nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-01 - 2020-07-25
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi eljárásokról

Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja által meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja


1. § A rendelet célja a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályainak, valamint a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékének meghatározása.


2. A rendelet hatálya


2. § A rendeletatálya Magyargéc község közigazgatási területén történő házasságkötésekre, az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre és a többletszolgáltatást nyújtó anyakönyvvezetőre terjed ki.


3. Értelmező rendelkezések


3. § A rendelet alkalmazásában:

a) hivatali helyiség: Magyargéc Község Önkormányzatának (3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.) az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyisége.

b) hivatali munkaidő: hétfőtől-csütörtökig 7.45 órától 16.30 óráig, pénteken 7.45 órától 12.45 óráig.

c) többletszolgáltatás: az anyakönyvi esemény lebonyolításában a hivatali helyiségen, vagy hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés.

d) külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli szertartásra engedélyezett helyszín.


4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő

anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai


4. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény csak akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyvi iratok megfelelő védelme biztosított.

(2) Anyakönyvi esemény - az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésében meghatározott napok kivételével - hivatali munkaidőn kívül pénteki napon 12.45 órától 19.00 óráig, szombati napon 9.00 órától 19.00 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali időn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

(4) A hivatali munkaidőn vagy a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésére vonatkozó kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – melynek mellékletét képezi az At. 18. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat - kell benyújtani a házassági szándék bejelentésének helye szerinti jegyzőnél a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg.


5. Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak

Hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény lebonyolítása


5. § (1) Az önkormányzat a hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért, a (3) bekezdésben foglalt kivétellel, 10.000 Ft díjat kell fizetni.

(3) A házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.


6. Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény lebonyolítása


6. § (1) A hivatali munkaidőn túli, de a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 10.000 Ft díjat kell fizetni.

(2) A hivatali munkaidőn túl és a hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 20.000 Ft díjat kell fizetni.

7. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke


7. § (1) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 5.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet az anyakönyvi esemény megtartását követően lehet kifizetni.

(2) A hivatali munkaidőn túl és hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt anyakönyvi eseményenként bruttó 10.000 Ft összegű díjazás illeti meg, amelyet az anyakönyvi esemény megtartását követően lehet kifizetni.

(3) A hivatali munkaidőn túl történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő technikai segítőt anyakönyvi eseményenként bruttó 3.000 Ft díjazás illeti meg, amelyet havonta kell elszámolni.

(4) Közreműködő technikai segítő csak köztisztviselő lehet.

(5) Az anyakönyvvezető és a közreműködő technikai kisegítő írásban köteles nyilatkozni, hogy a hivatali munkaidőn kívül bonyolított anyakönyvi események során végzett munka ellentételezéseként szabadidő kiadását vagy a díjazást kéri-e.


8. Szolgáltatási díj megfizetése


8. § (1) A rendelet 5 - 6. §-ában meghatározott szolgáltatási díjakat a Nagylóci Közös Önkormányzati Hivatal Magyargéci Kirendeltsége házi pénztárában kell készpénzben megfizetni a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg.

(2) Amennyiben az anyakönyvi esemény meghiúsul és a házasulók bármelyike írásban az esemény megtartása előtt legalább 8 nappal bejelenti, kérheti a díj visszafizetését. Amennyiben a házasságkötés nem határidőig kerül lemondásra vagy előzetes lemondás nélkül marad el, a befizetett díj nem igényelhető és nem téríthető vissza.

(3) A szolgáltatási díjak – kivéve az anyakönyvvezető és a technikai segítő díjazása – bevételnek számítanak, azok csak anyakönyvi feladatokra forgathatók vissza.


9. Záró rendelkezések


9. § (1) A rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba, mellyel egyidejűleg hatályát veszti Magyargéc Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 25/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!