nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-08-01 - 2018-07-01
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2006. (VI.30.) önkormányzati rendelete
a Földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról


​Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1992. évi LXVI. törvénynek a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról (a továbbiakban Tv.), és a törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban Vhr.), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a településrész nevek, a közterület nevek megállapításáról, a lakcím keletkezéséről és megállapításáról az alábbi rendeletet alkotjaA rendelet célja, hatálya

1.§


(1) E rendelet célja, hogy Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a közterület- és településrész-neveinek (a továbbiakban földrajzi név) megállapítása, karbantartása, megváltoztatása, nyilvántartása, alkalmazása, valamint a címnyilvántartás készítése, karbantartása, használata és adatszolgáltatása területén Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak és feltételeinek meghatározásával azok egységes szakmai követelmények szerint legyenek kielégíthetők.


(2) A rendelet hatálya alá tartoznak 

a) a Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező és menekültként elismert személyek, továbbá jogi személyek,


b) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén tartózkodási engedéllyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai.


(3) A rendelet hatálya kiterjed:

a) A földrajzi nevek megállapításának és megváltoztatásának rendjére,


b) Az ingatlan-nyilvántartásban magánút megnevezésű közlekedési célú területekre, melyek a közforgalom előtt megnyitottak,


c) A házszám keletkezésével, karbantartásával kapcsolatos eljárásra.


(4) A rendelet hatálya nem terjed ki a  magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló  303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.)  2. § (3) bekezdés a) – h) pontjai szerinti földrajzi nevek megállapításának és megváltoztatásának rendjére.


(5) A Korm. rend. 2. § (3) bekezdés a) – h) pontjában meghatározott földrajzi nevek megállapításáról és megváltoztatásáról a Közgyűlés véleményt alkot.Értelmező rendelkezések

2. § 

A rendelet alkalmazása szempontjából:

a) földrajzi név: 


aa) belterületi településrész vagy város és helységrésznév: a város központi belterületének részét, az egyéb belterületet vagy ezek lakónegyedét jelölő név. 


ab) Külterületi településrész név: a város külterületének lakott részét jelölő név, 


ac) Közterületnév: a város út, utca, köz, tér, park, sétány stb. jellegű közterületét jelölő földrajzi név. 


ad) Magánút:  minden  olyan természetes, vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tulajdonában álló ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban közforgalom előtt megnyitott magánút megnevezéssel van nyilvántartva.  


b.) Cím: olyan földrajzi és térbeli helymeghatározó adat, amely emberi tartózkodásra, munkavégzésre alkalmas épületeket, ezek önálló rendeltetési egységeit, ill. az ezekkel beépíthető földrészleteket jelöli. 


c.) 


d.) 


e.) Házszám: cím alapján az ingatlanhoz tartozó szám.Földrajzi név megállapítása, megváltoztatása 

3. § 


(1) A városban a településrészt, a közterületet, a közleked
ési területet és a közforgalom előtt megnyitott magánutat el kell nevezni.


(2) A közforgalom előtt megnyitott magánút a magánút tulajdonosának erre irányuló kezdeményezésére és egyetértésével nevezhető el. A tulajdonos kérelmére elnevezett magánutat a 6. § (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás szerint, de attól elkülönítve kell nyilvántartani.


(3) [1]  A földrajzi nevek megállapításáról, illetve megváltoztatásáról az Kulturális és Köznevelési Bizottság[2] [3] javaslata alapján a Közgyűlés rendelettel dönt.


(4) A megszűnt közterület nevét a helyi címnyilvántartásban továbbra is szerepeltetni kell, jelölve a megszűnés okát.


(5) Az új földrajzi nevet az ingatlan kialakítását, illetve közterületként való bejegyzését követő 90 napon belül meg kell állapítani. A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kezdve kell számítani.4. §

 
(1) Földrajzi név megállapítását, vagy megváltoztatását kezdeményezheti:


a) a közgyűlés bármely bizottsága,


b) önkormányzati képviselő,


c) Pécs város közigazgatási területén állandó lakcímmel rendelkező pécsi polgár,


d) a magánút tulajdonosa,


e) Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,


f) bármely természetes és jogi személy.


(2) A földrajzi név megállapítása, vagy megváltoztatása előtt az önkormányzati képviselők útján vagy médiában közzétett felhívással meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetőséghez képest figyelembe kell venni.


(3) A földrajzi név megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell venni a kialakult élő névhasználatot, a történelmi hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, a nemzetiségi és etnikai viszonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket.


(4) Közterületet személyről, illetve olyan fogalomról, élőlényről, más földrajzi névről vagy tárgyról lehet elnevezni, amelynek neve lehetőleg rövid és közérthető.


