Kisgömb u.

15


21


30


32


33

Lehel u.

52


56


Madarász V. u.

1/a


1/b


1/c

Mohács u.

8/a


9


11


13


15

Petneházy u.

10


12


44


60


62

Róbert K. krt.

90

Rozsnyai u.

5


7

Süllő u.

3


5

Szekszárdi u.

26


28


30


32


34

Szt. László út

105/a


105/b


107/a


107/b


135


137


139


141


143


153


166


168


170


172


186Tisza u.

3


4


5


7


9


10


12


14

Tomori köz

2


4


5


7


8

Váci út

100


102


104


106


108


112


114

Visegrádi u.

103


105


107


111


113


115

Kerületen kívüli

X. Endre u.

7/a

VIII. Kőris u.

5/b


IV. kategória

Angyalföldi út

36-38

Apály u.

2/b


2/d

Berettyó u.

5


7


9


11Béke tér

5


6


7

Béke u.

57

Botond u.

15

Bulcsú u.

15


18


20


21/a


21/b


23/b


25/a

Dagály u.

12-14


15

Fiastyúk u.

23


39


41


43


45


51


53


55


57


59


60


61


62


63


64


65


67


69


71

Göncöl u.

41


43

Gyöngyösi u.

24


25


26


28


47


53

Ipoly u.

20


24/a


26/b


28/b

Jász u.

94

József A. tér

2/a


3/b

Karikás F. u.

15


16

Kárpát u.

15

Kartács u.

2


9


10


12


13


17/a


20


23


25


27

Kassák L. u.

9


77


80


84


85

Lehel u.

4/c


6


7/a


7/b


14


17/d


19


21


23


26


28


30


31


32


33


36


38


49/a

Meder u.

16

Palóc u.

9

Pap K. u.

8


10


12

Reitter F. u.

103/a


104


108


110


114


116


118


120


121


122


124


126


151


159


182

Révész u.

6/c


19-21

Róbert K. krt.

36


38


40


51


68

Taksony u.

14

Tüzér u.

40

Újpalotai út

6/b


14

Váci út

132


138/b

Kerületen kívüli

IV. Ambrus Z. u.

19

IV. Árpád út

167

IV. Erzsébet u.

14

IV. Hajló u.

13

IV. Lakkozó u.

25

IV. Nádor u.

69

IV. Nyár u.

30

IV. Pozsonyi u.

2/b

IV. Szigeti J. u.

17

IV. Tél u.

18

IX. Delej u.

51

XV. Zsókavár u.

50


V. kategória

Babér u.

27


29


31


33


35


37


39


41

Béke tér

12

Béke u.

8


10


102


106


108


110


112


116


124


124/a


126


126/a


128


128/a

Csanády u.

4/b


5


8


11

Dagály u.

18


19


20-22

Futár u.

38

Gömb u.

4

Hegedűs Gy. u.

73


88


90


92


94


97/b


97/c


99


103


104

Kádár u.

4


5


8


10

Kárpát u.

3

Lehel u.

2/a


2/b

Madarász V. u.

25


27


29


31


33


35


37


39


41


43

Máglya köz

1


2


3


4


5


6


7


8


10

Mosoly u.

25


27


31


33Nővér u.

3


5


7/a


7/b

Ördögmalom u.

2


4


6


8


12

Övezet u.

1


2


4


6


7


8


10

Petneházy u.

29

Róbert K. krt.

39

Röntgen u.

10/b

Tahi u.

18


22


24


26


28


30


32


34


40/a


40/b


42/a


42/b


44/a


44/b


46/a


46/b


48/a


48/b


50


52


54


56


68/a


68/b


68/c


70/b


76


79/b


90


92


94


96


98

Tatai u.

32/a


114/a


114/b


118/b

Tomori köz

11


12


15


18

Tomori u.

25/b


27/a


27/b

Tutaj u.

1/a


1/b


1/c

Üteg u.

53/b

Váci út

4


47/a


47/c


51/a


51/b


63


65


67


87


88-90


97


109


159/a


159/b


161


171

Vág u.

2/c


17

Visegrádi u.

50/c


51/a


52/a


53


60


63


64


65


66


67/c


86/a


92


98/d

Vőlegény u.

2


4

Kerületen kívüli

IV. Leibstück M. u.

53

VII. Hernád u.

27

VII. Rózsa u.

21

XIV. Fogarasi út

43/c

XIV. Füredi park

2-4

XIV. Kassai u.

157

XIV. Szikszó park

12

XV. Páskom park

8

XV. Páskomliget u.

48

XXI. Dunadűlő st.

5/a

XXI. Kossuth L. u.

118


VI. kategória

Alig u.

6/b

Balzac u.

9


10


11


12


15Csanády u.

17


18


19

Dráva u.

7-9

Göncöl u.

35


45

Gyöngyház u.

6

Ipoly u.

5/e

Jász u.

90/a

Kárpát u.

31


33


35


37

Katona J. u.

2/d


4/b


5


11


17


21

Kresz G. u.

6


11


14


18


19


21


24


26


27


29


32


34


36


39


41


42

Mosoly u.

38

Pannónia u.

52/a


53/a


54


56


66


68


85


87


89


91


93


95


96


100


102


114

Párkány u.

38

Radnóti M. u.

7


9


15/a


15/b


16


17


19

Reitter F. u.

135/a

Váci út

47/d

Victor H. u.

5


7


8

Visegrádi u.

3


4


5/c


8


9


10


12


13


14


15


16


17


18/a


18/b


19


21


23


25


26/b


28/a


29


34


36


39


40


45


48

Kerületen kívüli

III. Hollós K. L. u.

4


VII. kategória

Balzac u.

21


22


24


27

Cimbora u.

22


35

Ditrói Mór u.

3

Felka u.

2/b


3

Gergely Gy. u.

3/a


3/b

Hegedűs Gy. u.

3


5


7


8


12


13


14


15


16


17


19


20/a


21


23


24/a


27/a


28


29/a


30


32


34


35/a


36


37


38


40


43


50


51


52/a


63


66

Herzen u.

6

Hollán E. u.

3


9


12


15


22


26


27


30


37


43


51

Menyasszony u.

19


48


95


104


115

Mosoly u.

48

Násznagy u.

9


11


151

Népfürdő u.

19/a-f

Nővér u.

154


Nyugati tér

4


5

Pajtás u.

14


31

Pannónia u.

6


9


10


12


17/b


21


22


24


25


30


33


34


36


43


44


46/a


50

Rokon u.

1


29

Sógor u.

13

Tátra u.

3


5/a


5/b


6


11


12/b


15/a


16


20/b


21


22/b


23/a


24


26


33/a


33/b


37

Thurzó u.

