nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 9/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Tiszacsege Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítései

2.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásá 

              a.) 1.968.272.218 Ft bevételi főösszeggel,

              b.) 1.438.764.555 Ft kiadási főösszeggel,

      hagyja jóvá.  

 (2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi bevételi főösszegét 1.968.272.218 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.193.188.162 Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 775.084.056 Ft összegben hagyja jóvá.

 (3)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegét 1.438.764.555 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.158.477.957 Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 280.286.603 Ft összegben hagyja jóvá.

(4)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1)   A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek szerint fogadja el.

(2)   A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)   A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7.-10. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(4)   A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 12. melléklet, a szociális ellátásokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 14.-29. melléklet szerint állapítja meg.

(2)   Az önkormányzat a 2018. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 30. melléklet, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 31. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 32. mellékletek tartalmazza.


5.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát

4.703.340.152 Ft összegben állapítja meg, az 38. és az 43. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 44. melléklet tartalmazza.

(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 37. mellékletek szerint állapítja meg.

(3)   A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2018. évi összes maradványát 526.693.089 Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0 Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát 526.693.089 Ft összegben a 33. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2018. évi alaptevékenység összes maradványát a 34. mellékletben 472.294 Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.

(5)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2018. évi alaptevékenység összes maradványát a 35. mellékletben 2.221.009 Ft összegben fogadja el.

(6)   A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2018. évi alaptevékenység összes maradványát a 36. mellékletben 121.271 Ft összegben hagyja jóvá.


6.§


(1)   A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 40. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi pénzeszköz-változását az 39. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2018. december 31-i állapot szerint az 42. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 41. melléklet szerint fogadja el.


3. Záró rendelkezések

7 .§


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


Tiszacsege, 2019. május 31.            Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

              polgármester                                                                      jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-45_melléklet_2019
3.3 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!