(5) A földrajzi nevekben a doktori cím, tudományos fokozatra, rangra, foglalkozásra , beosztásra utalás akkor sem használható, ha a névadó személy egyébként e címmel rendelkezett.5. § 


(1) A földrajzi név megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha:


a) az azonos nevű hangzások zavart keltőek, a pontos tájékozódást megnehezítik,


b) a névhasználatban kimutatható változás következett be,


c) a névvel jelölt terület vagy létesítmény megszűnt, vagy megváltozott,


d) a névhasználat, illetőleg az elnevezés a közérdek szempontjából nem megfelelő,


e) az új név adása kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja,


f) a közterület jellegének változása azt megkívánja.


(2) Élő személyről földrajzi nevek nem nevezhetők el. Elhunyt személyről 10 évvel a halála után nevezhető el földrajzi név.


(3) A földrajzi név előtagjaként a természetes személy családi és utónevét kell megállapítani, kivéve, ha a névadó családi nevéről is közismert és személye ezáltal nem téveszthető össze.


(4) Földrajzi név elnevezéssel emléket állítani olyan elsősorban magyar nemzetiségű személynek lehet: 

a) akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi és anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést élvez,


b) aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett és alkotott, 


c) aki a város életében, történelmében jelentősen hozzájárult annak fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. 

(5) Földrajzi név adható, olyan nem magyar nemzetiségű személyről is, akinek életműve az emberiség egyetemes értékeit gyarapította.


(6) Amennyiben a közterület, a fejlesztések eredményeképpen a már kialakultnál több önálló földrészletre tagozódik, és ezért az egységes közterület megszűnik, a keletkezett közterületi földrészeket 90 napon belül kell elnevezni.6. §  


(1) A  3. § (3) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Főosztály Vagyonnyilvántartási Csoportja[4] [5] [6] (a továbbiakban Főosztály) helyi közterületjegyzék elnevezéssel, nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:


a) a közterület nevét és jellegét,


b) a földrajzi nevek megállapításáról, megváltoztatásáról, illetve megszűnéséről alkotott rendelet számát,


c) a megváltoztatott földrajzi nevek tekintetében azok korábbi ismert elnevezéseivel kapcsolatos adatokat kronológiai sorrendben,


d) a földrajzi neveket és a földrajzi névvel lefedett földrészletek helyrajzi számait.

(2) A közterületjegyzék nyilvános, adattartalmába bárki betekinthet, abból másolatot igényelhet.


(3) 


(4) 


(5) A földrajzi neveknek a Pécsi Körzeti Földhivatalnál vezetett földmérési alaptérképen történő ábrázolásáról, illetve a változások átvezetéséről a Főosztály gondoskodik.7. § 


(1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a rendelet 2. § ac) pontjában jelzett közterületeket névtáblával kell jelölni.


(2) A névtáblán fel kell tüntetni a közterület nevét, az utca elejétől a végéig (útkereszteződéstől útkereszteződésig) a tömbsarkos házszámokat, valamint jelölni kell a számozás irányát.


(3) A névtáblát az utca mindkét oldalán és mindkét végén kell elhelyezni. 


(4) A névtáblát az épületen vagy egyéb a közúti és gyalogosforgalmat nem veszélyeztető módon kell elhelyezni. A névtábla kihelyezését és az azzal járó munkálatokat az ingatlan tulajdonosa, használója tűrni köteles. 


(5) A közterület nevének megváltoztatása estén a korábbi névtáblát, a tájékozódás zavartalansága érdekében, piros színnel átlós irányban áthúzva, az új névtábla kihelyezésétől számított két évig meg kell tartani.


(6)  A névtábla kihelyezése során az országosan védett épületek és műemlék jellegű területek esetében a Pécsi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály[7] [8], az építészeti örökség helyi védelméről szóló 37/2002. (VI.28.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó építészeti örökségi elemei esetében Pécs Megyei Jogú Város főépítészének véleményét ki kell kérni.


(7) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerinti áthelyezéséről, pótlásáról, a közterületek és közutak kezelője gondoskodik.


(8) A névtábla megrongálása, beszennyezése, szövegének megváltoztatása vagy olvashatatlanná tétele, illetőleg engedély nélküli eltávolítása tilos.Házszám keletkezése, karbantartása 

8. § 


(1) Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén valamennyi ingatlant címmel kell ellátni.


(2) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a számok növekedése lehetőleg a város centrumától kifelé haladó irányt kövesse és az utca bal oldalán a páratlan, jobb oldalán a páros számok legyenek. Tér esetén az óramutató járásával megegyező irányban kell a folyamatos számozást elvégezni.


(3) Az ingatlanok számozására az arab számozás használható. Kiegészítő jelzésként ugyanezen számok alátörései vagy a magyar ABC ékezet nélküli betűi használhatóak.Házszám 

9. § 


(1) Az ingatlan tulajdonosa, amennyiben azon épület található, köteles a lakcím alapján a házszámot a közterületről jól látható helyen, lehetőleg az épület közterület felé néző oldalán, — sarok telek esetében az ingatlan bejárat felőli részén — elhelyezni.


