nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.1.)
Hatályos:2018-01-01 - 2019-03-29
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017 (XII.1.)
Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Pusztamérges Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 6.§ a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. fejezet

Általános rendelkezések


1.§ (1) E rendelet célja a helyi civil társadalom erősítése, a civil szervezetek helyi társadalmi szerepvállalásának erősítése, az önkormányzattal való jó együttműködés biztosítása.


(2) Az Önkormányzat elismeri és támogatja a helyi civil szervezetek helyi közéletre gyakorolt hatását, az önkormányzati feladatok megvalósítása érdekében végzett tevékenységet. Támogatja a polgárok közéletbe való bevonását, a kulturális, a közművelődési, az oktatás-nevelési, a szociális és karitatív tevékenységet, a természeti és épített környezet megóvását, a közrend- és vagyonvédelem biztosítása érdekében végzett tevékenységet, a sportolás és egészséges életmód, a szórakozás, az esélyegyenlőség, a hagyományápolás megteremtése és a rászorulók támogatása érdekében végzett tevékenységet.


(3) A Képviselő-testület a helyi civil szervezetekkel való együttműködés alapjának tekinti, hogy a civil szervezetek az alapdokumentumaiban (létesítő okirat, bejegyző bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba vételi bírósági végzés), szervezetében és működésében bekövetkező változásokat a cégbírósági bejegyzést – amennyiben az nem szükséges a döntés megszületését – követő 15 napon belül bejelentik Pusztamérges Község Polgármesterének. Az így rendelkezésre álló nyilvános adatok a község honlapján közzétételre kerülnek, biztosítva azok elérhetőségét, valamint lehetőséget adva közzétételi kötelezettségeik teljesítésére.


2.§ (1) Az 1.§-ban foglalt célok és alapelvek érvényesülése érdekében a Képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – figyelembevéve az Önkormányzat anyagi lehetőségeit és a civil szervezetek által benyújtott támogatási igényeket – előirányzatot állapít meg a támogatandó helyi civil szervezet pénzügyi támogatására.


(2) A civil szervezetek esélyegyenlőségének biztosítására, a pénzügyi támogatás felhasználásának ellenőrizhetőségére, a támogatás odaítélésének megalapozottságára a Képviselő-testület az e rendeletben foglalt szabályokat alkotja.


3.§ (1) Támogatást igényelhet az Önkormányzat lehetőségeitől függően az a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet, mely a bírósági nyilvántartás alapján Pusztamérges Község közigazgatási területén székhellyel rendelkezik. 


(2) E Rendelet vonatkozásában civil szervezetnek tekintendő az egyházi nyilvántartásba bejegyzett, a település területén működő egyházi jogi személy.


II. fejezet

A támogatási kérelem benyújtása, véleményezése és elbírálása


4.§ (1) A helyi civil szervezetek vissza nem térítendő támogatására vonatkozóan kérelmet benyújtani csak írásban, e rendelet 1. számú mellékletében szereplő támogatási kérelem adatlap és a kötelező mellékletek benyújtásával lehet tárgyév január 31. napjáig.


(2) A kérelemhez csatolandó kötelező mellékletek:

a)a civil szervezet által az igényelt támogatási összeg felhasználásának és a kapcsolódó költségek megoszlásának tervezetét;

b)a civil szervezet bírósági bejegyzéséről szóló dokumentum képviselő által hitelesített másolata;

c)az államháztartásról szóló CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c. pontja alapján az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő nyilatkozat a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti átláthatóságról.


(3) A támogatási kérelem benyújtására jogosult a civil szervezet bejegyzett vezetője, akadályoztatása esetén a civil szervezet közgyűléséről/üléséről készült jegyzőkönyv (mely a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó döntést és megvalósítani kívánt célt tartalmazza) szerint támogatási kérelem benyújtásával a döntésben szereplő megbízott tag.


(4) A támogatási kérelem benyújtható a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamérgesi Kirendeltségén a Polgármesternek címezve – 6785 Pusztamérges, Móra tér 2. – ( a továbbiakban: Hivatal) munkaidőben.