5/b


11/b


19


22

Unoka u.

58

Váci út

50


54


56-58


64/a


64/b


64/c


70


94

Vőlegény u.

71

Kerületen kívüli

IV. Berda J. u.

36

XIV. Szentmihályi út

25-27


VIII. kategória

Balzac u.

33


39

Katona J. u.

22


24


31


33/b

Koma u.

21

Radnóti M. u.

24


26


27


29


38


40

Szt. István krt.

22


24


26


28


30

Váci út

6


8


10


12


16


28


32


34

Victor H. u.

32

Vígszínház u.

5

Kerületen kívüli

X. Tóvirág u.

2-4

XIV. Ond vezér útja

41

XIV. Hungária krt.

87


111

XIV. Csertő u.

12-14

XIV. Varsó u.

5


IX. kategória

Katona J. u.

41

Röppentyű u.

73

Szt. István krt.

2


4


6


8


10


12


16


18

Szt. László út

83


X. kategória

Balzac u.

43

Jászai M. tér

4/a


5


6

Pozsonyi út

3


4


12


14


16


25


33/a


44-46Szt. István park

15


18

Teve u.

12-14

Újpesti rkp.

6


7


8

Kerületen kívüli

III. Szőlő u.

12

VI. Teréz krt.

4

VII. Csengery u.

12

XI. Bartók B. u.

106-110

XIV. Rákosszeg p.

5


XI/1. kategória

Ambrus u.

6

Bulcsú u.

11

Dévai u.

5-7

Kisgömb u.

14-16

Lőportár u.

7

Petneházy u.

61-63

Reitter F. u.

13

Szabolcs u.

12-16

Zsinór u.

38-40


XI/2. kategória

Jász u.

3

József A. tér

6

Lőportár u.

3/b


5

XII. kategória

Béke u.

7

Hajdú u.

3


XIV. kategória

Jász u.

91

Kartács u.

14


XV. kategória

Szobabérlők Háza

2184 Vácegres 
Hámán Kató u.

25


XVI. kategória

Klapka Szolgáltatóház

Klapka u.


173. számú melléklet a 34/2006 (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez


A nem társasházban lévő lakások víz-és csatornadíj számítási módszere


1.) Mérőhelyenként meg kell állapítani az előző évi tényleges vízfogyasztás mértékét. Működésképtelen vízóra esetén a közüzemi szolgáltató által közölt arányosított vízfogyasztás mértéke képezi a számítás alapját. Ezen rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a melegvíz előállításához felhasznált - más módon meg nem térített - ivóvíz mennyiségének megállapításánál is.

2.) Az 1.) pont szerinti fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre eső vízfogyasztást;

b) azon lakások fogyasztását, amelyek esetében a bérlő a víz- és csatornadíjat közvetlenül a közüzemi szolgáltatók részére fizeti meg;

c) a közösségi vízfelhasználást;

d) a csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

3.) Az 1.) és 2.) pont alapján meghatározott vízmennyiséget el kell osztani a mérőhelyhez kapcsolódó lakások szobaszámától és komfortfokozatától függő - az 5.) pontban meghatározott - szorzófaktorok összességével.

4.) A mérőhelyhez kapcsolódó egyes lakásokra eső havi víz- és csatornadíj mértékét úgy kell meghatározni, hogy a 3.) pont alapján kiszámított hányadost meg kell szorozni az adott lakásra vonatkozó szorzófaktorral és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíjjal, majd az így kapott mennyiséget el kell osztani tizenkettővel.

5.) A 3.) és a 4.) pont alkalmazása során használt szorzófaktorok:


Lakószobák száma

Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

2,20

2,67

3,14

3,61

4.09

4,56

5,03

komfortos

2,00

2,43

2,86

3,29

3,71

4,14

4,57

félkomfortos

1,40

1,70

2,00

2,30

2,60

2,90

3,20

komfortnélküli és
szükséglakás

1,00

1,21

1,43

1,64

1,86

2,07

2,29

6.) Ha az egyes lakásokra eső víz- és csatornadíj mértéke másképpen nem határozható meg, akkor a fizetendő havi díj mértéke az adott lakáshoz tartozó - alább meghatározott - évi normatíva és a tárgyidőszakra érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része.

A normatíva mértéke m3/ év:
Lakószobák száma

Komfortfokozat

1 szoba

1+1/2
szoba

2 szoba

2+1/2
szoba

3 szoba

3+1/2
szoba

4 és több
szoba

összkomfortos

154

187

220

253

286

319

352

komfortos

140

170

200

230

260

290

320

félkomfortos

98

119

140

161

182

203

224

komfortnélküli és
szükséglakás

70

85

100

115

130

145

160

7.) A közcsatornába be nem kötött ingatlanon keletkezett házi szennyvíz (települési folyékony hulladék) elszállításával kapcsolatos díjmegtérítésre a csatornadíj megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
4. számú melléklet a 34/2006. (XI. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez[18]


Lakóépületek cím szerinti felsorolása


 Cím

 Kategória besorolás

 Alig utca 6/b.

 VI. kategória

 Ambrus utca 6.

 XI/1. kategória

 Ambrus utca 8/a.

 II. kategória

 Angyalföldi út 17.

 III. kategória

 Angyalföldi út 24/c.

 III. kategória

 Angyalföldi út 36-38.

 IV. kategória

 Apály utca 2/b.

 IV. kategória

 Apály utca 2/d.

 IV. kategória

 Arasz utca 2.

 III. kategória

 Arasz utca 6.

 III. kategória

 Árboc utca 4.

 III. kategória

 Babér utca 27.

 V. kategória

 Babér utca 29.

 V. kategória

 Babér utca 31.

 V. kategória

 Babér utca 33.

 V. kategória

 Babér utca 35.

 V. kategória

 Babér utca 37.

 V. kategória

 Babér utca 39.

 V. kategória

 Babér utca 41.

 V. kategória

 Balzac utca 10.

 VI. kategória

 Balzac utca 11.

 VI. kategória

 Balzac utca 12.

 VI. kategória

 Balzac utca 15.

 VI. kategória

 Balzac utca 21.

 VII. kategória

 Balzac utca 22.

 VII. kategória

 Balzac utca 24.

 VII. kategória

 Balzac utca 27.

 VII. kategória

 Balzac utca 33.

 VIII. kategória

 Balzac utca 39.

 VIII. kategória

 Balzac utca 9.

 VI. kategória

 Balzsam utca 25.

 III. kategória

 Béke tér 12.

 V. kategória

 Béke tér 5.

 IV. kategória

 Béke tér 6.

 IV. kategória

 Béke tér 7.

 IV. kategória

 Béke utca 10.

 V. kategória

 Béke utca 102.