(2) Az (1) bekezdés szerint a telekhez tartozó több főépület megléte vagy elhelyezése esetén valamennyi épületen a házszámon túl fel kell tüntetni az épület alszámát vagy betűjelét is. Társasházak esetén a házszámot lépcsőházanként a bejárat felőli oldalon kell feltüntetni.


(3) A házszámtábla elkészítése, kihelyezése és karbantartása, illetve pótlása az ingatlan tulajdonosának, tulajdonosainak kötelessége.


(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettséget 

a) új építmények esetében a használatbavételi engedély kiadásától számított 30 napon belül,


b) lakcímváltozásnál az új lakcímkártya kiadásától számított 30 napon belül,


c) házszámtábla pótlását haladéktalanul, de legkésőbb az esemény bekövetkezésétől számított 30 napon belül végre kell hajtani.


Egyéb rendelkezések

10. § 
11. §


A rendelet 6. § (1) bekezdése szerint megállapított földrajzi nevekről vezetett közterületjegyzéket a rendelet melléklete tartalmazza. ​Záró rendelkezések 

12. § 


E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, egyidejűleg a közterületek, településrészek elnevezéséről, művészeti alkotások elhelyezéséről szóló 1991. évi 29. számú önkormányzati rendelet 1-16. §-a, valamint 21. §-
a hatályát veszti.


13. §


(1) E rendelet mellékletének a földrajzi nevek megállapításáról, karbantartásáról és a házszám keletkezéséről és megállapításáról szóló 23/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 35/2012. (VI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rend.) 3. §-ában módosított II. pontja szerinti közterületneveket a (2) – (4) bekezdésben meghatározottak szerint kell alkalmazni.


(2) A Rend. 3. §-ával megállapított 

1.  Acél utca 

2.  Alsóvámház utca 

3.  Erdei út 

4.  Ezüst utca 

5.  Fészek utca 

6.  Hordós köz 

7.  Kalász út 

8.  Kilátó utca 

9.  Királykerti út 

10. Munkád köz 

11. Platina utca 

12. Postagalamb utca 

13. Postavölgyi  átjáró út 

14. Réz utca 

15. Rückeraknai út 

17. Sziklavári út 

18. Tubesi út 

19. Vas utca 

új közterületneveket a Rend. hatályba lépésének napjától kell alkalmazni


(3) A Rend. 3. §-ával 


1. Frankel Leo utcáról 
Pákolitz István utcára
2. Károlyi Mihály utcáról
Málics Ottó utcára 
3. Marx útról 
Wass Albert útra
4. Népfront utcáról 
Ember Kálmán utcára
5. Ságvári Endre utcáról
Tétény utcára 
6. Kalapács utcáró
Bazsarózsa utcára

átnevezett közterületneveket 2012. október 1. napjától kell alkalmazni.


(4) A Rend. 3. §-a szerint 

1. 7630 Pécsbányarendező MÁV pályaudvar 

2. 7691 Somogyi zártkert 

3. 7601 Tüdőszanatórium 

4. 7631 Vasúti őrházak 

5. 7628 Homoktető 

6. 7628 Csertető 

7. 7636 Péter puszta 

8. 7631 Káponya 

9. 7673 Szőlőhegy 

10. 7631 Nagypostavölgy felső 

11. 7628 Kozári vadászház 

12. 7691 Keresztkunyhó 

13. 7636 Málomi szőlőhegy 

14. 7691 Vasas állomás 

15. 7631 Nagyárpádi zártkert 

16. 7622 Külvárosi pályaudvar 

17. 7691 Kerékhegy 

18. 7631 Zrínyi puszta 

19. 7631 Hajmás 

megszűnt közterületnevek a Rend. hatályba lépésétől nem alkalmazhatók. 


               
 Dr. Kunszt Márta s.k.                                              Dr. Papp Judit s.k.

                      alpolgármester                                                   címzetes főjegyzőZáradék:

Elfogadta a Közgyűlés: 2006. június 22-i ülésén

Kihirdetve: 2006. június 30.[1]

Módosította a 28/2014. (VI. 24.) Ör. 5. § b) pontja. Hatályos: 2014. június 24-től.

[2]

Módosította a 35/2010. (XI. 22.) Ör. 22. §-a. Hatályos: 2010. november 23-tól.

[3]

Módosította a 44/2014. (XII.1.) Ör. 9. §-a. Hatályos: 2014. december 2-től.

[4]

Módosította a 8/2011. (II.21.) Ör. 21. §-a. Hatályos: 2011. február  22-től.

[5]

Módosította a 35/2012. (VI. 25.) Ör. 2. §-a. Hatályos: 2012. június 26-tól.

[6]

Módosította a 44/2014. (XII.1.) Ör. 9. §-a. Hatályos: 2014. december 2-től.

[7]

Módosította a 28/2014. (VI.24.) Ör. 4. §-a. Hatályos 2014. június 24-től.

[8]

Módosította a 12/2016. (II.29.) Ör. 2. § a) pontja. Hatályos 2016. március 1-től.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
182.52 KB
2. melléklet
573.9 KB
3. melléklet
186.26 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!