nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-03-01 -tól
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Porva Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-a szerinti feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:


A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai


2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi kiadások főösszegét

                                                                      75 092  eFt-ban állapítja meg,

    melyből a.) működési kiadás                     53 704  eFt,

                  b.) felhalmozási kiadás                         0 eFt,

                  c.) pénzügyi műveletek                21 388  eFt.   

   (2) az (1) bekezdésben meghatározott kiadások forrásául a költségvetési bevételek összegét    

                                                                       75 070  eFt-ban állapítja meg,

     melyből a.) működési bevétel                    51 876 eFt,

                   b.) felhalmozási bevétel               23 194 eFt,

                   c.) költségvetési hiány                        22 eFt.

                       

 (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi bevételek  főösszegét

                                                                75 092 eFt-ban állapítja meg.


 (4) A képviselő-testület a (2) bekezdés c.) pontjában szereplő költségvetési hiány belső   finanszírozására 22 e Ft  működés  célú pénzmaradványt  épített be a költségvetésébe.


(5)   A 2. § (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, az (1) bekezdésben szereplő költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1.1., 1.2., és 1.3.  melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(6)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(7) Az általános működés és ágazati feladatok támogatását jogcímenként a képviselő-testület a 2. tájékoztató tábla  alapján hagyja jóvá.


(8)   A képviselő-testület a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai  költségvetésére készült prognózist 4.  tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá.


A költségvetés részletezése


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:


(1)   Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    


(2)  A 2. § (1) és (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a  3 mellékletek szerint határozza meg.


       (3) Az önkormányzat a kiadások között céltartalékot nem állapít meg.


(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület fenntartja magának.


(5) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2015. évben engedélyezett létszámát 5. melléklet alapján  10 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg a képviselő-testület.


(6) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 1. tájékoztató szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.


A költségvetés végrehajtásának szabályai


4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(4)  A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.


(5)   Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.


Az előirányzatok módosítása


5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.


(2)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.


(3)   A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.


(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(5)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(6)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.


A gazdálkodás szabályai


6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.


(3)   Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.


(4)   Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.


(5)   Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.


(6)   A Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról  naprakész nyilvántartást vezet.


A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése


7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.


(2)   Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.                 Feketéné Esztergályos Hilda sk.                                  Veinperlné Kovács Andrea sk.

                                  jegyző                                                                 polgármester
Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
147.21 KB
1.2 melléklet
148.04 KB
1.3 melléklet
146.71 KB
2.1 melléklet
120.79 KB
2.2 melléklet
113 KB
3 melléklet
1.06 MB
4 melléklet
28.36 KB
5 melléklet
152.7 KB
1 tábla
94.34 KB
2 tábla
71.11 KB
3 tábla
32.95 KB
4 tábla
39.56 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!