 V. kategória

 Béke utca 106.

 V. kategória

 Béke utca 108.

 V. kategória

 Béke utca 11.

 III. kategória

 Béke utca 110.

 V. kategória

 Béke utca 112.

 V. kategória

 Béke utca 116.

 V. kategória

 Béke utca 124.

 V. kategória

 Béke utca 124/a.

 V. kategória

 Béke utca 126.

 V. kategória

 Béke utca 126/a.

 V. kategória

 Béke utca 128.

 V. kategória

 Béke utca 128/a.

 V. kategória

 Béke utca 57.

 IV. kategória

 Béke utca 7.

 XII. kategória

 Béke utca 8.

 V. kategória

 Berettyó utca 11.

 IV. kategória

 Berettyó utca 5.

 IV. kategória

 Berettyó utca 7.

 IV. kategória

 Berettyó utca 9.

 IV. kategória

 Botond utca 15.

 IV. kategória

 Bulcsú utca 11.

 XI/1. kategória

 Bulcsú utca 15.

 IV. kategória

 Bulcsú utca 18.

 IV. kategória

 Bulcsú utca 20.

 IV. kategória

 Bulcsú utca 21/a.

 IV. kategória

 Bulcsú utca 21/b.

 IV. kategória

 Bulcsú utca 23/b.

 IV. kategória

 Bulcsú utca 25/a.

 IV. kategória

 Cimbora utca 22.

 VII. kategória

 Cimbora utca 35.

 VII. kategória

 Csanády utca 11.

 V. kategória

 Csanády utca 17.

 VI. kategória

 Csanády utca 18.

 VI. kategória

 Csanády utca 19.

 VI. kategória

 Csanády utca 4/b.

 V. kategória

 Csanády utca 5.

 V. kategória

 Csanády utca 8.

 V. kategória

 Csángó utca 11.

 III. kategória

 Csángó utca 14.

 III. kategória

 Csángó utca 15.

 III. kategória

 Csángó utca 3/a.

 III. kategória

 Csángó utca 3/b.

 III. kategória

 Csángó utca 4/a.

 III. kategória

 Csángó utca 6/a.

 III. kategória

 Csángó utca 7.

 III. kategória

 Csángó utca 9.

 III. kategória

 Csata utca 14/a.

 III. kategória

 Csata utca 2/b.

 III. kategória

 Csata utca 4.

 III. kategória

 Csongor utca 24.

 III. kategória

 Dagály utca 12-14.

 IV. kategória

 Dagály utca 15.

 IV. kategória

 Dagály utca 18.

 V. kategória

 Dagály utca 19.

 V. kategória

 Dagály utca 20-22.

 V. kategória

 Dévai utca 10.

 III. kategória

 Dévai utca 11.

 III. kategória

 Dévai utca 5-7.

 XI/1. kategória

 Dévai utca 6.

 III. kategória

 Dévai utca 8.

 II. kategória

 Dévai utca 9.

 III. kategória

 Dévényi út 12.

 I. kategória

 Dévényi út 16.

 I. kategória

 Dévényi út 4/a.

 I. kategória

 Dévényi út 6.

 I. kategória

 Dévényi út 8.

 I. kategória

 Diós utca 12.

 I. kategória

 Diós utca 2.

 I. kategória

 Ditrói Mór utca 3.

 VII. kategória

 Dózsa György út 126.

 III. kategória

 Dózsa György út 132.

 III. kategória

 Dózsa György út 140.

 III. kategória

 Dózsa György út 59.

 III. kategória

 Dráva utca 10.

 III. kategória

 Dráva utca 4.

 III. kategória

 Dráva utca 6.

 III. kategória

 Dráva utca 7-9.

 VI. kategória

 Dráva utca 8.

 III. kategória

 Fáklya utca 1.

 I. kategória

 Fáklya utca 3.

 I. kategória

 Faludi utca 20.

 III. kategória

 Faludi utca 22.

 III. kategória

 Faludi utca 24.

 III. kategória

 Faludi utca 26.

 III. kategória

 Faludi utca 28.

 III. kategória

 Fáy utca 16.

 II. kategória

 Fáy utca 18.

 II. kategória

 Fáy utca 87.

 I. kategória

 Fáy utca 88.

 I. kategória

 Felka utca 2/b.

 VII. kategória

 Felka utca 3.

 VII. kategória

 Fiastyúk utca 17.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 20.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 22.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 23.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 24.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 26.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 27.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 28.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 30.

 III. kategória

 Fiastyúk utca 39.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 41.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 43.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 45.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 51.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 53.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 55.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 57.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 59.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 60.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 61.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 62.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 63.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 64.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 65.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 67.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 69.

 IV. kategória

 Fiastyúk utca 71.

 IV. kategória

 Forgách utca 18.

 II. kategória

 Forgách utca 3.

 II. kategória

 Forgách utca 32/1.

 II. kategória

 Forgách utca 32/2.

 II. kategória

 Forgách utca 32/3.

 II. kategória

 Forgách utca 32/4.

 II. kategória

 Forgách utca 32/5.

 II. kategória

 Forgách utca 32/6.

 II. kategória

 Forgách utca 32/7.

 II. kategória

 Forgách utca 32/8.

 II. kategória

 Forgách utca 35.

 II. kategória

 Forgách utca 8.

 II. kategória

 Fövény utca 5.

 II. kategória

 Frangepán utca 4.

 III. kategória

 Frangepán utca 6.

 III. kategória

 Futár utca 20.

 II. kategória

 Futár utca 38.

 V. kategória

 Garam utca 23.

 III. kategória

 Garam utca 25.

 III. kategória

 Garam utca 27.

 III. kategória

 Garam utca 28.

 III. kategória

 Garam utca 32.

 III. kategória

 Garam utca 34.

 III. kategória

 Gergely Győző utca 3/a.

 VII. kategória

 Gergely Győző utca 3/b.

 VII. kategória

 Gidófalvy Lajos utca 17.

 III. kategória

 Gidófalvy Lajos utca 35.

 III. kategória

 Gogol utca 20.

 III. kategória

 Gogol utca 22.

 III. kategória

 Gogol utca 24.

 III. kategória

 Gogol utca 36.

 III. kategória

 Gogol utca 38.

 III. kategória

 Gömb utca 15.

 II. kategória

 Gömb utca 28.

 II. kategória

 Gömb utca 30.

 II. kategória

 Gömb utca 4.

 V. kategória

 Gömb utca 42.

 II. kategória

 Gömb utca 5.

 II. kategória

 Gömb utca 7.

 II. kategória

 Göncöl utca 10.

 III. kategória

 Göncöl utca 12.

 III. kategória

 Göncöl utca 35.

 VI. kategória

 Göncöl utca 4.

