nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-06-03 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2018 (IX.28.) Ör. számú rendelete
a közterületek használatáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 200. § (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 142/B. §, 142/C. § (1) bekezdésében, valamint a közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet célja, hogy meghatározza, Ebes község közigazgatási területén lévő közterületek használatának rendjére vonatkozó szabályokat.

 (2) A rendelet hatálya kiterjed Ebes község közigazgatási területén belül az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. közút, járda, tér) nyilvántartott földrészletekre.

(3) A rendelet szabályai minden természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiterjednek, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község közterületeit használják.

(4) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően - állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki ingyenesen használhatja.


Közterület használat engedélyezése, a közterület igénybevétele

2. §

(1) A közterületek rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület használat)  engedély szükséges.

(2) Közterület használati engedélyt kell beszerezni:

a) reklámhordozó elhelyezésére,

b) árusító pavilon elhelyezésére,

c) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag, valamint tüzelőanyag elhelyezésére,

d) idényjellegű árusításra, alkalmi és mozgóárusításra, javító és szolgáltató tevékenységre,

e) vendéglátóhely előkert, üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák,

göngyölegek elhelyezésére

f) kiállítás és vásár, alkalmi vásár, sport-és kulturális rendezvények, mutatványos

tevékenység céljára,

g) zöldfelület bármilyen – rendeltetéstől eltérő - célú igénybevételére.


A közterület használati engedély

3. §

(1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) A kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az Ebesi Polgármesteri Hivatalba.

(3) A kérelemről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt.

(4) A közterület használati engedély

a) meghatározott időtartamra,

b) feltétel bekövetkeztéig vagy

c) visszavonásig adható meg.

(5) A közterület használat legrövidebb időtartama 1 nap, mely kérelemre meghosszabbítható.

(6) Ha az engedély lejár az engedélyes saját költségén köteles a közterület eredeti állapotát helyreállítani.

(7)[1] A használat ideje alatt az engedélyes köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni, a keletkezett hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról gondoskodni. Az engedély érvényének meghosszabbítására irányuló eljárás során a közterület-felügyelő köteles ellenőrizni, hogy a közterület használója a jogszabály által előírtakat betartja-e.

(8) [2]A Széchenyi téren és ahhoz tartozó ingatlanok épületei előtt az alkalmi-, mozgó árusítás, vásár csak abban az esetben engedélyezhető, ha e tevékenységek a közterület rendjét nem sértik, az épített és a természeti környezet védelmét, az önkormányzati vagyon – különös tekintettel az utcabútorok, gondozott zöldfelületek és virágágyások, köztéri szobrok – állagának megóvását és a köztisztasági előírások betartását nem veszélyeztetik.

(9) A (8) bekezdésben foglalt korlátozások nem vonatkoznak az önkormányzat, illetve intézményei, gazdasági társaságai által szervezett, a Széchenyi teret is igénybe vevő rendezvényekre.


A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja

4. §

(1) Az engedélyes (használó) a közterület használatáért díjat (használati díjat) köteles fizetni. A díj mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza. A fizetendő díjat (használati díjat) és megfizetésének határidejét, módját egyedi hatósági határozatban kell meghatározni.

(2) Az engedélyes a közterület használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.

(3) A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény alapterületét, továbbá a használathoz szükséges csatlakozó terület nagyságát az OTÉK szerint kell figyelembe venni. Reklámhordozó elhelyezése esetén annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett hónap, nap, m2 egésznek számít.


Mentesség a közterület használati díj fizetése alól

5. §[3]

(1) A polgármester a közterület-használati díj fizetésének kötelezettsége alól - kérelemre - részben vagy egészben felmentést adhat

a) amennyiben az engedélyes szociálisan rászorulónak minősül,

b) jótékonysági és közcélú rendezvény esetén.

(2) E rendelet alkalmazásában szociálisan rászorulónak minősül az a természetes személy, aki, vagy akinek a vele egy háztartásban élő hozzátartozója:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 45. § (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) a Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket,

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a háztartás fogalmát a Szoctv. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint kell értelmezni.


Ingyenes közterület használat

6 §

(1) Ingyenesen kell biztosítani a közterülethasználatot abban az esetben ha a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. § (1) bekezdés a)-h) pontja szerinti nevelési-oktatási intézmény papírhulladék gyűjtése céljából évente legfeljebb 2 alkalommal, és alkalmanként legfeljebb 5 nap időtartamban papírhulladék-gyűjtési kampányt szervez és az átvételre nincs saját területe.

(2) Ingyenesen kell továbbá biztosítani a közterülethasználatot azon legalább 300 m2 alapterületű üzlettel rendelkező forgalmazó számára, amely - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 12. § (2b) bekezdése alapján - a forgalmazás helyén köteles az általa forgalmazott termékcsoportból származó termékből, és a termék csomagolásából származó szennyeződésmentes, nem veszélyes, elkülönítetten gyűjtött csomagolási üveghulladék hulladékbirtokostól történő átvételére, elkülönített gyűjtésére és az átvételre nincs saját területe.Az engedély visszavonása

7. §

Ha az engedélyes a közterületet az engedélytől eltérő célra vagy módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tesz eleget az engedélyt vissza kell vonni.


Ellenőrzés, az engedély nélküli használat következményei

8. §

(1) A közterület használat szabályszerűségének ellenőrzését Ebes Község közigazgatási területén közterület-felügyelő végzi.

(2) A közterület engedélyhez kötött, de engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata, továbbá a díjnak az engedélyező határozatban előírt határidőre történő meg nem fizetése esetén legfeljebb 200.000.- Ft közigazgatási bírság is kiszabható.

(3) [4]


Záró rendelkezések

9. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


10. §

Hatályát veszti Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 24/2009. (IX. 17.) Ör. számú rendelete.
         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                         jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 18/2019 (V.24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.06.03-tól

[2]

A rendelet szövegét a 18/2019 (V.24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.06.03-tól

[3]

A rendelet szövegét a 18/2019 (V.24.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2019.06.03-tól

[4]

Hatályon kívül helyezte a 18/2019 (V.24.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2019.06.03-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
42.5 KB
2. számú melléklet
43.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!