nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2020 (III.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2020-03-06 -tól
RIGÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2020 (III.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló

6/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról1. § (1) Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2019. (X. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„17. §. (2) Tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki lakásában a fűtést fával biztosítja és

  1. nyugdíjas, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesül,
  2. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján,
  3. aktív korú, kereső tevékenységet folytat, és a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetében 450 %-át.”2. § A rendelet) 17. §.-a az alábbi  (5) bekezdéssel egészül ki:


„(5) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolni kell.”


3. § Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.                Dr. Kertész-Bakos Ferenc                                             Bencze Gyöngyi    

                        polgármester                                                                 jegyző

                                                                                                                                                                                         


Kihirdetési záradék:

 E rendelet 2019. március 5. napján kihirdetésre került.


                                                                                                    Bencze Gyöngyi  

                                                                                                           jegyző
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!