 III. kategória

 Göncöl utca 41.

 IV. kategória

 Göncöl utca 43.

 IV. kategória

 Gyermek tér 4.

 III. kategória

 Gyermek tér 5.

 III. kategória

 Gyermek tér 6.

 III. kategória

 Gyermek tér 7.

 III. kategória

 Gyermek tér 8.

 III. kategória

 Gyermek tér 9.

 III. kategória

 Gyöngyház utca 6.

 VI. kategória

 Gyöngyösi utca 2.

 III. kategória

 Gyöngyösi utca 22.

 III. kategória

 Gyöngyösi utca 24.

 IV. kategória

 Gyöngyösi utca 25.

 IV. kategória

 Gyöngyösi utca 26.

 IV. kategória

 Gyöngyösi utca 28.

 IV. kategória

 Gyöngyösi utca 4.

 III. kategória

 Gyöngyösi utca 45.

 III. kategória

 Gyöngyösi utca 47.

 IV. kategória

 Gyöngyösi utca 53.

 IV. kategória

 Gyöngyösi utca 55.

 III. kategória

 Gyöngyösi utca 6.

 III. kategória

 Gyöngyösi utca 92/a.

 II. kategória

 Hajdú köz 5.

 III. kategória

 Hajdú köz 7.

 III. kategória

 Hajdú utca 12.

 III. kategória

 Hajdú utca 14.

 III. kategória

 Hajdú utca 15.

 III. kategória

 Hajdú utca 16.

 III. kategória

 Hajdú utca 17.

 III. kategória

 Hajdú utca 19.

 III. kategória

 Hajdú utca 3.

 XII. kategória

 Hajdú utca 5.

 III. kategória

 Akácfa utca 25., Vácegres 2184 Szobabérlők Háza

 XV. kategória

 Hegedűs Gyula utca 103.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 104.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 12.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 13.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 14.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 15.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 16.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 17.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 19.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 20/a.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 21.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 23.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 24/a.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 27/a.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 28.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 29/a.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 3.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 30.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 32.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 34.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 35/a.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 36.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 37.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 38.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 40.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 43.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 5.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 50.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 51.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 52/a.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 63.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 66.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 7.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 73.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 8.

 VII. kategória

 Hegedűs Gyula utca 88.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 90.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 92.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 94.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 97/b.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 97/c.

 V. kategória

 Hegedűs Gyula utca 99.

 V. kategória

 Herzen utca 6.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 12.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 15.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 22.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 26.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 27.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 3.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 30.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 37.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 43.

 VII. kategória

 Hollán Ernő utca 51.

 VII. kategória

 Huba utca 11.

 II. kategória

 Huba utca 8.

 II. kategória

 Hun utca 11.

 III. kategória

 Hun utca 4/a.

 III. kategória

 Ipoly utca 16.

 III. kategória

 Ipoly utca 20.

 IV. kategória

 Ipoly utca 24/a.

 IV. kategória

 Ipoly utca 26/b.

 IV. kategória

 Ipoly utca 28/b.

 IV. kategória

 Ipoly utca 5/e.

 VI. kategória

 Jász utca 107.

 III. kategória

 Jász utca 135.

 II. kategória

 Jász utca 139.

 II. kategória

 Jász utca 160.

 II. kategória

 Jász utca 3.

 XI/2. kategória

 Jász utca 50.

 II. kategória

 Jász utca 53/b.

 II. kategória

 Jász utca 54.

 II. kategória

 Jász utca 61.

 II. kategória

 Jász utca 63.

 II. kategória

 Jász utca 90/a.

 VI. kategória

 Jász utca 91.

 XIV. kategória

 Jász utca 94.

 IV. kategória

 Jászai Mari tér 4/a.

 X. kategória

 Jászai Mari tér 5.

 X. kategória

 Jászai Mari tér 6.

 X. kategória

 Jéggyár utca 10.

 III. kategória

 Jéggyár utca 4.

 III. kategória

 Jéggyár utca 6.

 III. kategória

 József Attila tér 2/a.

 IV. kategória

 József Attila tér 3/b.

 IV. kategória

 József Attila tér 6.

 XI/2. kategória

 Kádár utca 10.

 V. kategória

 Kádár utca 4.

 V. kategória

 Kádár utca 5.

 V. kategória

 Kádár utca 8.

 V. kategória

 Karikás Frigyes utca 16.

 IV. kategória

 Kárpát utca 15.

 IV. kategória

 Kárpát utca 3.

 V. kategória

 Kárpát utca 31.

 VI. kategória

 Kárpát utca 33.

 VI. kategória

 Kárpát utca 35.

 VI. kategória

 Kárpát utca 37.

 VI. kategória

 Kartács utca 10.

 IV. kategória

 Kartács utca 12.

 IV. kategória

 Kartács utca 13.

 IV. kategória

 Kartács utca 14.

 XIV. kategória

 Kartács utca 17/a.

 IV. kategória

 Kartács utca 20.

 IV. kategória

 Kartács utca 23.

 IV. kategória

 Kartács utca 25.

 IV. kategória

 Kartács utca 27.

 IV. kategória

 Kartács utca 9.

 IV. kategória

 Kassák Lajos utca 10.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 12.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 32.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 34.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 38.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 39.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 41.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 43.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 48.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 49.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 53.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 55.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 57.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 70/a.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 74.

 III. kategória

 Kassák Lajos utca 77.

 IV. kategória

 Kassák Lajos utca 80.

 IV. kategória

 Kassák Lajos utca 84.

 IV. kategória

 Kassák Lajos utca 85.

 IV. kategória

 Kassák Lajos utca 9.

 IV. kategória

 Katona József utca 11.

 VI. kategória

 Katona József utca 17.

 VI. kategória

 Katona József utca 2/d.

 VI. kategória

 Katona József utca 21.

 VI. kategória

 Katona József utca 22.

 VIII. kategória

 Katona József utca 24.

 VIII. kategória

 Katona József utca 31.

 VIII. kategória

 Katona József utca 33/b.

 VIII. kategória

 Katona József utca 4/b.

 VI. kategória

 Katona József utca 41.

 IX. kategória

 Katona József utca 5.

 VI. kategória

 Kerekes utca 13.

 III. kategória

 Kerekes utca 32.

 III. kategória

 Kisgömb utca 14-16.

 XI/1. kategória

 Kisgömb utca 15.

 III. kategória

 Kisgömb utca 21.

 III. kategória

 Kisgömb utca 30.

 III. kategória

 Kisgömb utca 32.

 III. kategória

 Kisgömb utca 33.

 III. kategória

 Klapka utca 17. Klapka Központ

 XVI. kategória

 Koma utca 21.

