nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-01-01 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. §-ában és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:I. Fejezet


Általános rendelkezések


1. § A képviselőtestület az önkormányzat illetékességi területén határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

            a) magánszemélyek kommunális adója,

            b) idegenforgalmi adó.II. Fejezet


Magánszemélyek kommunális adója


1. Az adókötelezettség, az adó alanya, az adókötelezettség keletkezés és megszűnése


2. § (1) Adókötelezettség terheli a Htv. 24. §-ában meghatározott magánszemélyt.


(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-a az irányadó.2. Az adó mértéke


3. § Az adó éves mértéke: 18.000 Ft/év.3. Adókedvezmény, adómentesség


4. § (1) A megállapított kommunális adó összegéből 12.000 Ft/év kedvezményben részesülnek azok az adózók, akiknek az állandó, bejelentett lakóhelye az önkormányzat illetékességi területén van.


(2) Amennyiben az önkormányzat illetékességi területén az állandó, bejelentett lakóhelyű adó alany egynél több telek adótárggyal rendelkezik, akkor az adókedvezmény mértéke a második adótárgyra 13.000 Ft/év, minden további adótárgyra adótárgyanként 14.000 Ft/év.


(3) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól, aki a Htv. 12. §-ában előírt adótárgy tulajdonjogával rendelkezik, vagy az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.III. Fejezet


Idegenforgalmi adó


4. Az adókötelezettség, az adó alanya


5. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánszemélyt.5. Adómentesség


6. § Mentes az adókötelezettség alól a Htv. 31. §-a által felsorolt személyek köre.6. Az adó alapja


7. § Az adó alapja a Htv. 32. § a) bekezdés 1. pontja alapján a megkezdett vendégéjszakák száma.7. Az adó mértéke


8. § A megkezdett vendégéjszakák száma alapján személyenként és vendégéjszakánként 100 Ft.8. Az adóbeszedésre kötelezett


9. § Az adóbeszedésre kötelezettek a Htv. 34. §-a alapján előírtak köre.IV. Fejezet


Adóbevallás és az adó megfizetése


10. § (1) Az adózó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 19. § és 32. § előírásai alapján köteles a bevallást megtételére.


(2) Az adó megfizetésére az Art. 2. melléklet II. pontjának előírásai az irányadók. V. Fejezet


Záró rendelkezések


11. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak az irányadók.


(2) E rendelet 2016. január 01. napján lép hatályba.


(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 7/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet, valamint a helyi adókról szóló rendeletet módosító 14/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet.


(4) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(5) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hosszúvíz, 2015. november 04.
         Máté-Botos Ivett                                                           Hajdu Szabina

                       polgármester                                                                   aljegyző

Záradék:


A rendelet 2015. november 05. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2015. november 05.                                                                                                           Hajdu Szabina

                                                                                                               aljegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!