nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-04-28 - 2017-04-29
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete
a Kulcs Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kulcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                           757,821 e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      172,404  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              41,753 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                               16,358  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                24,494  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       901 e Ft-ban

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          111,053 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           98,000  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                       10,100  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         2,953 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        15,776 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét               275,209  e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei           275,209 e Ft-ban,

      

       f) a kölcsönök összegét                                                                        2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                     300 e Ft-ban,

                  fb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban


      g) az előző évi pénzmaradvány összegét                                      133,951 e Ft-ban    


      h) felhalmozási bevételek                                                                 5,375 e Ft-ban                                      

                       

            2.) Kiadási főösszegét                                                                       757,821  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

a)  a Működési költségvetés összegét                                               404,761 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              51,780 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 15,286  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 169,391 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                 168,304 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 156,161 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                      2,300 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            3,900 e Ft-ban,

add) egyéb                                                                 5,943 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                           303,707 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          296,697 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                                7,010 e Ft-ban,

                        ebből:

                                    bba) felújítási kiadások összegét                                  7,010  e Ft-ban,

                                    bbb) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                      0  e Ft-ban,

                                   

            c) a kölcsönök összegét                                                                         4,333 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.000 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                        3,333 e Ft-ban,


            d) az általános tartalék összegét                                                              45,020 e Ft-ban,

állapítja meg. ”


2. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                     67,967    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                        62,805    e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                         0    e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                        0    e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,210 e Ft-ban,


d) az előző évi pénzmaradvány összegét                                              1,952  e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                       67,967  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               67,312 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            40,477  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                 10,508  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  16,227  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                   100 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                  655 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  655 e Ft-ban,

             állapítja meg.” 3. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:„5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2016. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       90,787   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                           86,506  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    3,455   e Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradvány összegét                                               826 e Ft-ban

            

           

            2.) Kiadási főösszegét                                                                           90,787 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                               

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    90,329 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 57,696  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                    15,756  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      16,877 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.

           b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   458 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  458 e Ft-ban,

            állapítja meg.”4. §   (1)      A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

          (2)     A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

          (3)     A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

          (4)     A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.

          (5)     A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép

          (6)     A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


5. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.Jobb Gyula                                                                                                    Dr. Árva Helga

 polgármester                                                                                                      jegyző

Záradék:
A rendelet 2017.  április 27. napján kihirdetésre került.
Dr. Árva Helga

jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!