 VIII. kategória

 Kresz Géza utca 11.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 14.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 18.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 19.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 21.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 24.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 26.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 27.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 29.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 32.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 34.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 36.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 39.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 41.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 42.

 VI. kategória

 Kresz Géza utca 6.

 VI. kategória

 Kucsma utca 30.

 II. kategória

 Lehel utca 14.

 IV. kategória

 Lehel utca 17/d.

 IV. kategória

 Lehel utca 19.

 IV. kategória

 Lehel utca 2/a.

 V. kategória

 Lehel utca 2/b.

 V. kategória

 Lehel utca 21.

 IV. kategória

 Lehel utca 23.

 IV. kategória

 Lehel utca 26.

 IV. kategória

 Lehel utca 28.

 IV. kategória

 Lehel utca 30.

 IV. kategória

 Lehel utca 31.

 IV. kategória

 Lehel utca 32.

 IV. kategória

 Lehel utca 33.

 IV. kategória

 Lehel utca 36.

 IV. kategória

 Lehel utca 38.

 IV. kategória

 Lehel utca 4/c.

 IV. kategória

 Lehel utca 49/a.

 IV. kategória

 Lehel utca 52.

 III. kategória

 Lehel utca 56.

 III. kategória

 Lehel utca 6.

 IV. kategória

 Lehel utca 7/a.

 IV. kategória

 Lehel utca 7/b.

 IV. kategória

 Lőportár utca 10.

 II. kategória

 Lőportár utca 3/b.

 XI/2. kategória

 Lőportár utca 5.

 XI/2. kategória

 Lőportár utca 7.

 XI/1. kategória

 Madarász Viktor utca 1/a.

 III. kategória

 Madarász Viktor utca 1/b.

 III. kategória

 Madarász Viktor utca 1/c.

 III. kategória

 Madarász Viktor utca 25.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 27.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 29.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 31.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 33.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 35.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 37.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 39.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 41.

 V. kategória

 Madarász Viktor utca 43.

 V. kategória

 Máglya köz 1.

 V. kategória

 Máglya köz 10.

 V. kategória

 Máglya köz 2.

 V. kategória

 Máglya köz 3.

 V. kategória

 Máglya köz 4.

 V. kategória

 Máglya köz 5.

 V. kategória

 Máglya köz 6.

 V. kategória

 Máglya köz 7.

 V. kategória

 Máglya köz 8.

 V. kategória

 Meder utca 16.

 IV. kategória

 Menyasszony utca 104.

 VII. kategória

 Menyasszony utca 48.

 VII. kategória

 Menyasszony utca 95.

 VII. kategória

 Mohács utca 11.

 III. kategória

 Mohács utca 13.

 III. kategória

 Mohács utca 15.

 III. kategória

 Mohács utca 8/a.

 III. kategória

 Mohács utca 9.

 III. kategória

 Mór utca 11.

 I. kategória

 Mór utca 22.

 I. kategória

 Mosoly utca 25.

 V. kategória

 Mosoly utca 27.

 V. kategória

 Mosoly utca 31.

 V. kategória

 Mosoly utca 33.

 V. kategória

 Mosoly utca 38.

 VI. kategória

 Násznagy utca 11.

 VII. kategória

 Násznagy utca 9.

 VII. kategória

 Népfürdő utca 19/a-f.

 VII. kategória

 Nővér utca 154.

 VII. kategória

 Nővér utca 3.

 V. kategória

 Nővér utca 5.

 V. kategória

 Nővér utca 7/a.

 V. kategória

 Nővér utca 7/b.

 V. kategória

 Nyugati tér 4.

 VII. kategória

 Nyugati tér 5.

 VII. kategória

 Országbíró utca 48.

 I. kategória

 Országbíró utca 57/b.

 I. kategória

 Országbíró utca 66.

 I. kategória

 Országbíró utca 68.

 I. kategória

 Önkormányzati intézményekben lévő gondnoki lakások

 I. kategória

 Ördögmalom utca 12.

 V. kategória

 Ördögmalom utca 2.

 V. kategória

 Ördögmalom utca 4.

 V. kategória

 Ördögmalom utca 6.

 V. kategória

 Ördögmalom utca 8.

 V. kategória

 Övezet utca 1.

 V. kategória

 Övezet utca 10.

 V. kategória

 Övezet utca 2.

 V. kategória

 Övezet utca 4.

 V. kategória

 Övezet utca 6.

 V. kategória

 Övezet utca 7.

 V. kategória

 Övezet utca 8.

 V. kategória

 Pajtás utca 31.

 VII. kategória

 Palóc utca 9.

 IV. kategória

 Pannónia utca 10.

 VII. kategória

 Pannónia utca 100.

 VI. kategória

 Pannónia utca 102.

 VI. kategória

 Pannónia utca 114.

 VI. kategória

 Pannónia utca 12.

 VII. kategória

 Pannónia utca 21.

 VII. kategória

 Pannónia utca 22.

 VII. kategória

 Pannónia utca 24.

 VII. kategória

 Pannónia utca 30.

 VII. kategória

 Pannónia utca 33.

 VII. kategória

 Pannónia utca 34.

 VII. kategória

 Pannónia utca 36.

 VII. kategória

 Pannónia utca 43.

 VII. kategória

 Pannónia utca 44.

 VII. kategória

 Pannónia utca 46/a.

 VII. kategória

 Pannónia utca 50.

 VII. kategória

 Pannónia utca 52/a.

 VI. kategória

 Pannónia utca 53/a.

 VI. kategória

 Pannónia utca 54.

 VI. kategória

 Pannónia utca 56.

 VI. kategória

 Pannónia utca 6.

 VII. kategória

 Pannónia utca 66.

 VI. kategória

 Pannónia utca 68.

 VI. kategória

 Pannónia utca 85.

 VI. kategória

 Pannónia utca 87.

 VI. kategória

 Pannónia utca 89.

 VI. kategória

 Pannónia utca 9.

 VII. kategória

 Pannónia utca 91.

 VI. kategória

 Pannónia utca 93.

 VI. kategória

 Pannónia utca 95.

 VI. kategória

 Pannónia utca 96.

 VI. kategória

 Pap Károly utca 10.

 IV. kategória

 Pap Károly utca 12.

 IV. kategória

 Pap Károly utca 8.

 IV. kategória

 Párkány utca 38.

 VI. kategória

 Petneházy utca 10.

 III. kategória

 Petneházy utca 12.

 III. kategória

 Petneházy utca 29.

 V. kategória

 Petneházy utca 44.

 III. kategória

 Petneházy utca 60.

 III. kategória

 Petneházy utca 61-63.

 XI/1. kategória

 Petneházy utca 62.

 III. kategória

 Petneházy utca 75/b.

