nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-01 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.1.) önkormányzati rendelete
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a gyermekvédelmi támogatásról.

Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IV.01.) önkormányzati rendelete

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról valamint a gyermekvédelmi támogatásról.


Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről, s a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 1997. évi XXXI. Törvényben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet


Általános rendelkezések


A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Galgaguta község közigazgatási területén érvényes lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra.


(2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1)-(3) bekezdéseit és a 7. § (1) bekezdését.


2. § A rendelet tárgyi hatálya az Szt., a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) által nem szabályozott kérdésekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések


3. § E rendelet alkalmazásában:

1. Egy főre jutó jövedelem: az Szt. 4.§. (1) bekezdés a)  és b), pontjára tekintettel a c) és f) pont figyelembe vételével számított összeg.

2. Környezettanulmány: a kérelmező saját otthonában történő felkeresése információ gyűjtés céljából életkörülményei, jövedelmi, illetve vagyoni viszonyaival kapcsolatban.

3. Munkanélküli: az az aktív korú személy, aki az állami foglalkoztatási szervnél álláskeresőként nyilvántartott, és az állami foglalkoztatási szervvel folyamatosan együttműködik.

4. Pénzbeli ellátások: igazolással alátámasztott okból nyújtott támogatás, települési támogatás pl: betegség,  kórház, önmaguk, családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, temetési támogatás, babakelengye támogatás.

5. Természetbeni, pénzbeli ellátások: lakhatási támogatás.


Az ellátások megállapításának általános szabályai


4. § (1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásként nyújtott települési támogatás megállapításakor – ha az Szt. vagy e rendelet másként nem rendelkezik – az egy háztartásban élő személyek szociális helyzetét egységben kell vizsgálni. A támogatásokat úgy kell megállapítani, hogy elősegítsék a kérelmező létfenntartási és lakhatási lehetőségeit.

5. § (1) Az ellátásra irányuló kérelmet – ha e rendelet másként nem rendelkezik Galgaguta Községi Önkormányzatánál (a továbbiakban: Önkormányzat) az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A kérelemben fel kell tüntetni a (3) bekezdésben meghatározottakon túlmenően - amennyiben az adott támogatási forma előírja – a kérelmező háztartásában, vagy családjában élő személyek lakcímen tartózkodási jogcímét, a rokonsági fokot, a támogatás elbírálásához szükséges további adatot, igazolást, valamint a támogatás igénylésének indoklását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kérelmező, valamint a vele egy családban vagy háztartásban lakó személyek vonatkozásában az érvényes személyi azonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más érvényes hatósági igazolvány másolatát,

b) a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,

c) a társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány másolatát, adókártya másolatát,

d) a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről igazolást, tárgyévi nyugellátásról szóló éves értesítőt, valamint az utolsó havi nyugellátásról szóló postai szelvényt vagy folyószámla kivonatot,

e)  társadalombiztosítási ellátás esetében a havi járandóságró1 szó1ó igazolást,

f) munkanélküli esetén a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége által kiadott igazolást arró1, hogy a kérelem benyújtásakor a kérelmező regisztrált álláskereső,

g) a szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó okiratot,

h) 18. életévét betöltött gyermek esetén a tanulói jogviszony nappali tagozaton való fennállását igazoló iskolalátogatási igazolást,

i) annak igazolását, hogy valamely jövedelem, támogatás megállapítása folyamatban van,

j) a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági vagy gyámhivatali határozatot,

k) a gyermektartásdíj – amennyiben az, rendelkezésre áll – megállapításáról szóló jogerős bírósági ítélet eredeti, vagy az eredetivel megegyező hiteles másolatát, valamint

l) a támogatás megállapításához előírt egyéb igazolást.


(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező – amennyiben az adott támogatás elbírálásához szükséges – köteles maga és a vele egy háztartásban vagy családban élő személyek vagyoni –

jövedelmi viszonyairól igazolást becsatolni, vagy ha ez aránytalan nehézségekbe ütközne és időigényes, akkor ezekről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni.


(5) Az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vagyont, vagyoni helyzetet igazolni kell.

(6) Munkanélküli, vagy havi rendszeres jövedelemmel nem rendelkező kérelmező részére támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha a 3. § 3. pontjában meghatározott feltételeknek megfelel és az erről szóló igazolást benyújtotta, vagy ha a kérelmező igazolással alátámasztott ok miatt – így különösen: jelentős mértékű össz-szervezeti egészségkárosodás, egyéb súlyos betegség, vagy jogszabályi rendelkezés erejénél fogva – nem tud megfelelni a 3. § 3. pontjában meghatározott követelménynek.

(7) A települési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell az egyes támogatási formákhoz külön is előírt igazolásokat.

(8) Vállalkozó kérelmező esetén az Szt. 10. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy jövedelmének igazolásához az adóbevallással már lezárt időszak tekintetében az illetékes adóhatóság igazolása szükséges.

(9) Amennyiben a jövedelemre vonatkozó nyilatkozatban foglaltak az Önkormányzat tudomása alapján vitathatók, alkalmazni kell a vélelmezett jövedelem számítására vonatkozó szabályokat.


