nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2013.(V. 31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-03-23 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 18/2013.(V. 31.) önkormányzati rendelete
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A megállapítás, bevallás és befizetés rendje

1. § A környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj (a továbbiakban: talajterhelési díj) fizetésére köteles kibocsátó (a továbbiakban: kibocsátó) a törvényben foglaltak szerint, e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel, megállapított talajterhelési díj bevallására irányuló kötelezettségének az önkormányzati adóhatóság által erre a célra rendszeresített formanyomtatványon tehet eleget.

2. § A talajterhelési díj megállapításának, a felhasznált vízmennyiség meghatározásának alapját egyedi vízbeszerzés esetén, mérési lehetőség hiányában, képező átalány mértéke ingatlanonként 3 m3/hónap.

3. § A kibocsátó a talajterhelési díjat Tiszacsege Város Önkormányzatának a 10402465-00028890-00000003 számú Talajterhelési díj beszedési számlája javára köteles teljesíteni.


2. A mentességek és kedvezmények rendszere

4. § (1) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól a kibocsátó, amennyiben a bevallással érintett időszak utolsó napjáig a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.

(2) A szolgáltató csatlakozási igazolásával alátámasztott mentességi igény a tárgyidőszaki bevallás benyújtásával egyidejűleg érvényesíthető.

5. § A talajterhelési díj környezetterhelési díjról szóló törvényben, valamint e rendeletben rögzítettek szerint meghatározott alapja után 90%-os díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót.


3. Záró rendelkezések

6. §  (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(2) A 2. alcím rendelkezéseit 2012. február 1-jére visszaható hatállyal kell alkalmazni.


7. § Hatályát veszti.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!