 I. kategória

 Petneházy utca 76/b.

 I. kategória

 Petneházy utca 77/d.

 I. kategória

 Petneházy utca 80.

 I. kategória

 Pozsonyi út 12.

 X. kategória

 Pozsonyi út 14.

 X. kategória

 Pozsonyi út 16.

 X. kategória

 Pozsonyi út 25.

 X. kategória

 Pozsonyi út 3.

 X. kategória

 Pozsonyi út 33/a.

 X. kategória

 Pozsonyi út 4.

 X. kategória

 Pozsonyi út 44-46.

 X. kategória

 Radnóti Miklós utca 15/a.

 VI. kategória

 Radnóti Miklós utca 15/b.

 VI. kategória

 Radnóti Miklós utca 16.

 VI. kategória

 Radnóti Miklós utca 17.

 VI. kategória

 Radnóti Miklós utca 24.

 VIII. kategória

 Radnóti Miklós utca 26.

 VIII. kategória

 Radnóti Miklós utca 27.

 VIII. kategória

 Radnóti Miklós utca 29.

 VIII. kategória

 Radnóti Miklós utca 38.

 VIII. kategória

 Radnóti Miklós utca 40.

 VIII. kategória

 Radnóti Miklós utca 7.

 VI. kategória

 Radnóti Miklós utca 9.

 VI. kategória

 Reitter Ferenc utca 10/a.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 103/a.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 104.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 108.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 110.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 114.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 116.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 118.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 12/b.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 120.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 121.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 122.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 124.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 126.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 13.

 XI/1. kategória

 Reitter Ferenc utca 135/a.

 VI. kategória

 Reitter Ferenc utca 15.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 151.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 159.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 182.

 IV. kategória

 Reitter Ferenc utca 22.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 24/b.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 26.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 3.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 44.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 58.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 65/a.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 65/b.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 77.

 II. kategória

 Reitter Ferenc utca 87/b.

 II. kategória

 Révész utca 19-21.

 IV. kategória

 Révész utca 6/c.

 IV. kategória

 Róbert Károly körút 102.

 II. kategória

 Róbert Károly körút 104.

 II. kategória

 Róbert Károly körút 36.

 IV. kategória

 Róbert Károly körút 38.

 IV. kategória

 Róbert Károly körút 39.

 V. kategória

 Róbert Károly körút 40.

 IV. kategória

 Róbert Károly körút. 51.

 IV. kategória

 Róbert Károly körút 68.

 IV. kategória

 Róbert Károly körút 90.

 III. kategória

 Rokolya utca 42.

 I. kategória

 Rokolya utca 44.

 I. kategória

 Rokolya utca 51.

 I. kategória

 Rokon utca 1.

 VII. kategória

 Rokon utca 29.

 VII. kategória

 Rózsafa utca 4.

 II. kategória

 Rozsnyai utca 5.

 III. kategória

 Rozsnyai utca 7.

 III. kategória

 Röntgen utca 10/b.

 V. kategória

 Röppentyű köz 1.

 I. kategória

 Röppentyű utca 38.

 II. kategória

 Röppentyű utca 59.

 II. kategória

 Röppentyű utca 73.

 IX. kategória

 Süllő utca 3.

 III. kategória

 Süllő utca 5.

 III. kategória

 Szabolcs köz 2.

 I. kategória

 Szabolcs utca 1/a.

 I. kategória

 Szabolcs utca 1/b.

 I. kategória

 Szabolcs utca 12-16.

 XI/1. kategória

 Szabolcs utca 27.

 I. kategória

 Szabolcs utca 29.

 I. kategória

 Szabolcs utca 3/a.

 I. kategória

 Szabolcs utca 3/b.

 I. kategória

 Szabolcs utca 30.

 I. kategória

 Szabolcs utca 5.

 I. kategória

 Szegedi út 2.

 I. kategória

 Szegedi út 4.

 I. kategória

 Szegedi út 41.

 I. kategória

 Szegedi út 47.

 I. kategória

 Szegedi út 47/a.

 I. kategória

 Szegedi út 51/a.

 I. kategória

 Szegedi út 51/b.

 I. kategória

 Szegedi út 58.

 II. kategória

 Szegedi út 60.

 I. kategória

 Szegedi út 8.

 I. kategória

 Szegedi út 9.

 I. kategória

 Szekszárdi utca 26.

 III. kategória

 Szekszárdi utca 28.

 III. kategória

 Szekszárdi utca 30.

 III. kategória

 Szekszárdi utca 32.

 III. kategória

 Szekszárdi utca 34.

 III. kategória

 Szent Gellért utca 15. Csanádapáca 5662

 I. kategória

 Szent István körút 10.

 IX. kategória

 Szent István körút 12.

 IX. kategória

 Szent István körút 16.

 IX. kategória

 Szent István körút 18.

 IX. kategória

 Szent István körút 2.

 IX. kategória

 Szent István körút 22.

 VIII. kategória

 Szent István körút 24.

 VIII. kategória

 Szent István körút 26.

 VIII. kategória

 Szent István körút 28.

 VIII. kategória

 Szent István körút 30.

 VIII. kategória

 Szent István körút 4.

 IX. kategória

 Szent István körút 6.

 IX. kategória

 Szent István körút 8.

 IX. kategória

 Szent István park 15.

 X. kategória

 Szent István park 18.

 X. kategória

 Szent László út 10.

 II. kategória

 Szent László út 100/a.

 II. kategória

 Szent László út 105/a.

 III. kategória

 Szent László út 105/b.

 III. kategória

 Szent László út 107/a.

 III. kategória

 Szent László út 107/b.

 III. kategória

 Szent László út 110.

 II. kategória

 Szent László út 13.

 II. kategória

 Szent László út 135.

 III. kategória

 Szent László út 137.

 III. kategória

 Szent László út 139.

 III. kategória

 Szent László út 141.

 III. kategória

 Szent László út 143.

 III. kategória

 Szent László út 153.

 III. kategória

 Szent László út 166.

 III. kategória

 Szent László út 168.

 III. kategória

 Szent László út 170.

 III. kategória

 Szent László út 172.

 III. kategória

 Szent László út 186.

 III. kategória

 Szent László út 26.

 II. kategória

 Szent László út 27.

 II. kategória

 Szent László út 35.

 II. kategória

 Szent László út 39.

 II. kategória

 Szent László út 42.

 II. kategória

 Szent László út 44.

 II. kategória

 Szent László út 46.

 II. kategória

 Szent László út 54.

 II. kategória

 Szent László út 55/a.

 II. kategória

 Szent László út 56.

 II. kategória

 Szent László út 57/a.

 II. kategória

 Szent László út 57/b.

 II. kategória

 Szent László út 67/a.

