nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-03-28 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2019 (III.27.) önkormányzati rendelete
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról


Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Közművelődési törvény) 73. § (2) bekezdésében, a 76. § (1)-(2) bekezdésében és a 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a 79. § (1) bekezdésben és a 83/A. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


I. rész


Általános rendelkezések 


1. §


A rendelet célja


E rendelet célja, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján meghatározza az önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját és mértékét.


2. §


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat illetékességi területén a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre, a közösségi színterek, közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.


3. §


Alapelvek


(1) Az Önkormányzat a város minden polgárának és közösségének biztosítja azon jogát, miszerint
 
  a) megismerhesse a kulturális javakat és ezek jelentőségét a történelem alakulásában, a nemzeti, nemzetiségi önismeret formálásában, valamint az ezek védelmével kapcsolatos ismereteket a könyvtári szolgáltatások, az oktatás, a közművelődés, az ismeretterjesztés, a sajtó és a tömegtájékoztatás útján,

b) a kulturális alapellátás keretében igénybe vegye a közművelődési intézmény szolgáltatásait,

   c) műveltségét, készségeit életének minden szakaszában gyarapítsa, közművelődési jogai érvényesítése céljából közösséget hozzon létre, s külön jogszabályban meghatározottak szerint szervezetet alapítson, működtessen.


4. §


Az Önkormányzat közművelődési intézménye nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat mellett sem.II. rész 


Az Önkormányzat közművelődési feladatai


5. §


 Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások köre


(1) Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:


a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

ad) segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,

ae) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti,


b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:

ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,

bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,

bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése,


c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, ennek keretében az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, ismeretterjesztési, felnőttoktatási lehetőségek segítése,


d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, ennek keretében:

da) a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása,

db) az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra megismertetése, gyarapítása,

dc) kegyeleti kultúra és az ünnepek kultúrájának gondozása,

dd) a település természeti, kulturális közösségi értékeinek közismertté tétele, a településhez kötődés erősítése, a helyi ismeretek cseréje, közvetítése, a helyi értékeket védő és gazdagító kezdeményezések ösztönzése, hatékonyságának segítése,


e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása, ennek keretében:

ea) az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, különös tekintettel a kiemelkedő értékeket produkáló művészeti és szellemi alkotóközösségek, műhelyek tevékenységére,

eb) amatőr alkotó- és előadó művészeti közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,


f) a tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása, ennek keretében a gyermekek és fiatalok művelődési, művészeti és közösségi életének segítése,


g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés, ennek keretében:

ga) a lakosság számára az információs, informatikai és kommunikációs technológiákhoz hozzáférési lehetőséget biztosít,

gb) művelődési kapcsolatok együttműködésének építése, gondozása, az intézmények művelődési tevékenységéhez szükséges helyi, kistérségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok kiépítése.


III. rész

A közművelődési feladatellátás formája, módja, mértéke


6. §


(1) Az Önkormányzat az 5. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatások ellátását, további feladatok biztosítását az alábbi szervezeti keretekben végzi:


a) az Önkormányzat irányítói jogkörébe tartozó, önálló jogi személyiségű, előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkező, gazdasági szervezettel nem rendelkező, szakágazati besorolása szerint közművelődési besorolású, művelődési központ típusú közművelődési intézmény, vagy


b) közművelődési megállapodás


útján.


(2) Az Önkormányzat az 5. §-ban foglalt közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét, valamint további feladatainak ellátását elsősorban az Önkormányzat által fenntartott Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon (a továbbiakban: Közművelődési Intézmény) útján biztosítja.


(3) Az Önkormányzat Közművelődési Intézményének a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében ki kell használnia a pályázati lehetőségeket. A vállalt cél megvalósítása a Közművelődési Intézmény alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.


IV. rész


A közművelődési feladatellátás támogatása


7. §


(1) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján.


(2) A helyi közművelődési feladatok ellátása során a helyi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok érdekében az Önkormányzat:


a) köznevelési intézménnyel,

b) kulturális feladatot ellátó civil szervezettel,

c) közművelődési, tudományos, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel,

d) egyházzal,

e) helyi nemzetiségi önkormányzattal,

f) a Balmazújvárosi Többcélú Kistérség önkormányzataival, illetve azok intézményeivel, civil szervezeteivel,

g) a megyei önkormányzattal,

h) testvértelepülések intézményeivel, civil szervezeteivel


együttműködésre törekszik.


(3) A (2) bekezdésben megjelölt intézményeknek és szervezeteknek a közművelődési feladatellátásba való bevonása a Közművelődési Intézmény által el nem látott feladatok teljesítése érdekében történhet.


V. rész

A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása

8. §


(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

 a) központi költségvetési támogatás,
 b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),
 c) intézményi saját bevétel,
 d) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.


(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a Közművelődési Intézmény fenntartásához, illetve az 5. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások és további feladatinak teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.


(3) Az Önkormányzat a város kiemelt közművelődési nagyrendezvényeinek támogatásáról a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig dönt, a támogatás összegét a tárgyévi költségvetési rendeletébe beépíti.


VI. rész


Záró rendelkezések


9. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a helyi közművelődésről szóló 18/2004.(V.3.) önkormányzati rendelet.


 

Tiszacsege, 2019. március 27.
             Szilágyi Sándor                                             dr. Bóné Mónika

  polgármester                                                         jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!