(10) E rendeletben meghatározott feltételekkel nyújtható - szociális rászorultságtól függő - támogatások megállapításánál a család vagy a háztartás Szt. 4. § (1) bekezdés – az a) - b) pontjaira tekintettel –  c) és f) pontjai szerinti jövedelmét és vagyonát kell figyelembe venni.


(11) Az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások megállapításával kapcsolatos eljárási cselekmények elektronikus ügyintézés keretében nem gyakorolhatók.


6. § Jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítésére, e körben méltányosság gyakorlására az Szt. 17. §-ának rendelkezései az irányadók, de a visszafizetés nem mentesít az egyéb, így különösen a büntető, vagy szabálysértési felelősség alól.


7. § A támogatások megállapítása  a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, külön rendelkezés alapján a támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.


II. Fejezet


Települési támogatások


A települési támogatások nyújtásának formái


8. § (1) A képviselő-testület az Szt. 45. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései alapján a következő települési támogatást nyújthatja:

a) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez,

b) halálesethez

c) a gyermek születéséhez

d) a beiskolázáshoz


(2) A képviselő-testület az Szt. 45. § (3) és (4) bekezdései alapján rendkívüli települési támogatást nyújt:

a) létfenntartáshoz,


Települési támogatás


I.


Lakhatási támogatás


9. § (1) A képviselő-testület települési támogatásként lakhatás kiadásokhoz kapcsolódó támogatást nyújthat a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez való hozzájárulásként.


(2) A lakhatási támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás,  a csatornahasználat és a szemétszállítás, lakáshitel-törlesztés, lakbér (a továbbiakban együtt: rezsiköltség) díjához, való hozzájárulás.


(3) A lakhatási támogatás olyan, a lakásfenntartással összefüggő rendszeres kiadásokhoz nyújtható, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.


(4) Lakhatási támogatás nyújtható annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) a 130 %-át, egyedül élőknél az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona a Szt. 4.§. (1) bekezdés b) pontja alapján.


(5) Az (1) bekezdésben foglalt lakhatási támogatás iránt benyújtott kérelemhez a 6. § (3) bekezdésében meghatározottakon túlmenően mellékelni kell a háztartás rezsiköltségét igazoló, a kérelem benyújtását megelőző, egy hónapnál nem régebbi számlákat, bizonylatokat, valamint a lakás használatának jogcímét alátámasztó iratot, így különösen tulajdoni lapot, bérleti szerződést.


(6) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás legfeljebb a kérelem benyújtását követő hónap elő napjától kezdődően, egy évre állapítható meg.


(7) Az (1) bekezdésben meghatározott lakhatási támogatás összege havonta:


a) 2.000,-Ft/hó. 


b) egyedül élő esetében 3.000 Ft/hó. 


(8) Azon jogosult részére, akinél előrefizetős gáz- vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (a továbbiakban: kódhordozó) formájában kell nyújtani.

(9A készülékek (1) bekezdés szerinti működtetésének részleteiről az illetékes települési önkormányzat megállapodást köt a területén működő áram-, illetve gázszolgáltatóval.

(10) A lakhatási támogatás folyósítása a megállapító határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól a szolgáltató felé történik, és annak összegét a támogatással érintett költség tekintetében a szolgáltató írja jóvá. 


(11) A megállapított lakhatási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.


(12) Lakhatási támogatásra nem jogosult, aki ugyanazon szolgáltató felé már hátralékkezelési támogatásban részesül 6 hónapon belül.


(13) A lakhatási támogatás iránti kérelem elutasítása, vagy a megállapított támogatás megszüntetése esetén ugyanazon lakásra vonatkozóan a döntés jogerőre emelkedésétől számított 3 hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be ilyen irányú kérelmet.


(14) A lakhatási támogatást, és annak folyósítását meg kell szüntetni:


a) ha a kérelmező lakcíme a támogatás folyósítása alatt megváltozik, vagy a kérelmező elhalálozott, vagy

b) ha a kérelmező, valamint a háztartásában élő személyek jövedelmi, vagy vagyoni viszonyaiban – e támogatásra irányadó, jövedelemhatárt érintő - változás következik be

a változás hónapját követő hónaptól.


(15) Kérelmező a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az Önkormányzatot.


(16) A lakhatási támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.


II.


Temetési támogatás


10.§ (1) Települési támogatás állapítható meg – készpénzben, vagy bankszámlára történő folyósítással – halálesethez illetőleg, a temetéshez kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából.


(2) Települési támogatás állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott és a temetési költségeket viselte, feltéve, hogy a meghalt személy Galgaguta településen rendelkezett állandó, vagy bejelentett tartózkodási hellyel.


(3) Az eltemettető a támogatásra való jogosultságát a halotti anyakönyvi kivonattal és az eredeti temetési számla benyújtásával igazolja.


(4) Nem állapítható meg támogatás annak a személynek, aki a hadi gondozásról szóló 1994. évi XLV Tv. alapján, temetési hozzájárulásban részesül.


