nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(VII.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-07-07 - 2018-08-31
Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(VII.6.) önkormányzati rendelete
a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó szociális tűzifa juttatás szabályairól

Geszteréd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény 37. §-ban  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Szociális célú tűzifa-támogatásban részesíthető az a személy, aki nem részesült a 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet alapján a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban ( továbbiakban: lakossági gázár támogatásban).

  

2. § (1) Az ellátás iránti kérelmet a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatalba 2018. július 13. napjáig lehet benyújtani.

      (2) A kérelem benyújtása a melléklet szerinti formanyomtatványon történik.

      (3) Egy jogcímen egyszer lehet támogatást benyújtani, valamint egy helyrajzi számú lakásra 

            csak egy jogosultnak állapítható meg a támogatás. 

      (4) A támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

      (5) A támogatás iránti kérelemről átruházott hatáskörben Geszteréd Község Polgármestere        

      határozattal dönt.

     (6) A kérelmező részére megítélt tűzifa házhoz szállításáról Geszteréd Község területén az

      önkormányzat gondoskodik saját költségén.  

      

3. §  Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2018. augusztus 31. napján hatályát veszti.

       
                                   Szabó József sk.                                           Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                   polgármester                                                       jegyző    A rendelet kihirdettem:

Geszteréd, 2018. július 6.


                                                           Dr. Gyirán Zoltán sk.

                                                                     jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
29.58 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!