nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018 (XII.21.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-03-21
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2018 (XII.21.) Ör. számú rendelete
Ebes Község Önkormányzatának 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015 (XII.18.) Ör. számú rendelete 2. mellékletének 1/a. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ebes Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. §.


A rendelet hatálya Ebes Községi Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.


2. §


Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek vezetőit, hogy Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletének elfogadásáig az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit folytatólagosan beszedjék, illetve kiadásaikat teljesítsék és a gazdálkodás folyamatosságához a szükséges intézkedéseket megtegyék.


3. §


(1) A dologi kiadások a 2018. évi bázis előirányzatok szintjén teljesíthetőek.

(2) A személyi juttatás és járulékai előirányzata az Önkormányzat hatályos rendelete és a hatályos központi jogszabályok szerint teljesíthetőek.

(3) A nyertes pályázatok kiadási előirányzatai (személyi juttatás, járulékok, dologi, beruházás, felújítás) a támogatási szerződések szerint teljesíthetőek.


4. §


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi szabályozással, forrásbővítő pályázatokkal összefüggő, illetve a Képviselő-testület által korábban elhatározott, pénzügyi kihatással járó intézkedéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megtegye.5. §


 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos üzemeltetési és esetleges eredményes közbeszerzési szerződéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.


6. §


 A 2019. évi költségvetésről szóló rendeletbe az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadásokat és beszedett bevételeket be kell illeszteni.


7. §


(1) Jelen rendelet 2019. január 1-én hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2019. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.


Ebes, 2018. december 19.Szabóné Karsai Mária

polgármester

Dr. Morvai Gábor

jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!