nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (VI.28.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2013-07-01 - 2017-03-31
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013 (VI.28.) Ör. számú rendelete
a partnerségi egyeztetés szabályairól

Az Ebes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

(1) Ebes Község településfejlesztési koncepciónak, integrált településfejlesztési stratégiának és településrendezési eszköznek vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet és a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik.


(2) E rendelet alkalmazásában partnerek: az érintett terület lakossága, az érintett területen működő egyházak, valamint az Ebes Község Önkormányzatnál (a továbbiakban: Önkormányzat) a véleményezési eljárásokba bejelentkezett érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek.


(3) Az érdekképviseleti, a civil és a gazdálkodó szervezet az adott véleményezési eljárásba, az Önkormányzat polgármesteréhez a megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel jelentkezhet be. A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.


Településfejlesztési koncepció véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai

2. §

(1) A partnerek tájékoztatása a készítendő koncepcióról, a koncepció tervezetéről az Önkormányzat hirdetőtábláján, a honlapján (www.ebes.hu) és az Ebesi Hírlap újságban történik.


(2) A készítendő koncepcióval és a koncepció tervezettel kapcsolatban az (1) bekezdés szerint megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre.


(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket az Önkormányzat főépítésze (továbbiakban: főépítész) összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja.


3. §

(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a koncepció elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek.


(2) Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és a koncepció ügyiratához csatolja.


(3) Az elfogadott koncepció Önkormányzat hirdető tábláján és honlapján történő közzétételéről a főépítész gondoskodik.


Integrált Településfejlesztési stratégia véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai

4. §

(1) A partnerek tájékoztatása a stratégia tervezetéről az Önkormányzat hirdetőtábláján, a honlapján (www.ebes.hu) és az Ebesi Hírlap újságban történik.


(2) A stratégia tervezettel kapcsolatban az (1) bekezdés szerint megjelent tájékoztatásban megjelölt időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket benyújthatják papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre.


(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja.


5. §

(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a stratégia elkészítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek.


(2) A véleményeket és a vélemények alapján átdolgozott stratégiát a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. A véleményeket a főépítész összesíti és a stratégia ügyiratához csatolja.


(3) Az elfogadott stratégia Önkormányzat honlapján történő közzétételéről a főépítész gondoskodik.


Településrendezési eszközök véleményezéshez szükséges partnerségi egyeztetés szabályai

6. §

(1) A partnerek az Önkormányzat hirdetőtábláján, a honlapján (www.ebes.hu) és az Ebesi Hírlap újságban kapnak előzetes tájékoztatást a készítendő településrendezési eszközről vagy meglévő településrendezési eszköz módosításáról.


(2) Az előzetes tájékoztatásban megjelölt  időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.


(3) A településrendezési eszköz elkészült tervezetének ismertetése az Önkormányzat hirdetőtábláján, a honlapján (www.ebes.hu) és az Ebesi Hírlap újságban történik.


(4) Az elkészült tervezettel kapcsolatban az Önkormányzat az előzetes tájékoztatásban meghatározott időpontig a partnerek észrevételt, javaslatot, véleményt nyilváníthatnak, melyeket papíralapon vagy az Önkormányzat honlapján megadott e-mail címre nyújthatják be.


(5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.


7. §

(1) A beérkező javaslatokat, véleményeket a főépítész megküldi a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki azokat szakmailag megvizsgálja. A tervező az elfogadásra nem javasolt véleményeket, szakmai indokolásával együtt, megküldi a főépítésznek.


(2) A véleményeket a polgármester az Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén ismerteti. A vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a Képviselő-testület dönt.


(3) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és a településrendezési eszköz ügyiratához csatolja.


8. §

Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását, továbbá az elfogadott településrendezési eszközt a főépítész az Önkormányzat honlapján közzé teszi.


 Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


                Szabóné Karsai Mária sk.                                            Dr. Hajdu Miklós sk.

                          polgármester                                                                  jegyző

                                                                                   


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!