(5) A települési támogatás abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre eső nettó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.

(6) A segély összege 18.500,-Ft.


(7) A halálesettel, illetőleg temetéssel járó költségekhez való hozzájárulás céljából megállapítandó önkormányzati segély iránti kérelmet a temetési számla keltétől számított 60 napon belül kell benyújtani, mely jogvesztő határidő.


(8) A megállapított települési támogatást, a megállapító döntés jogerőre emelkedését követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.


(9) A támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.


III.


Újszülött támogatás


11. § (1) Újszülött támogatásban részesül az állandó bejelentett lakcímmel rendelkező szülő, akinek családjában gyermek születik. A támogatás a család jövedelmi helyzetétől függetlenül jár.

(2) A támogatás összege: gyermekenként 25.000,- Ft.

(3) A támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelemhez, csatolni kell az újszülött gyermek eredeti születési anyakönyvi kivonatának másolatát.  

(4) Az újszülött támogatás megállapítása a Polgármester hatásköre.


IV.


„Becsöngetési” támogatás


12. § (1) „Becsöngetési” támogatásban részesülnek a Galgagutai „Kincskereső” Általános Iskolába járó 1-4. osztályos tanulók.

(2) A képviselő testület „Becsöngetési” támogatás címén egyszeri 10.000 Ft beiskolázási támogatást folyósít (1) bekezdésben megjelölt tanulók részére.


V.


Letelepedési támogatás


13.§ (1) Támogatást csak az nyújthat be, aki:


    (2) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás


    (3) A támogatás megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.


    (4) A támogatás összege kérelmenként 100.000 Ft.


    (5) A képviselő-testület a támogatás felhasználásának jogszerűségét ellenőrizheti.


            (6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a házassági anyakönyvi kivonat másolatát, a bejegyzett élettársi és élettársi kapcsolat esetén az erről szóló okirat másolatát, továbbá a lakcímet igazoló okmány másolatait.


Rendkívüli települési támogatások


I.


Létfenntartási támogatás


14.§ (1) Települési támogatás állapítható meg készpénzben, bankszámlára történő folyósítással, vagy természetbeni ellátás formájában, elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról és módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak. Így különösen hosszan tartó betegség, kórházi ápolás, illetőleg gyógyszerek beszerzéséhez, téli tüzelő megvásárlásához.


 (2) Elemi csapás, illetve azonnali beavatkozást igénylő esetben (pl: lakástűz stb.) a (3) bekezdésben megjelölt alkalomtól és összegtől a képviselő testület eltérhet.


(3) A megállapított települési támogatást, a megállapító döntés jogerőre emelkedését követően, legkésőbb 30 napon belül kell folyósítani.


Szociális szolgáltatások

I.

Szociális étkeztetés


15. § (1) Galgaguta Községi Önkormányzat képviselő testülete az arra rászorultak részére napi egyszeri meleg étkeztetést biztosít.

(2)A biztosított ebédet minden nap 12-13 óra között kell az óvodából elvinnie.

(3 Annak a rászorultnak, aki kora vagy egészségi állapota miatt lakásához kötött, a Polgármesteri Hivatal a házi szociális segítségnyújtás keretében biztosítja az ebéd házhoz való kiszállítását.

(4) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj összegét, az éves térítési díjakat megállapító rendelet szabályozza.

(5) Az étkeztetés megállapítása a Polgármester hatáskörébe tartozik.


II.

Köztemetés


16.§ (1) A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell – a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül – gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha

a/ nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b/ az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhely (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az (1) bekezdés szerinti önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított 60 napon belül kell bejelenteni.


(3) Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat

a/ a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy

b/az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.


(4) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem volt, vagy az nem ismert, úgy a temetési költséget viselő önkormányzat a (3) bekezdés szerint jár el. 


III.


Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


17.§ (1) A települési Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

(2) A támogatás mértéke alkalmanként 3.000,-Ft, egy naptári évben nem haladhatja meg a 15.000,-Ft-ot.

(3) A Képviselőtestület a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás hatáskörének gyakorlását a település Polgármesterére ruházza át.

IV.


Házi segítségnyújtás


18. § (1) Az önkormányzat házi segítségnyújtást a Balassagyarmat Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ intézményén keresztül látja el társulás formájában.


V.


Családsegítés


19. §  (1) A családsegítő feladatok ellátását a települési önkormányzatok által társulásban működő Belső Cserhát Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás látja el.

                                                          

VI.


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

támogató szolgáltatás


20. §  A Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Központ látja el.III. Fejezet


Záró rendelkezések


21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően indult eljárásokra az eljárás megindulásakor hatályos rendelet rendelkezéseit – figyelemmel az Szt. ide vonatkozó rendelkezéseire is -  kell megfelelően alkalmazni.


22. § Egyidejűleg a szociális ellátásokról és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokról szóló 3/2016.(II.26.) rendelet hatályát veszti.


Agócs Gábor                                                                                                 Dr. Bata Ákos 

                                polgármester                                                                                                         jegyzõ                                                                              


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!