nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2019 (XI.6.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-07 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2019 (XI.6.) önkormányzati rendelete
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 6/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) bevezető része az alábbiak szerint módosul: 


„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, illetve az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”


2. § A Rendelet 7. § (1) bekezdés d) pontja hatályát veszti. 


3. § A Rendelet 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A polgármester a választópolgárok által közvetlenül választott tisztségviselő, tagja a képviselő-testületnek, megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester tisztségének megszűnése esetén, a tisztség megszűnését követően nyolc munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét az új polgármesternek, ennek hiányában az alpolgármesternek, alpolgármester hiányában pedig a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének. 

(3) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. A helyettesítés rendjét a polgármester szabályozza.

(4) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.”


4. § A Rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"(2) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén - legfeljebb hat hónap időtartamra - a jegyzői feladatokat a polgármesteri hivatal hatósági irodájának vezetője látja el. E bekezdés alkalmazásában tartós akadályoztatásnak minősül a 15 munkanapot meghaladó folyamatos távollét."


5. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre:

a) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság,

(2) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság létszáma 5 fő. 

(3) A bizottság feladat- és hatásköreit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A bizottság a képviselő-testület feladat-és hatáskörébe tartozó téma előkészítésekor állásfoglalást, véleményt alakít ki, melyet a képviselő-testület ülésén a napirend tárgyalásakor a bizottság elnöke ismertet. 

(5) Az 5. melléklet tartalmazza azoknak az ügyeknek a jegyzékét, amelyeket a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyújthat be a Képviselő-testületnek, és azoknak az ügyeknek a jegyzékét amelyek a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalásával nyújtható be a Képviselő-testületnek.


6. § A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Ahol önkormányzati rendelet 

a) Ügyrendi és Etikai Bizottságot,

b) Pénzügyi Bizottságot,

c) Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot,

d) pénzügyi bizottságot

e) Ügyrendi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot,

f) Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot,

g) Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottságot

említ, azon Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságot kell érteni.”


7. § A Rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„16. A bizottság működése


24. §


(1) A bizottság működésére - törvényben és e rendeletben meghatározott kivételekkel- a képviselő-testület működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A bizottság szükség szerint, de évente legalább 7 ülést tart.

(3) A bizottság ülését az elnök – akadályoztatása esetén az általa megbízott bizottsági tag -  hívja össze és vezeti.

(4) A bizottság ülésére állandó meghívott a polgármester, az alpolgármester és a jegyző.”


8. § A Rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A polgármester a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet véleményezésre a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elé beterjeszti. 

(2) A bizottság a rendelet-tervezetről kialakított véleményét határozatba foglalja. 

(3) A polgármester a bizottság véleményével együtt terjeszti a képviselő-testület elé a költségvetési rendelet-tervezetet.”


9. § A Rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A képviselőt havi 45.000 Ft tiszteletdíj illeti meg alapdíjként (a továbbiakban: alapdíj).

(2) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havi 16.000 Ft tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottság képviselő tagját az alapdíjon felül havi 15.000 Ft illeti meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére utólag, minden hónap 10-ig kerül sor.”

10. § A Rendelet az alábbi 20/A. ponttal, valamint 31/A §-sal egészül ki: 


„20/A. Társulások

31/A. §


(1) Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vehet részt.

(2) A társulás célja és rendeltetése:

a) tervek, fejlesztési koncepciók, programok egyeztetése, közös megvalósítása,

b) a lakossági szükségletek kielégítésére szolgáló beruházási és településfejlesztési tervek összehangolása,

c) a lakosság szélesebb körének a közügyekbe való bevonása,

d) a közös érdekképviselet, közös fellépés meghatározott közös érdekű feladatok ellátására.

(3) A társulás nem sértheti az abban résztvevők önkormányzati jogait.

(4) A társulások jegyzékét a 6. sz. függelék tartalmazza.”


11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép. 


12. § A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép. 


13. § A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép. 


14. § A Rendelet jelen rendelet függelékével egészül ki.  


15. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 


Tiszacsege, 2019. november 6. 
  Fekete Gergő                                                                                        Dr. Nagyné dr. Leel-Őssy Ildikó

  polgármester                                                                                                             mb. jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
függelék
148.94 KB
1_3 melléklet
316 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!