5. § (1) A támogatás célja irányulhat a civil szervezet működési kiadásainak, az általa megvalósítandó programok és rendezvények költségeinek fedezésére, így különösen

a) üzemanyagköltségre;

b) a tevékenységéhez szükséges fenntartási és üzemeltetési anyagok beszerzésére: a működési célt szolgáló berendezés, vagy gép használatához szükséges anyagok, egy éven belül elhasználódó eszközök beszerzésére;

c) javítási és karbantartási költségre;

d) szolgáltatási díjakra,

e) bankköltségekre,

f) önerő biztosítására pályázat megvalósításához.


(2) Támogatás nem igényelhető és használható fel reprezentációs célokra.


6.§ (1) A beérkezett támogatási kérelmeket a Képviselő-testület legkésőbb a tárgyévi költségvetésének megalkotását követő első soros ülésen áttekinti és dönt a támogatás megállapításáról, vagy elutasításáról, mely döntése alapján tárgyévi költségvetési rendeletébe beépíti.


(2) Amennyiben a támogatási kérelem benyújtása hiányosan történt, a benyújtó civil szervezet hiánypótlásra kötelezhető.


(3) A Képviselő-testület döntése során megvizsgálja és különös tekintettel veszi figyelembe, hogy

a) a támogatási kérelem e rendeletben foglalt tartalmi és formai követelményeknek megfelel-e;

b) a támogatási kérelmet benyújtó szervezet esetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CVXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség és a 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség fennáll-e;

c) a civil szervezet önként vállalt, vagy a helyi önkormányzat kötelező feladatának ellátásában működik közre;

d) a civil szervezet tevékenysége mennyiben szolgálja e rendelet 1.§-ában megfogalmazott célokat, alapelveket;

e) a megfogalmazott célkitűzés a köz javát milyen mértékben szolgálja;

f) amennyiben korábban az Önkormányzattól támogatásban részesült, az akkor megfogalmazott elszámolási, esetleg egyéb kötelezettségének eleget tett-e;

g) a megvalósítandó cél elérése reális-e, rendelkezik-e a szükséges feltételekkel, azokat elő tudja-e teremteni.7.§ (1) A Képviselő-testület a támogatást a támogatási döntésben megjelölt célra ítéli meg, melynek módosítására csak és kizárólag kérelemre, a Képviselő-testület ez irányú döntésével van lehetőség.


8.§ Nem részesíthető támogatásban az a pályázó, aki

a)korábban az önkormányzattól kapott támogatásával nem megfelelően számolt el;

b)a korábban az önkormányzattól kapott támogatását a Képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem a döntésben megjelölt célra használta fel.


III. fejezet

A támogatás kifizetése, felhasználása, elszámolása, nyilvántartása, nyilvánosság biztosítása


9.§ (1) A döntés pályázókkal történő közlése a Képviselő-testület végleges döntését követő 20 napon belül történik.


(2) A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését a civil szervezet kezdeményezi az (1) bekezdésben foglalt értesítést követően – a támogatás felhasználásának ütemezése szerint - legkésőbb tárgyév november 30. napjáig. A megállapodás előkészítéséről és megkötéséről az ezirányú megkeresést követő 20 napon belül a polgármester – e rendelet 2. számú mellékletében foglalt megállapodás minta szerint – a Hivatal útján gondoskodik.


(2) A támogatott civil szervezetekkel a támogatásra vonatkozó megállapodás kötelezően tartalmazza:

a)a Képviselő-testület által elfogadott célt a támogatási összeg felhasználására;

b)a támogatási összeget;

c)a támogatási összeg rendelkezésre állásának, biztosításának módját;

d)a felhasználás igazolásának módját;

e)a támogatási összeggel való elszámolási kötelezettségre vonatkozó felhívást;


10.§ A Képviselő-testület által megállapított támogatási összeg kifizetéséről a Képviselő-testület a Hivatal útján gondoskodik a helyi civil szervezet folyószámlájára történő átutalással a 9.§-ban foglalt megállapodás aláírását követő 10 napon belül.


