nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-04-17 -tól
Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (IV.16.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Vámoscsalád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és  45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró környezetvédelmi igazgatási szerv véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

                                                                                                                  


1. A rendelet hatálya


1.§.

A rendelet hatálya Vámoscsalád Község közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, vagyonkezelőire vagy egyéb jogcímen használóira (a továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező háztartási szennyvíz közüzemi csatornahálózatba, vagy külön jogszabályban meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nincs vezetve.2. A közszolgáltatás tartalma, területe


2.§.

A közszolgáltatás kiterjed Vámoscsalád község közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése


3.§.

(1) Vámoscsalád Község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését Szabó Norbert egyéni vállalkozó ( Sárvár, Cukorgyár u. 8 ) látja el az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag a Vasivíz Zrt. Répcelaki  szennyvíztisztító telepen kialakított fogadó aknában kell elhelyezni.

(3) Szippantott szennyvizet a község közigazgatási területén földre kiengedni tilos, elhelyezése csak a fogadásra kijelölt szennyvíztisztító-telepen lehetséges.4. A közszolgáltatás ellátásának rendje


4.§.

(1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására a tulajdonos és a szolgáltató között létrejött szerződés alapján kerül sor. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 5 munkanapon belül a tulajdonossal egyeztetett időpontban elvégezni.

(3) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), személyesen vagy telefonon.


5. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


5.§.

(1) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(2) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.

(3) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum,valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási szennyvíz keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.6. Az ingatlan tulajdonosának jogai és kötelezettségei


6.§.

(1) A tulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére irányuló kötelező közszolgáltatás igénybevételéhez köteles az ingatlanán megfelelő közműpótló létesítményt elhelyezni. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon, a község természetes és épített környezetét ne szennyezze. Azzal a tulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet, a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(2) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről e rendeletben szabályozott módon a szolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(3) A közszolgáltatást a tulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

(4) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(5) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként e rendeletben meghatározott közszolgáltatási díjat köteles a közszolgáltatónak megfizetni és a számlát 5 évig megőrizni.

(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 5. § (4) bekezdésben rögzített személyes adatait.

(7) Azon ingatlanok esetében, melyeken vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy a jegyző által kibocsátott hatósági engedéllyel rendelkező, saját szennyvíztisztító található, és az ott keletkező háztartási szennyvíz e tisztítóban kerül elhelyezésre, az ingatlan tulajdonosa, tisztítás után csak a tárolóban fennmaradó szennyvíziszap közszolgáltatónak történő átadására köteles.7. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


7.§.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére irányuló közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésben meg kell határozni:


  1. a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait,
  2. a szerződés tárgyát,
  3. a közszolgáltatási szerződés időtartamát,
  4. a teljesítés helyét,
  5. a begyűjtési gyakoriságot, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat
  6. a felek jogait és kötelezettségeit,
  7. a közszolgáltatási díj megállapítását, megfizetésének módját,
  8. a szerződés módosításának, felmondásának módját.8. A közszolgáltatás díja


8.§.

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa díjat köteles fizetni. A mindenkori érvényes díjról a közszolgáltató – a végzendő tevékenység feltüntetésével – díjjegyzéket köteles készíteni. Az ez alapján alkalmazható legmagasabb díj mértékét a rendelet melléklete tartalmazza.

(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított szennyvíz 1 m3-e. A díjat az elszállított szennyvíz mennyisége után köteles a tulajdonos megfizetni.
(3) A közszolgáltatás díját a szolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal, számla ellenében jogosult beszedni.9. A rendelkezések betartásának ellenőrzése

9.§.


Az Önkormányzat jogosult ellenőrizni, hogy:

a) a szennyvízcsatorna hálózatba be nem kapcsolt ingatlan tulajdonosa a keletkezett szennyvíz elszállításáról gondoskodik-e,

b)a tulajdonos a szállítást e rendeletben megjelölt szolgáltatóval végezteti-e,

c)a közszolgáltató e rendeletben foglaltak alapján végzi-e a tevékenységét.


10. Záró rendelkezések


10.§.

(1) E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 6 / 2004.(III.18.) önkormányzati rendelete.


Vámoscsalád, 2015. április 15.                                           Németh Imre                                   dr. Husz Norina

                                            polgármester                                           jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
12.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!