nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-01-01 - 2018-12-31
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2017. (X.30.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § E rendelet személyi hatálya az Enyingi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) köztisztviselőire terjed ki.


2. § A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője 2018. évben az alábbiak szerint jogosult illetménykiegészítésre:


a) felsőfokú iskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult,


b) középiskolai végzettség esetén az alapilletménye 10 százalékának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.


3. §  (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 33/2016. (X. 27.) önkormányzati rendelete.


                    Viplak Tibor s. k.                                                              Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k. 

                       polgármester                                                                                  jegyző


Záradék:

A rendelettervezet társadalmi egyeztetése 2017. október 18. – 2017. október 24. napjáig az Enyingi Polgármesteri Hivatal honlapján megtörtént.


Ellene bejelentés, észrevétel érkezett / nem érkezett.Enying, 2017. október 30.Kihirdetve: 2017. október 30.


Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s. k.

                  jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!