11.§ (1) A helyi civil szervezet a kapott pénzügyi támogatás felhasználásáról köteles írásban elszámolni, mely kötelezettségének alapesetben a támogatás megállapításának évében legkésőbb december 15. napjáig köteles elget tenni. Ez alól felmentést csak és kizárólag a Polgármester írásbeli nyilatkozatával adhat abban az esetben, ha a civil szervezet kérelmezi és igazolja azon rendkívüli okot, mely miatt a támogatást nem tudta felhasználni.


(2) Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló, a civil szervezet képviselője által „Pusztamérges Község Önkormányzatának támogatása terhére elszámolva” záradékkal ellátott bizonylatok hitelesített másolatából, az ezekről készített összesítő kimutatásból és a felhasználásra vonatkozó szöveges beszámolóból álló dokumentáció benyújtásával teljesíthető, melyet a Hivatalban kell leadni.


(3) Az elszámolási dokumentációban az elszámolt összeg 500,-Ft-ot el nem érő mértékben eltérhet az elszámolásra kötelezett összegtől, azt a Képviselő-testület mindenkor cél nélküli támogatásként biztosítja az elszámolásra kötelezett civil szervezet részére. Ezzel az összeggel elszámolni és azt visszautalni nem köteles.


(4) Az elszámolási dokumentációt a Hivatal áttekinti, probléma esetén a civil szervezetet hiánypótlásra, javításra szólítja fel, melynek nem teljesítése esetén a Képviselő-testület elé terjeszti döntéshozatal céljából.


12.§ (1) A helyi civil szervezetek részére biztosított támogatásokról nyilvántartást vezet a Hivatal a következő tartalommal:

-a támogatott neve,

-a támogatást megállapító Képviselő-testületi határozat száma

-a támogatás összege,

-támogatási megállapodás iktatószáma,

-kiutalt támogatás összege

-kiutalás kelte,

-elszámolást elfogadó Képviselő-testület határozat száma,

-elszámolt támogatás összege,

-következő évben elszámolható támogatás maradvány összege,

-visszafizetendő támogatás összege, visszafizetés teljesítésének kelte és összege.


(2) A helyi civil szervezetek részére megállapított pénzügyi támogatást a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a nyilvánosság biztosítása céljából az Önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


IV. fejezet

Eseti pénzügyi támogatási kérelem benyújtása


13.§ (1) A rendkívüli, előre nem látható és tervezhető kiadásokra év közben, a támogatási kérelmek leadására meghatározott határidő leteltét követően eseti jelleggel pénzügyi támogatás nyújtható.


(2) Az eseti pénzügyi támogatásra vonatkozó kérelmet az e Rendelet mellékletét képező adatlappal megegyező adattartalommal kell benyújtani.


(3) Az eseti támogatási kérelem létjogosultsága akkor áll fenn, ha az e rendeletben nevesített támogatási célok rendkívüli felmerülése, előre nem láthatósága miatt év közben, a támogatási igénylések időszakán kívül vált szükségessé.


(4) Az eseti pénzügyi támogatási kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el, egyebekben (támogatás kifizetése, felhasználása, elszámolása, nyilvánosság, stb.) a Rendelet I-III. fejezetének rendelkezéseit kell alkalmazni.


(5) Az eseti pénzügyi támogatás kifizetésére, felhasználására és elszámolására, a nyilvánosság biztosítására e rendelet III. fejezetében foglaltak az irányadók.


Záró rendelkezések


14. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.


(2) A rendelet mellékletei, függeléke:

a) 1. számú melléklet – Támogatási kérelem adatlap

b) 2. számú melléklet – Megállapodás – minta

c) 1. számú függelék – Átláthatósági nyilatkozat - biankóPusztamérges, 2017. november 30.


                          Dr. Papp Sándor                                                  Fődi Anita

                              polgármester                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. december 01.
                                                                                                         Fődi Anita

                                                                                                            jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú függelék
42 KB
1. sz. melléklet
45 KB
2. sz. melléklet
41.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!