 II. kategória

 Szent László út 67/b.

 II. kategória

 Szent László út 7.

 II. kategória

 Szent László út 70.

 II. kategória

 Szent László út 72/a.

 II. kategória

 Szent László út 74/b.

 II. kategória

 Szent László út 75.

 II. kategória

 Szent László út 76.

 II. kategória

 Szent László út 83.

 IX. kategória

 Szent László út 89/b.

 II. kategória

 Szent László út 96/b.

 II. kategória

 Szent László út 98.

 II. kategória

 Tahi utca 18.

 V. kategória

 Tahi utca 22.

 V. kategória

 Tahi utca 24.

 V. kategória

 Tahi utca 26.

 V. kategória

 Tahi utca 28.

 V. kategória

 Tahi utca 30.

 V. kategória

 Tahi utca 32.

 V. kategória

 Tahi utca 34.

 V. kategória

 Tahi utca 40/a.

 V. kategória

 Tahi utca 40/b.

 V. kategória

 Tahi utca 42/a.

 V. kategória

 Tahi utca 42/b.

 V. kategória

 Tahi utca 44/a.

 V. kategória

 Tahi utca 44/b.

 V. kategória

 Tahi utca 46/a.

 V. kategória

 Tahi utca 46/b.

 V. kategória

 Tahi utca 48/a.

 V. kategória

 Tahi utca 48/b.

 V. kategória

 Tahi utca 50.

 V. kategória

 Tahi utca 52.

 V. kategória

 Tahi utca 54.

 V. kategória

 Tahi utca 56.

 V. kategória

 Tahi utca 68/a.

 V. kategória

 Tahi utca 68/b.

 V. kategória

 Tahi utca 68/c.

 V. kategória

 Tahi utca 70/b.

 V. kategória

 Tahi utca 76.

 V. kategória

 Tahi utca 79/b.

 V. kategória

 Tahi utca 90.

 V. kategória

 Tahi utca 92.

 V. kategória

 Tahi utca 94.

 V. kategória

 Tahi utca 96.

 V. kategória

 Tahi utca 98.

 V. kategória

 Taksony utca 14.

 IV. kategória

 Tar utca 2.

 II. kategória

 Tar utca 3.

 II. kategória

 Tar utca 4.

 II. kategória

 Tar utca 5/a.

 II. kategória

 Tar utca 6.

 II. kategória

 Tar utca 8.

 II. kategória

 Tatai utca 114/a.

 V. kategória

 Tatai utca 114/b.

 V. kategória

 Tatai utca 118/b.

 V. kategória

 Tatai utca 32/a.

 V. kategória

 Tátra utca 11.

 VII. kategória

 Tátra utca 12/b.

 VII. kategória

 Tátra utca 15/a.

 VII. kategória

 Tátra utca 16.

 VII. kategória

 Tátra utca 20/b.

 VII. kategória

 Tátra utca 21.

 VII. kategória

 Tátra utca 22/b.

 VII. kategória

 Tátra utca 23/a.

 VII. kategória

 Tátra utca 24.

 VII. kategória

 Tátra utca 26.

 VII. kategória

 Tátra utca 3.

 VII. kategória

 Tátra utca 33/a.

 VII. kategória

 Tátra utca 33/b.

 VII. kategória

 Tátra utca 37.

 VII. kategória

 Tátra utca 5/a.

 VII. kategória

 Tátra utca 5/b.

 VII. kategória

 Tátra utca 6.

 VII. kategória

 Teve utca 12-14.

 X. kategória

 Teve utca 29.

 II. kategória

 Thurzó utca 11/b.

 VII. kategória

 Thurzó utca 19.

 VII. kategória

 Thurzó utca 22.

 VII. kategória

 Thurzó utca 5/b.

 VII. kategória

 Tisza utca 10.

 III. kategória

 Tisza utca 12.

 III. kategória

 Tisza utca 14.

 III. kategória

 Tisza utca 3.

 III. kategória

 Tisza utca 4.

 III. kategória

 Tisza utca 5.

 III. kategória

 Tisza utca 7.

 III. kategória

 Tisza utca 9.

 III. kategória

 Tomori köz 11.

 V. kategória

 Tomori köz 12.

 V. kategória

 Tomori köz 15.

 V. kategória

 Tomori köz 18.

 V. kategória

 Tomori köz 2.

 III. kategória

 Tomori köz 4.

 III. kategória

 Tomori köz 5.

 III. kategória

 Tomori köz 7.

 III. kategória

 Tomori köz 8.

 III. kategória

 Tomori utca 25/b.

 V. kategória

 Tomori utca 27/a.

 V. kategória

 Tomori utca 27/b.

 V. kategória

 Turbina utca 6.

 II. kategória

 Turbina utca 8.

 II. kategória

 Tutaj utca 1/a.

 V. kategória

 Tutaj utca 1/b.

 V. kategória

 Tutaj utca 1/c.

 V. kategória

 Tüzér utca 40.

 IV. kategória

 Tüzér utca 6.

 II. kategória

 Újpalotai út 14.

 IV. kategória

 Újpalotai út 6/b.

 IV. kategória

 Újpesti rkp. 6.

 X. kategória

 Újpesti rkp. 7.

 X. kategória

 Újpesti rkp. 8.

 X. kategória

 Üteg utca 11/a.

 II. kategória

 Üteg utca 11/b.

 II. kategória

 Üteg utca 12.

 II. kategória

 Üteg utca 16.

 II. kategória

 Üteg utca 17/a.

 II. kategória

 Üteg utca 23.

 II. kategória

 Üteg utca 31.

 II. kategória

 Üteg utca 5.

 II. kategória

 Üteg utca 53/b.

 V. kategória

 Üteg utca 7.

 II. kategória

 Üteg utca 9/a.

 II. kategória

 Váci út 10.

 VIII. kategória

 Váci út 100.

 III. kategória

 Váci út 102.

 III. kategória

 Váci út 104.

 III. kategória

 Váci út 106.

 III. kategória

 Váci út 108.

 III. kategória

 Váci út 109.

 V. kategória

 Váci út 112.

 III. kategória

 Váci út 114.

 III. kategória

 Váci út 12.

 VIII. kategória

 Váci út 132.

 IV. kategória

 Váci út 138/b.

 IV. kategória

 Váci út 159/a.

 V. kategória

 Váci út 159/b.

 V. kategória

 Váci út 16.

 VIII. kategória

 Váci út 161.

 V. kategória

 Váci út 170/a.

 II. kategória

 Váci út 170/b.

 II. kategória

 Váci út 170/c.

 II. kategória

 Váci út 28.

 VIII. kategória

 Váci út 32.

 VIII. kategória

 Váci út 34.

