nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 23/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2019-01-01
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 23/2017 (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi iparűzési adóról

Jászfényszaru Város Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint az 5.§ c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


1.§

E rendelet alkalmazásában:

1 Adókedvezményre jogosító adóalap: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/C. § (2) bekezdésében meghatározott 2,5 millió forint vállalkozási szintű adóalapot meg nem haladó adóalap. Amennyiben az adó megállapítása nem teljes adóévre vonatkozik, úgy a kedvezményre jogosító adóalap naptári napokra számított időarányos részét kell figyelembe venni.


2. §

  1. Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,4 %-a.
  2. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000.-Ft


3. §

  1. Az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten a 2,5 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.
  2. Az a háziorvos, védőnő vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja éves szinten az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési adójából 100%-os önkormányzati adókedvezményre jogosult.
  3. Az adókedvezményt nem befolyásolja, hogy az adózó az adó alapját egyszerűsített módon, a Htv. 39/A. és 39/B. §-ai alapján határozza meg.


4. §

A Rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba, a Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Jászfényszaru Város Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 25/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelete.
      Győriné dr. Czeglédi Márta                                                            dr.Voller Erika

                  polgármester                                                                               jegyzőA helyben szokásos módon közzétéve 2017. november 30 napján.
                                                                                                                  dr.Voller Erika

                                                                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!