 VIII. kategória

 Váci út 4.

 V. kategória

 Váci út 47/a.

 V. kategória

 Váci út 47/c.

 V. kategória

 Váci út 47/d.

 VI. kategória

 Váci út 50.

 VII. kategória

 Váci út 51/a.

 V. kategória

 Váci út 51/b.

 V. kategória

 Váci út 54.

 VII. kategória

 Váci út 56-58.

 VII. kategória

 Váci út 6.

 VIII. kategória

 Váci út 63.

 V. kategória

 Váci út 64/a.

 VII. kategória

 Váci út 64/b.

 VII. kategória

 Váci út 64/c.

 VII. kategória

 Váci út 65.

 V. kategória

 Váci út 67.

 V. kategória

 Váci út 70.

 VII. kategória

 Váci út 8.

 VIII. kategória

 Váci út 87.

 V. kategória

 Váci út 88-90.

 V. kategória

 Váci út 94.

 VII. kategória

 Váci út 97.

 V. kategória

 Vág utca 17.

 V. kategória

 Vág utca 2/c.

 V. kategória

 Victor Hugo utca 32.

 VIII. kategória

 Victor Hugo utca 5.

 VI. kategória

 Victor Hugo utca 7.

 VI. kategória

 Victor Hugo utca 8.

 VI. kategória

 Vígszínház utca 5.

 VIII. kategória

 Visegrádi utca 10.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 103.

 III. kategória

 Visegrádi utca 105.

 III. kategória

 Visegrádi utca 107.

 III. kategória

 Visegrádi utca 111.

 III. kategória

 Visegrádi utca 113.

 III. kategória

 Visegrádi utca 115.

 III. kategória

 Visegrádi utca 12.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 13.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 14.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 15.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 16.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 17.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 18/a.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 18/b.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 19.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 21.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 23.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 25.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 26/b.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 28/a.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 29.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 3.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 34.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 36.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 39.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 4.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 40.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 45.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 48.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 5/c.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 50/c.

 V. kategória

 Visegrádi utca 51/a.

 V. kategória

 Visegrádi utca 52/a.

 V. kategória

 Visegrádi utca 53.

 V. kategória

 Visegrádi utca 60.

 V. kategória

 Visegrádi utca 63.

 V. kategória

 Visegrádi utca 64.

 V. kategória

 Visegrádi utca 65.

 V. kategória

 Visegrádi utca 66.

 V. kategória

 Visegrádi utca 67/c.

 V. kategória

 Visegrádi utca 8.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 9.

 VI. kategória

 Visegrádi utca 92.

 V. kategória

 Visegrádi utca 98/d.

 V. kategória

 Vőlegény utca 2.

 V. kategória

 Vőlegény utca 4.

 V. kategória

 Vőlegény utca 71.

 VII. kategória

 Zsilip utca 4.

 II. kategória

 Zsilip utca 6.

 II. kategória

 Zsilip utca 8.

 II. kategória

 Zsinór utca 13.

 II. kategória

 Zsinór utca 21.

 II. kategória

 Zsinór utca 37.

 II. kategória

 Zsinór utca 38-40.

 XI/1. kategória

 III. Hollós Korvin Lajos utca 4.

 VI. kategória

 III. Szőlő utca 12.

 X. kategória

 IV. Ambrus Zoltán utca 19.

 IV. kategória

 IV. Árpád út 167.

 IV. kategória

 IV. Berda József utca 36.

 VII. kategória

 IV. Erzsébet utca 14.

 IV. kategória

 IV. Hajló utca 13.

 IV. kategória

 IV. Lakkozó utca 25.

 IV. kategória

 IV. Leibstück Mária utca 53.

 V. kategória

 IV. Nádor utca 69.

 IV. kategória

 IV. Nyár utca 30.

 IV. kategória

 IV. Pozsonyi utca 2/b.

 IV. kategória

 IV. Szigeti József utca 17.

 IV. kategória

 IV. Tél utca 18.

 IV. kategória

 VI. Teréz körút 4.

 X. kategória

 VII. Csengery utca 12.

 X. kategória

 VII. Hernád utca 27.

 V. kategória

 VII. Rózsa utca 21.

 V. kategória

 VII. Színva utca 1.

 II. kategória

 IX. Delej utca 51.

 IV. kategória

 X. Endre utca 7/a.

 III. kategória

 XI. Bartók Béla utca 106-110.

 X. kategória

 XIV. Csertő utca 12-14.

 VIII. kategória

 XIV. Fogarasi út 43/c.

 V. kategória

 XIV. Füredi park 2-4.

 V. kategória

 XIV. Hungária körút 111.

 VIII. kategória

 XIV. Hungária körút 87.

 VIII. kategória

 XIV. Kassai utca 157.

 V. kategória

 XIV. Ond vezér útja 41.

 VIII. kategória

 XIV. Rákosszeg park 5.

 X. kategória

 XIV. Szentmihályi út 25-27.

 VII. kategória

 XIV. Szikszó park 12.

 V. kategória

 XIV. Varsó utca 5.

 VIII. kategória

 XV. Páskom park 8.

 V. kategória

 XV. Zsókavár utca 50.

 IV. kategória

 XXI. Dunadűlő sétány 5/a.

 V. kategória

 XXI. Kossuth Lajos utca 118.

 V. kategória


[1]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[2]

Módosította a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés. Hatályos 2013. január 1-től.

[3]

Módosította a 26/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos 2015. január 1-től.

[4]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[5]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[6]

A bekezdést a 24/2009. (IX. 11.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése iktatta be, ezzel egyidejűleg az eredeti (5) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatta; a rendelkezés 2009. szeptember 15-ével hatályos. A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[7]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése módosította; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[8]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2013. január 1-jével hatályos.

[9]

A bekezdést a 35/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése iktatta be; a rendelkezés 2012. december 21-én lép hatályba.

[10]

Beiktatta a 26/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. január 1-től.

[11]

Beiktatta: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2017. XI. 1-től.

[12]

Beiktatta: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2017. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §. Hatályos: 2018. I. 1-től. A hatályba lépésével a műteremlakásokra érvényben lévő bérleti szerződésekre a bérlőkijelölővel kötött mindenkori megállapodás az irányadó.

[13]

Hatályon kívül helyezte: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (4). Hatálytalan: 2020. IX. 15-től.

[14]

Beiktatta: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §. Hatályos: 2017. XI. 1-től.

[15]

Módosította a 13/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. július 1-től.

[16]

Módosította a 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés.Hatályos 2017. november 1-től.

[17]

Módosította a 23/2017. (X. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés. Hatályos 2017. november 1-től.

[18]

Beiktatta: Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete 5. §. Hatályos: 2020. IX. 15-től.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!